Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Stycka av en tomt

En fastighet är ett bestämt markområde, till exempel en villatomt. Om du vill dela upp en tomt/fastighet i flera delar ska du ansöka om avstyckning.

Bild på en trädgård med träd, staket och gräsmatta

Om du vill stycka av din fastighet är det bäst att först ta kontakt med Lidingö stads kundcenter, antingen via e-post eller via telefon. Miljö- och stadsbyggnadskontorets personal kan då göra en första bedömning av din förfrågan. Läs gärna mer här och sätt dig in i vad som krävs.

Vad krävs för att få avstycka en fastighet?

Om och hur du får göra en avstyckning beror till stor del på bestämmelser i detaljplanen eller eventuell fastighetsplan. I en detaljplan kan det till exempel vara reglerat hur stor eller liten fastigheten får vara. I en fastighetsplan är gränserna exakt angivna.

Möjligheten att få en önskad avstyckning godkänd beror också på hur de nya fastigheterna skulle bli.

Fastigheterna får inte bli för små

I vissa fall finnas en minsta tomtstorlek angiven i detaljplanen. I övriga fall finns det en riktlinje i stadens översiktsplan om att nya villatomter ska vara minst 800 kvadratmeter.

Det finns också många fall där fastigheterna måste vara större än 800 kvadratmeter, för att det ska vara möjligt att ha plats för tre bostäder, inklusive parkering och utevistelse. Det hänger ihop med förändringar i plan- och bygglagen 2014, som gör det möjligt att ha två bostäder på alla fastigheter. Tillsammans med möjligheten att bygga attefallshus innebär det att nästan alla fastigheter måste ha plats för tre bostäder.

De nya fastigheterna måste vara långsiktigt ändamålsenliga

För att få stycka av en fastighet i två eller flera mindre måste alla fastigheter bli “långsiktigt ändamålsenliga”. Oftast handlar det om att de ska bli bra boendemiljöer, även på lång sikt. Miljö- och stadsbyggnadskontoret gör en bedömning i varje enskilt fall.

Bedömningen utgår bland annat från topografi, stadsbild, kulturmiljö, tillgänglighet och buller. Dessutom ska det alltid finnas plats för bostadsbyggnad, utevistelse, parkering och infart på alla nya fastigheter. 

Hur vet jag vilka bestämmelser som gäller för min fastighet?

Det enklaste sättet att ta reda på vilka planer och bestämmelser som gäller för din fastighet är att logga in i Lantmäteriets e-tjänst Min fastighet. Där finns information om planbestämmelser, gränser, servitut och mycket mer.

Lantmäteriets e-tjänst Min fastighet, lantmäteriet.se Länk till annan webbplats.

Du kan också se detaljplaner i vår webbkarta.

Karta med gällande detaljplaner Länk till annan webbplats.

Om du är ovan vid att tolka planer kan det vara bra att ta hjälp av oss. Kontakta då miljö- och stadsbyggnadskontoret i Lidingö stad, via vårt Kundcenter.

Vart vänder jag mig för att ansöka om avstyckning?

Om du vill stycka av en fastighet som har en fastighetsplan ska du som fastighetsägare vända dig till Lidingö stad med en begäran. Du skickar ett förslag med en enkel kartskiss på den avstyckning du önskar. Staden tar sedan ställning till om ändringen är möjlig. Om de gör bedömningen att den är det kan du begära ett så kallat planbesked. Det innebär i praktiken att du ansöker om en ändring av detaljplanen.

Observera att vi tar ut en avgift för att behandla din ansökan, oavsett om du sedan får avstycka eller ej. När du har ansökt har kommunen fyra månader på sig att svara.

Läs mer om planprocessen Länk till annan webbplats.

Begäran om planbesked, e-tjänst eller via blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I de fall då det bara finns en detaljplan men ingen fastighetsplan kan du som fastighetsägare vända dig direkt till Lantmäteriet med frågan om det är möjligt att stycka av din fastighet. Lantmäteriet kommer att titta på detaljplanens bestämmelser och samråda med kommunen innan de fattar beslut.

Vad kostar det att stycka av en tomt?

Att stycka av en tomt är förenat med kostnader, eftersom det kräver arbete i flera instanser. Här är några exempel på vad det kan kosta:

Begäran om planbesked

Det finns olika typer av planbesked som kostar olika mycket. Kostnaden ligger fast oavsett om beslutet blir att du får stycka av din tomt eller inte.

  • Planbesked kategori 1, enklare åtgärder - kostar 16 234 kronor.
  • Planbesked kategori 2, åtgärder som påverkar allmän platsmark, förlängning av genomförandetid för gällande detaljplan eller andra åtgärder av motsvarande komplexitet - kostar 28 945 kronor.
  • Planbesked kategori 3, komplexa åtgärder eller åtgärder som kräver miljöbedömning, möten och platsbesök - 43 903 kronor.

Ändring i detaljplanen

Att göra en ändring i detaljplanen så att det blir möjligt att stycka av en villafastighet brukar kosta mellan 100 000 och 150 000 kronor.

Varför kostar det?

Att begära ett planbesked innebär att du begär att kommunen ska ändra detaljplanen. Innan miljö- och stadsbyggnadskontoret kan påbörja en sådan planprocess måste de få beslut från kommunstyrelsens planutskott.

Kostnaden för din ansökan tas ut för att täcka handläggarens arbete med att ta fram beslutsunderlag till planutskottet. Arbetet sker alltså innan beslut fattar, vilket innebär att det kostar lika mycket oavsett om politikerna beslutar att din fastighet får styckas av eller inte.

Till toppen av sidan