Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Månadsrapporter ekonomi

Staden följer upp budgeten månadsvis under februari–april, juli–augusti och oktober. I månadsrapporterna redovisas det ekonomiska resultatet jämfört med budgeten.

Månadsrapporterna innehåller också vissa nyckeltal och en resultatprognos för budgetåret från nämnderna.

Månadsrapporten för augusti ser något annorlunda ut eftersom den utgör stadens delårsbokslut. Delårsbokslutet granskas av revisorerna och tas upp i kommunfullmäktige. Prognosen för helåret som sammanställs i samband med delårsbokslutet är lite mer omfattande än månadsprognoserna.

Ekonomisk månadsrapport april 2021

Prognosen för staden visar på ett starkt resultat. Resultatet efter balanskravsjusteringar visar 146,1 mnkr, vilket är 111,3 mnkr högre än budget. Det stora överskottet beror främst på effekter kopplade till den pågående Covid-19 pandemin.

Efter förra årets BNP-ras har återhämtningen i ekonomin påbörjats, men vars utveckling är starkt beroende av hur smittspridning, vaccinationsprogram och restriktioner fortlöper världen över. Takten på återhämtning ser ut att bli högre under framför allt andra halvåret av 2021 än vad som beräknades när budgeten för skatteintäkterna lades. Sammantaget visar prognosen ett överskott mot budgeterade skatteintäkter med 57,1 mnkr för 2021.

Pandemin gör även att efterfrågan på äldreomsorg fortsatt är låg under årets första månader, vilket leder till volymöverskott som enligt prognosen uppgår till 40 mnkr. Utbildningsnämnden prognostiserar också ett volymöverskott på 13 mnkr. Sammantaget är verksamheternas överskott mot budget 54,2 mnkr.

Samtliga nämnder beräknas nå en ekonomi i balans. Årets samtliga investeringar bedöms kunna finansieras utan extern upplåning även under 2021. Sammantaget kan vi konstatera att Lidingö står starkt med en stabil finansiell ställning.

Kontakt
Till toppen av sidan