Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Delårsbokslut

Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommuner minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning, delårsrapport, avseende verksamheten från räkenskapsårets början.

Lidingö stad har valt att göra en delårsrapport för perioden 1 januari–31 augusti. Delårsrapporten ska behandlas av fullmäktige. Revisorerna ska lämna en skriftlig bedömning som ska biläggas delårsrapporten, i vilken de ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.

Delårsbokslut 2023

Årets delårsrapport har presenterats för kommunstyrelsen. Prognosen för staden visar på ett starkt resultat. Efter balanskravsjusteringar visar det på ett överskott av nära 218 miljoner kronor, 180 miljoner högre än budgeterat. Bakgrund till överskottet är prognosen för skatteintäkterna visar ett överskott mot budget med 111 miljoner kronor och beror till större delen på högre skatteintäkter än beräknat och ett tillskott av statsbidrag som beslutades under året.

Verksamheternas sammanlagda överskott visar, jämfört mot budget, ett överskott av 26 miljoner kronor och beror bland annat på volymöverskott inom omsorgs- och socialnämnden på 52 miljoner kronor. Däremot visar delar inom stadens centrala poster underskott. Pensionskostnaderna beräknas bli högre och rivningen av gamla Lidingöbron redovisas som en direkt kostnad och belastar årets resultat.

Årets samtliga investeringar bedöms kunna finansieras utan lånade pengar även under 2023. Samtliga nämnder bedömer att verksamheterna kan bedrivas inom tilldelade ramar. Sammantaget konstateras att Lidingö står starkt med en stabil finansiell ställning.

I delårsrapporten konstateras avslutningsvis att de mål som satts av kommunfullmäktige, både avseende finansiella mål och verksamhetsmål, är uppfyllda.

Delårsrapport via diariet

Delårsrapporterna finns via stadens diarium. För att hitta dem söker man avancerat i diariet genom att skriva in delårsrapport. Det går att välja tidsperiod för att få fram aktuell delårsrapport.

Sök avancerat i diariet

Till toppen av sidan