Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Rivning, trädfällning och markarbeten

Om du vill riva en byggnad, fälla träd eller ändra marknivåer på din tomt kan du behöva ansöka om lov från miljö- och stadsbyggnadskontoret. Innan du kan börja med åtgärderna ska du ha fått ett startbesked.

Grävskopa som river ett hus

Rivningslov och rivningsanmälan

Rivningslov krävs för att riva byggnader eller delar av byggnader som ligger inom detaljplanelagt område. Det gäller även utanför detaljplanelagt område om staden har beslutat det i områdesbestämmelser. Rivningslov behövs däremot inte för att riva sådana byggnader som får uppföras utan bygglov, till exempel en friggebod.

Utanför detaljplan behövs oftast inte lov, men en rivningsanmälan och startbesked. För komplementbyggnader utanför detaljplan behövs varken lov eller anmälan.

Gällande detaljplaner

Detta gäller vid ansökan

Du ansöker om rivningslov eller rivningsanmälan hos byggnadsnämnden, och får inte påbörja rivningen förrän du har fått ett startbesked. Vid omfattande rivningar kan det krävas att du som är byggherre utser en kontrollansvarig innan du kan få rivningslov och startbesked.

Vid ansökan eller anmälan ska du bifoga följande:

  • En situationsplan där det klart framgår vilken byggnad ansökan avser.
  • Fotografier som visar samtliga fasader.
  • En kontrollplan för rivningen, där bland annat omhändertagande av miljöfarligt avfall ska redovisas. 

Ändra mark eller fälla träd

Om du planerar att schakta eller fylla ut marken på din tomt kan du behöva marklov. Detta gäller om tomten ligger inom områden med detaljplan, eller om det står angivet specifikt i områdesbestämmelserna. Om det du ska göra kräver marklov är det viktigt att du inte sätter igång innan du har fått ett startbesked.

Markändringar

Marklov behövs om du gör förändringar som avsevärt ändrar tomtens höjdläge. Vad som räknas som en avsevärd ändring av höjdläget beror på tomtens förutsättningar. Det kan krävas marklov även om åtgärden bara sker på en begränsad del av tomten. Tänk också på att om markåtgärden avslutas med en stödmur så krävs bygglov för muren.

När du ansöker om marklov ska du bifoga följande:

  • Sektionsritningar där befintlig och ny marknivå redovisas.
  • En situationsplan som visar omfattningen av markarbetet.

Förutsättningen för att ett marklov ska beviljas är att förändringen är väl anpassad till omgivningen, grannars tomter och till landskapets karaktär. Om din ändring av tomtens marknivåer leder till att regn- eller ytvattenavrinningen förändras måste du ta hand om det på din egen tomt, på ett välfungerande sätt. Om du till exempel skapar en så kallad släntfot bör den avslutas en meter in på den egna tomten.

Trädfällning

Marklov kan också krävas vid trädfällning och skogsplantering om det står angivet i detaljplanen eller områdesbestämmelserna. När du ansöker om trädfällning behöver du skicka med en situationsplan som redovisar placeringen av det aktuella trädet. Som regel krävs också ett utlåtande från en arborist, där det framgår varför trädet bör fällas. Bifoga gärna bilder.

Du kan ansöka om marklov digitalt eller på papper.

Till toppen av sidan