Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Detta behövs vid ansökan

För att vi ska kunna handlägga och fatta beslut om din bygglovsansökan måste den vara komplett. Se till att du har alla handlingar som behövs innan du skickar in din ansökan, så kommer du att kunna sätta igång med ditt projekt snabbare.

Person framför anslagstavla med papperslappar

Handlingar som behövs

Olika byggprojekt kräver olika handlingar, beroende på omfattning och komplexitet. Normalt behöver du bifoga följande handlingar i en bygglovsansökan:

Även ett förslag till kontrollplan, och uppgift om kontrollansvarig, kan krävas beroende på ärendet.

Kontrollplan

Ritningarna i en ansökan eller anmälan ska vara fackmannamässigt utförda och det kan därför vara bra att redan tidigt i processen anlita en arkitekt eller byggnadstekniker.

Vad betyder fackmannamässiga ritningar?

Alla ritningar som skickas in med ansökan ska vara fackmannamässigt utförda. Det innebär att de ska

  • vara ritade med linjal på vitt papper med rena, svarta linjer
  • vara korrekt måttsatta och skalenliga
  • ha angiven skala och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).
  • vara försedda med uppgift om fastighetsbeteckning, åtgärd, vem som har upprättat handlingen samt datum.

När det gäller enklare ritningar kan du i vissa fall göra dem själv, men i många fall är det bättre att ta hjälp av en sakkunnig på området, till exempel en arkitekt. Om du behöver ritningar på befintliga byggnader kan du beställa det från bygglovsarkivet, via Lidingö stads kundcenter.

Bygglovsansökan digitalt eller på papper

Du kan skicka in ansökan digitalt via e-post eller via vår e-tjänst. Du kan bifoga digitala handlingar i följande format: Word, pdf, tif, jpg eller gif. Ritningar ska dock alltid vara i pdf-format för att kunna skrivas ut skalenligt. Använder du vår e-tjänst måste varje ritning skickas in som en separat fil, det vill säga att ett ritningsdokument blir en egen fil.

Ansök om lov, förhandsbesked eller anmäl en åtgärd, e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också skicka in ansökan via papperspost. Då måste din underskrift finnas på ansökan, annars kan vi inte registrera den och påbörja handläggningen. I en pappersansökan ska handlingarna lämnas in i ett exemplar, i ritningsformat A3. 

Formulär - Ansökan om lov eller anmälan av anmälningspliktig åtgärd Pdf, 612 kB, öppnas i nytt fönster.

Planer och ritningar, beskrivning och exempel

Situationsplan

Situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningen ovanifrån. På situationsplanen behöver alla förändringar du tänker göra vara utritade och måttsatta. Situationsplanen kan vara i skala 1:500 eller 1:400.

På ritningen ska alltid följande vara med:

  • Nya och existerande byggnader. Om planen gäller en tillbyggnad behöver du markera den (skraffera) för att särskilja den från befintlig byggnad.
  • Tydliga markeringar om någonting ska rivas (du kan till exempel kryssa över byggnaden och skriva "rivs").
  • Mått- och lägesbestämning av alla ny- och tillbyggnader, med vinkelräta mått från tre byggnadshörn till tomtgräns.
  • Tillfartsväg, parkering, eventuella murar och uteplatser.

Vilken typ av kartunderlag som behövs till situationsplanen beror på vad du ska bygga. Det vanligaste för tillbyggnader och nya komplementbyggnader är en nybyggnadskarta B. För nybyggnad krävs en nybyggnadskarta A. Är du osäker på vilken typ av karta du behöver kan du ta kontakt med bygglovsenheten.

Kartor för bygglov och anmälan

Exempel – Situationsplan (1.05 MB) Länk till annan webbplats.

Markplaneringsritning

Markplaneringsritning är en ritning över tomten där du utöver byggnadens placering också redovisar markhöjder, marksektioner, uppfyllnader, murar, slänter, infart, parkering och liknande. Nuvarande och blivande marknivåförhållanden/marklinjer ska redovisas fram till tomtgräns.

Skillnaden mot situationsplanen är att markplaneringsritningen utförligare redovisar vilka markförändringar som kommer att göras på tomten. En markplaneringsritning behövs oftast när du ska bygga nytt eller göra större tillbyggnader.

För att kunna göra en markplaneringsritning behöver du beställa en nybyggnadskarta.

Kartor för bygglov och anmälan

Exempel – Markplaneringsritning (69.99 KB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planritningar

Planritningarna i en bygglovsansökan ska vara i skala 1:100 och visa byggnadens våningsplan ovanifrån med rumsindelning. På planritningen syns dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner etc. Varje våning visas separat, till exempel källarplan, entréplan, övre plan och vindsplan. Markera de ändringar du vill göra. Tillkommande väggar ska skrafferas och väggar som ska tas bort streckas.

Exempel – Planritningar (81.85 KB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fasadritningar

Fasadritningar är ritningar som visar byggnaden betraktad rakt framifrån. Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, exempelvis mot söder, norr, öster och väster. Alla berörda fasader ska finnas med på ritningen. På fasadritningen ska även taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, takkupor och annat som är en permanent del av fasaden redovisas. Liksom planritningarna ska fasadritningarna i bygglovsansökan vara i skala 1:100.

Exempel – Fasader (84.38 KB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sektionsritningar

Sektionsritningar visar byggnaden i genomskärning och ska vara i skala 1:100. Sektionsritningar visar bland annat golv, bjälklag, tak och skorsten. Även rumshöjder ska anges i sektionsritningen.

Sektionsritningar behövs för bygglov när du bygger nytt, bygger till eller gör andra förändringar som påverkar konstruktionen.

Exempel – Sektionsritning (45.52 KB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontrollplan

En kontrollplan behövs för alla byggåtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Kontrollplanen är ett dokument som beskriver de kontroller som ska utföras under projektets gång för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen. Kontrollplanen ska vara anpassad för det aktuella projektet.

Den som är byggherre – oftast du som är fastighetsägare – är ansvarig för att det finns en kontrollplan och att den följs. För de flesta projekt behöver du ta hjälp av en kontrollansvarig för att upprätta kontrollplanen och kontrollera att den följs. Då ska även namn på kontrollansvarig finnas med i bygglovsansökan.

Till toppen av sidan