Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Delårsbokslut

Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommuner minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning, delårsrapport, avseende verksamheten från räkenskapsårets början.

Lidingö stad har valt att göra en delårsrapport för perioden 1 januari–31 augusti. Delårsrapporten ska behandlas av fullmäktige. Revisorerna ska lämna en skriftlig bedömning som ska biläggas delårsrapporten, i vilken de ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.

Delårsbokslut 2021

Prognosen för staden visar på ett starkt resultat. Resultatet efter balanskravsjusteringar visar 209 miljoner kronor, vilket är 174 miljoner kronor högre än budget. Det stora överskottet beror till stor del på effekter kopplade till den pågående Covid-19 pandemin.

Efter förra årets BNP-ras har återhämtningen i ekonomin påbörjats, men vars utveckling är starkt beroende av hur smittspridning, vaccinationsprogram och restriktioner fortlöper världen över. Takten på återhämtning ser ut att bli högre under framför allt andra halvåret av 2021 än vad som beräknades när budgeten för skatteintäkterna lades.

Sammantaget visar prognosen ett överskott mot budgeterade skatteintäkter (inklusive utjämningssystemet och generella statsbidrag) med 63 miljoner kronor för 2021. Pandemin gör även att efterfrågan på äldreomsorg fortsatt är låg under årets första månader, vilket leder till volymöverskott som enligt prognosen uppgår till 59 miljoner kronor.

Utbildningsnämnden prognostiserar också ett volymöverskott på 13 miljoner kronor. Sammantaget är verksamheternas överskott mot budget 105 miljoner kronor. Samtliga nämnder beräknas nå en ekonomi i balans. Årets samtliga investeringar bedöms kunna finansieras utan extern upplåning även under 2021.

Sammantaget kan vi konstatera att Lidingö står starkt med en stabil finansiell ställning.

Kontakt
Till toppen av sidan