Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Stycka av en tomt

En fastighet är ett bestämt markområde, till exempel en villatomt. Om du vill dela upp en tomt/fastighet i flera delar ska du ansöka om avstyckning.

Bild på en trädgård med träd, staket och gräsmatta

Om du vill stycka av din fastighet är det bäst att först ta kontakt med Lidingö stads kundcenter, antingen via e-post eller via telefon. Vi kan då göra en första bedömning av din förfrågan.

Vad krävs för att få avstycka en fastighet?

Om och hur du får göra en avstyckning beror till stor del på bestämmelser i detaljplanen eller eventuell fastighetsplan. I en detaljplan kan det till exempel vara reglerat hur stor eller liten fastigheten får vara. I en fastighetsplan är gränserna exakt angivna.

Möjligheten att få en önskad avstyckning godkänd beror också på hur de nya fastigheterna skulle bli.

Fastigheterna får inte bli för små

I vissa fall finnas en minsta tomtstorlek angiven i detaljplanen. I övriga fall finns det en riktlinje avseende storlek för nya fastigheter i aktualitetsprövningen av Översiktsplan 2012-2030. Där anges att ny fastighet inte ska vara mindre än 1000 kvm och att den areal som utgörs av skaftväg och vattenområde inte ska räknas in i det som utgör tomt, dvs ytan ingår inte vid beräkning av minsta tomtstorlek.

De nya fastigheterna måste vara långsiktigt ändamålsenliga

För att få stycka av en fastighet i två eller flera mindre måste alla fastigheter bli “långsiktigt ändamålsenliga”. Oftast handlar det om att de ska bli bra boendemiljöer, även på lång sikt. Miljö- och stadsbyggnadskontoret gör en bedömning i varje enskilt fall.

Bedömningen utgår bland annat från topografi, stadsbild, kulturmiljö, tillgänglighet och buller. Dessutom ska det alltid finnas plats för bostadsbyggnad, utevistelse, parkering och infart på alla nya fastigheter. 

Hur vet jag vilka bestämmelser som gäller för min fastighet?

Det enklaste sättet att ta reda på vilka planer och bestämmelser som gäller för din fastighet är att logga in i Lantmäteriets e-tjänst Min fastighet. Där finns information om planbestämmelser, gränser, servitut och mycket mer.

Lantmäteriets e-tjänst Min fastighet, lantmäteriet.se Länk till annan webbplats.

Du kan också se detaljplaner i vår webbkarta.

Karta med gällande detaljplaner Länk till annan webbplats.

Om du är ovan vid att tolka planer kan det vara bra att ta hjälp av oss. Kontakta då miljö- och stadsbyggnadskontoret i Lidingö stad, via vårt Kundcenter.

Vart vänder jag mig för att ansöka om avstyckning?

Om du vill stycka av en fastighet som har en fastighetsplan ska du som fastighetsägare vända dig till Lidingö stad med en begäran. Du skickar ett förslag med en enkel kartskiss på den avstyckning du önskar. Staden tar sedan ställning till om ändringen är möjlig. Om de gör bedömningen att den är det kan du begära ett så kallat planbesked. Det innebär i praktiken att du ansöker om en ändring av detaljplanen.

Observera att vi tar ut en avgift för att behandla din ansökan, oavsett om du sedan får avstycka eller ej. När du har ansökt har kommunen fyra månader på sig att svara.

Läs mer om planprocessen

Begäran om planbesked, e-tjänst eller via blankett Länk till annan webbplats.

I de fall då det bara finns en detaljplan men ingen fastighetsplan kan du som fastighetsägare vända dig direkt till Lantmäteriet med frågan om det är möjligt att stycka av din fastighet. Lantmäteriet kommer att titta på detaljplanens bestämmelser och samråda med kommunen innan de fattar beslut.

Vad kostar det att stycka av en tomt?

Att stycka av en tomt är förenat med kostnader. Lantmäteriet tar ut en avgift vid ansökan om fastighetsreglering. Kontakta Lantmäteriet för kostnadsuppgift. I de fall där det krävs att gällande fastighetsplan upphävs kostar själva begäran om planbesked och detaljplanearbetet också. Här är några exempel på vad det kan kosta:

Begäran om planbesked

Det finns olika typer av planbesked som kostar olika mycket, i enlighet med gällande taxa för miljö- och stadsbyggnadskontoret. Kostnaden är lika oavsett om beslutet blir att staden har för avsikt att inleda en planprocess eller inte. I gällande taxa framgår aktuell kostnad.

Ändring i detaljplanen

Kostnaden för en detaljplan kan variera beroende på hur komplicerad planeringsprocessen är. I kostnaden ingår upprättande av plankarta och planbeskrivning, uppdatering av stadens grundkarta, eventuell inmätning av fastigheten och utredning av rättigheter, samt övrigt administrativt arbete kring beredning i nämnder, samråd och granskning.

I regel behöver olika utredningar utföras beroende på förslag till användning och bebyggelsegrad inom planområdet. Utredningar som kan behöva göras kan till exempel handla om buller, dagvatten, geoteknik, naturvärden och kulturhistoriska värden. Utredningarna ska tas fram av sakkunniga personer.

Kostnaden för att ta fram en detaljplan regleras normalt genom att staden och den som har nytta av detaljplanen ingår ett planavtal.

Varför kostar det?

Att begära ett planbesked innebär att du begär att kommunen ska ändra detaljplanen. Innan miljö- och stadsbyggnadskontoret kan påbörja en sådan planprocess måste de få beslut från kommunstyrelsens planutskott.

Kostnaden för din ansökan tas ut för att täcka handläggarens arbete med att ta fram beslutsunderlag till planutskottet. Arbetet sker alltså innan beslut fattar, vilket innebär att det kostar lika mycket oavsett om politikerna beslutar att din fastighet får styckas av eller inte.

Till toppen av sidan