Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Infart och utfart

Om det saknas en infart till ditt radhus eller din villa, eller om du vill bredda eller flytta din infart ska du ansöka om detta hos oss. Det finns riktlinjer för hur infarter/utfarter ska byggas.

Illustration som visar mått för in- och utfart vid en bostad.

Riktlinjerna finns för att underlätta för dig, förenkla för förvaltningen och öka trafiksäkerheten.

Ansökan om att bygga/ändra en infart är gratis och lämnas in till staden. Däremot ska fastighetsägaren bekosta den byggnation som hamnar på stadens gatumark, parkmark eller gatuplaneringsmark. Byggnationen ska utföras av stadens entreprenörer.

Riktlinjer för nybyggnad och ändring av in- och utfart

Grundkriterier

 • Murar, plank, häckar med mera får högst vara 80 cm intill in- och utfarten för att uppfylla kravet om god sikt.
 • Avståndet till övergångsställe och korsning ska inte understiga 10 meter.
 • Det ska finnas sikttrianglar om minst 2,5 x 2,5 meter.
 • Endast en utfart per fastighet (enbostadshus) tillåts. För övriga fastigheter kan flera utfarter för motorfordon medges.
 • Backning över cykelbana kan i vissa fall tillåtas.
 • Backning över gångbana kan i vissa fall tillåtas.
 • Backning ut på huvudgata kan i vissa fall tillåtas.
 • Intill skolor ställs högre krav på trafiksäkerhet.

Ytterligare kriterier

Om utfarten uppfyller ovanstående kriterier för trafiksäkerhet görs en bedömning av utfartens påverkan på den allmänna marken, påverkan på gatans karaktär samt vilka konsekvenser utfarten får för stadens drift- och underhåll. Det är bara tillåtet med en utfart för bil per fastighet.

 • In- och utfarten måste anpassas till de befintliga tekniska förutsättningarna utanför fastigheten.
 • In- och utfarten måste fungera väl ur stadens drift- och underhållssynpunkt.

Det är dessutom många faktorer som är unika utmed varje gata och på varje plats. Det finns olika bredd på gångbanor, bredare gångbanor beräknas fler personer röra sig på och då särskilt känsliga trafikmiljöer. Det kan vara ledningar, gatubelysningsstolpar, höjdförhållanden, kantstenar, gatuträd, brunnar, elskåp, närhet till förskola med mera. Lidingö stad behöver därför ibland ställa ytterligare krav på utfarten.

Krav för in- och utfart över allmän mark

På den del av utfarten som går över allmän mark ställs följande krav:

 • Utfartens kantstenshöjd får vara max 6 cm.
 • Utfartens bredd får vara max 4,5 meter.
 • Utfarten måste anpassas till befintliga marknivåer.
 • Ytskikt ska vara asfalt eller stenmjöl. Vilket alternativ som väljs beror på platsens förutsättningar.
 • Avvattning av stadens markyta ska vara säkerställd.

Ansök om att göra nybyggnad eller ändra utfart

Ansökan om nybyggd, ombyggd eller flyttad utfart mejlas till oss. En ritning på önskad utfart bifogar du din ansökan. Ritningen ska innehålla mått på hur bred utfarten önskas vara. Bilder som visar utfartens tänkta läge och eventuell annan information som kan vara av intresse får gärna bifogas.

E-post: teknik.fastighet@lidingo.se

Parkera på infartens allmänna yta

Parkering är inte tillåten på den yta av utfarten som ligger på offentlig plats.

Bygga utan tillstånd

Om du som fastighetsägare bygger en utfart, bygger om eller flyttar din befintliga utfart utan godkänd ansökan från Lidingö stad föranleder det stängning och eventuella ekonomiska krav.

Bygglov

I samband med nybyggnation eller ändring av utfart görs ibland ytterligare åtgärder på tomten, till exempel flytt av stödmurar eller uppförande av garage. Vissa av dessa åtgärder kräver bygglov. Det är du själv som fastighetsägare som är ansvarig för att ta reda på vilka åtgärder som kräver bygglov och att ansöka om det.

Vem bygger?

Byggnationen av den del av utfarten som hamnar på gatumark, parkmark eller gatuplanteringsmark ska utföras av stadens upphandlade entreprenörer.

Kostnad för byggnation på stadens mark

Fastighetsägaren står för kostnaden på stadens mark. Efter platsbesök tas en budget fram och du får veta den uppskattade kostnaden för ny- eller ombyggnad utfart, eventuell sänkning av kantsten och eventuell flytt av belysningsstolpe, elskåp samt vid flytt av utfart, kostnad för eventuell rivning av den gamla utfarten som inte kan kvarstå. Priset kan variera beroende på förutsättningarna på platsen.

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan