Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Strandskydd och strandskyddsdispens

Strandskydd är till för att ge alla människor tillgång till stränderna, och för att bevara förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv.

Vy mot en brygga och vatten

Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten, både på land och i vattnet. Det omfattar även undervattensmiljön. Strandskyddet gäller stränder vid hav, sjöar och vattendrag oavsett storlek.

På Lidingö har strandskyddet utökats till 300 meter på norra delen av Elfvikslandet, vid Grönsta-Trolldalen och väster om Sticklinge. Även på östra delen av Bosön är strandskyddet utökat.

Kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret om du vill veta om strandskydd råder på din fastighet.

Det här gäller inom strandskyddsområde

Inom strandskyddat område är följande inte tillåtet:

 • Att uppföra ny byggnad, gräva eller på annat sätt förbereda för byggnad. Detta gäller även byggnad som inte är bygglovspliktig, till exempel friggebod.
 • Att ändra byggnad så att den kan användas till något annat än det ursprungliga ändamålet.
 • Att utöka den privata zonen genom att, på strandskyddat område, ställa upp utemöbler, sätta upp skylt, anlägga gräsmatta eller rabatt.
 • Att uppföra anordningar som försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller försämrar livsvillkoren för växter och djur. Anordningarna kan vara till exempel staket, bryggor, vägar eller parkeringsplatser.
 • Att utföra annan åtgärd som kan förändra livsvillkoren för växter och djur, till exempel muddra, gräva, gödsla eller fälla mer än enstaka träd.

Vill du göra något av detta måste du ansöka om dispens från förbudet.

Strandskyddsdispens

Det går att söka dispens från strandskyddet för vissa åtgärder. Åtgärderna får inte orsaka väsentliga försämringar för växt- och djurlivet eller minska allmänhetens tillgång till stränderna. För nästan alla åtgärder krävs också att en fri passage på cirka 25 meter lämnas närmast vattnet.

Särskilda skäl för dispens

För att kunna få dispens måste det finnas särskilda skäl. Som särskilda skäl kan man endast använda något av de skäl som anges nedan.

 • Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Ianspråktagen mark innebär ofta en etablerad tomtplats eller hemfridszon runt en enskild bostad. Det kan också vara ett område som är ianspråktaget för andra ändamål, till exempel ett industriområde eller en campingplats.
 • Platsen är väl avskild från stranden genom en större väg, järnväg eller motsvarande, och saknar därför betydelse för allmänhetens tillgång till stranden. En mindre väg anses vanligen inte ha någon avskärande effekt. Slänter, branter och höjdformationer som gör strandkanten svår att nå räknas inte som avskärande. Vissa områden som är väl avskilda från strandområdet kan ändå vara viktiga för friluftslivet eller för växt- och djurlivet.
 • Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vatten. Det kan gälla brygga, pir, båthus med mera. Det krävs att behovet av anläggningen inte kan tillgodoses på annat sett. Till exempel kan behovet av en enskild brygga ofta tillgodoses genom en gemensam brygganläggning i närheten. Anläggningen man vill bygga bör inte placeras i ett biologiskt känsliga land- eller vattenområden, till exempel i en grund skyddad havsvik. Anläggningen bör även placeras och utformas på ett sätt så att den inte privatiserar området.
 • Utvidgning av en pågående verksamhet. Det kan till exempel vara en hamnanläggning eller en campingplats som inte kan expandera utanför strandskyddat område. Det kan inte gälla byggande av bostäder utan ska gälla en verksamhet.
 • Angeläget allmänt intresse. Det kan till exempel vara olika typer av infrastrukturanläggningar, anpassning av miljön för bättre tillgänglighet för funktionshindrade eller åtgärder som betingas av frilufts-, naturvårds-, miljövårds- eller kulturhistoriska intressen.
 • Annat mycket angeläget intresse. Det innebär mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär. Det kan vara både allmänna och enskilda intressen, men tillämpningen ska vara särskilt restriktiv när det gäller enskilda intressen. Då strandskyddet är ett väldigt starkt allmänt intresse väger detta i normalfallet alltid tyngre än enskilda intressen.

Ansök i god tid

För att kunna ta ställning till dispensansökan ska påverkan på växt- och djurlivet bedömas. Denna bedömning kan vara svår att göra under vissa delar av året. Ansök därför i god tid.

Till toppen av sidan