Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Rökfria miljöer

Det är förbjudet att röka på många platser på Lidingö enligt tobakslagen.

Skylt med skylt på rökförbud vid skola

Det är enligt lag förbjudet att röka på många platser i Sverige. I och i anslutning till följande lokaler, platser och områden:

  • Barn- och ungdomsverksamhet, hälso- och sjukvård, bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
  • Kollektivtrafik och områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus, till exempel perronger, busshållplatser och taxizoner. Även andra utomhusområden som är avsedda för resenärer, exempelvis biljettområden och gångbanor i anslutnig till spårområdet omfattas av förbudet.
  • Restauranger och andra serveringsställen, uteserveringar utanför exempelvis restauranger och caféer.
  • Lokaler för allmän sammankomst och offentlig tillställning, i andra lokaler än ovanstående om allmänheten har tillträde till lokalerna
  • Utanför alla entréer som allmänheten har tillträde till, där det råder rökförbud inomhus
  • Hotell, sovkupéer och tillfällig bostad
  • Platser för idrottsutövning oavsett typ av arrangemang, inhägnade idrottsplatser och badplatser
  • Lekplatser som allmänheten har tillträde till.

Förbudet gäller även för användning av elektroniska cigaretter och liknande anordningar samt örtprodukter för rökning (som t.ex. vattenpipa).

Vem ansvarar för att rökförbudet följs?

Utomhus är det ägaren eller den som förfogar över ett visst område som ansvarar för att förbudet följs. Inomhus och utanför entréerna till lokaler där rökförbud råder inomhus, ansvarar ägaren eller den som har tillgång till lokalen. För gallerior och köpcentrum är det fastighetsägaren som ansvarar för att rökförbudet följs.

Lagen till för att främja folkhälsan

Rökningens skadeverkningar är väl kända och kostnaderna för samhället uppgår till 31,5 miljarder kronor per år. Minst 10 000 dödsfall inträffar per år och 100 000 personer insjuknar varje år i rökrelaterade sjukdomar. (Källor: Institutet för Hälso- och sjukvårdsekomomi, Socialstyrelsen.)

Frågor och svar

Hur långt ifrån entréer, hållplatser och uteserveringar bedömer kommunen att rökare måste stå?

När det gäller rökfria miljöer som inte är klart avgränsade – till exempel entréer till butiker och restauranger – står det inte i lagen hur stort det rökfria området ska vara. Kommunen får i varje enskilt fall bedöma hur långt det rökfria området sträcker sig, syftet är att skydda barn och känsliga personer. Det rökfria området ska vara så stort att det är möjligt för t.ex. allergiker att ta sig in i och ut ur en lokal där det råder rökförbud utan att utsättas för rök. Minst 10 m från entréer och platser dit allmänheten har tillträde (såsom perronger, busshållplatser, uteserveringar, lekparker och idrottsanläggningar) har sagts på ett ungefär vara ett rimligt avstånd.

Ytterst är det en domstol som bestämmer områdets räckvidd.

Blir det rökförbud på alla gator och torg?

Enligt den nya tobakslagen införs inget rökförbud på gator eller torg. Däremot är det rökförbud vid entréer och de kan ju ligga i direkt anslutning till gator och torg.

Kan det bli områden, till exempel centrum eller gågator, i kommunen som i princip blir helt rökfria?

Enligt den nya tobakslagen införs inget rökförbud på gator eller torg. Däremot är det rökförbud vid entréer och de kan ju ligga i direkt anslutning till gator och torg. I princip kan då vissa delar av centrum och gågator bli helt rökfria om man tänker på att det på alla uteserveringar samt entréer dit allmänheten har tillträde råder rökförbud.

Vilka rättigheter/skyldigheter/ansvar har krögare att ställa ut askkoppar? (Om det är på till exempel kommunens mark)

Krögaren har inga skyldigheter att sätta ut askkoppar på annans eller kommunens mark.

Kommer kommunen att ställa ut några askkoppar i anslutning till platser där det blir rökförbud?

Askkoppar på de nya rökfria områdena som idrottsplatser och lekplatser kommer att plockas bort och skyltar om rökförbud kommer att sättas upp. Inventering pågår just nu om vad som kan behöva göras. Det finns i dagsläget inga planer på att sätta upp askkoppar i anslutning till platser med rökförbud.

Hur ser kommunens resurser ut till att kontrollera att förbudet efterföljs?

Under 2019 kommer tillsyn av rökfria miljöer ske genom information till verksamheter och vid klagomål från allmänheten. Tillsynen innebär inte att kommunen kommer att säga till personer som röker på uteplatser att sluta: Det är ett ansvar för respektive verksamhet, exempelvis restauranger, där det råder rökförbud att se till att rökförbudet följs.

Kommunen kommer att se till att verksamheter, fastighetsägare och markägare ser till att rökförbudet följs genom information, att ta bort askkoppar, sätta upp skyltar, samt ha rutiner att säga till gäster och andra att rökförbud råder. Om en verksamhet har kvar askkoppar på exempelvis en uteservering och rökning förekommer utan att ansvarig för verksamheten (till exempel restaurangägaren) agerar kommer kommunen att agera och bedriva tillsyn.

Vilken påföljden blir om man inte följer nya tobakslagen, det vill säga om man inte följer rökförbudet?

Det är inte straffbart att röka inom ett område med rökförbud. Och den som är ansvarig för rökförbudet kan inte få något formellt straff om han inte gör tillräckligt för att se till så att det följs. Däremot kan kommunen under vissa förutsättningar besluta om en så kallad administrativ sanktion, "straffavgift", mot den som är ansvarig för rökförbudet, till exempel förelägga den ansvarige att göra något ”vid vite”.

En verksamhet får inte handgripligen avhysa någon från t ex en uteservering. Det är bara polis och skyddsvakt som får avhysa en person.

Om det kommer in anmälningar och klagomål från allmänheten om att rökförbud inte efterlevs, vad kommer kommunen att göra?

Kommunen kan se till att verksamheter såsom restauranger, fastighetsägare och markägare följer rökförbudet genom att informera om vad som gäller, ta bort askkoppar och sätta upp skyltar samt ha rutiner att säga till gäster och andra att rökförbud råder.

Om en verksamhet har kvar askkoppar på till exempel en uteservering och rökning förekommer utan att ansvarig för verksamheten (exempelvis restaurangägaren) agerar kommer kommunen att agera och bedriva tillsyn.

Vad ska jag göra om jag ser att rökförbudet inte efterlevs?

I första hand kan du själv säga till den person som röker eller informera verksamhetsutövare eller markägare så att de kan säga till personen i fråga. I andra hand kan du kontakta den som är ansvarig för verksamheten, till exempel restaurangägaren.

Vart kan jag vända mig för frågor om den nya tobakslagen och rökförbud?

För frågor om rökförbudet kan man vända sig till Folkhälsomyndighetens webbplats där frågor och svar finns.

Frågor och svar om lagen om tobak och liknande produkter, folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Du kan även maila på e-post: tobakstillsyn@folkhalsomyndigheten.se

Till toppen av sidan