Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Budget

När kommunfullmäktige beslutar om stadens budget i november varje år, är det slutet på en lång process som inleddes i början av året och som involverat stora delar av den kommunala organisationen.

Januari–maj

Budgetarbetet inleds under vintern/våren och utgår från den plan som tidigare beslutats om för året. De ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna aktualiseras med hänsyn till senaste uppgifterna om taxeringsutfall, befolkningsutveckling och regeringens vårproposition. Kommunstyrelsen lämnar direktiv till nämnderna med ekonomiska ramar och övriga förutsättningar för budgetarbetet i månadsskiftet maj - juni. Direktivet är ett rättesnöre där styrelsen ger sin syn på förutsättningarna för nämndernas verksamhet och ekonomi för de närmaste åren.

Juni–september

Nämnderna formar med utgångspunkt från direktiven ett budgetförslag för nästa kalenderår. De ska även göra en plan för de därefter två följande åren. Varje nämnd gör förslag och plan för sin respektive verksamhet. Den sista september lämnar nämnderna sina förslag till kommunstyrelsen.

Oktober

Utifrån nämndernas förslag formar kommunstyrelsens majoritet ett budgetförslag för hela staden. Förslaget presenteras för den samlade kommunstyrelsen vid ett första sammanträde. Beslut fattas vid ett andra sammanträde cirka två veckor senare. Vid det senare sammanträdet lägger de partier som inte ingår i majoriteten sina förslag till budget. Därefter fattas det slutliga beslutet om förslag till budget för nästkommande år och plan för de därpå två följande åren.

November

Kommunfullmäktige behandlar kommunstyrelsens förslag och fattar det slutliga beslutet om budgeten för det kommande året och planen för de två därpå följande åren.

Uppföljning

Budgeten stäms av månadsvis under budgetåret. Förvaltningarna rapporterar då om utvecklingen till sina nämnder och till kommunstyrelsen. Den sista augusti tas en delårsrapport fram som behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Efter budgetårets slut följs budgeten upp i stadens årsredovisning. Den granskas av stadens revisorer och behandlas i kommunfullmäktige i april. Skulle staden redovisa ett underskott måste det täckas inom tre år.

Till toppen av sidan