Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Stadens bolag

I Lidingö stad finns åtta kommunala bolag: Lidingö stads tomt AB och koncernen Lidingö stads fastighets AB med sina sex dotterbolag. Från och med 1 januari 2023 ansvarar fastighetsnämnden för styrning och uppföljning av all stadens fastighetsverksamhet oavsett om fastigheterna ägs av bolagen eller staden.

Lidingö stads tomt AB

Staden förvärvade det aktiebolag som nu heter Lidingö stads tomt AB av Svenska Handelsbanken 1943. Staden blev härigenom ägare till större delen av marken från Sticklinge udde till Södergarn, delar av Långängenområdet samt Koltorp. Senare har bolagets markinnehav förändrats genom inköp och försäljning. Genom de stora och mycket fördelaktiga markköpen under 1940-talet har det bland annat blivit möjligt att till rimliga kostnader bevara Elfvikslandet och Långängen som rekreationsområden.

Bolaget har inga anställda. Bolaget ingår i fastighetsnämndens uppdrag för styrning och uppföljning av fastighetsverksamheten. Styrelsen består därför inte längre av politiker utan av tjänstemän i Lidingö stad utsedda av kommunfullmäktige den 20 februari 2023. Ordförande är tillika verkställande direktör. Förvaltning och andra administrativa tjänster avseende bolaget ingår i fastighetsförvaltningens uppdrag.

Verkställande direktör och styrelsens ordförande: Isabella Andersson
Organisationsnummer: 556013-9007

Lidingö stads fastighets AB

Lidingö stads fastighets AB bildades i mars 2017 och är ett resultat av den omstrukturering som Lidingöhem genomgick under 2017. Lidingö stads fastighets AB är moderbolag i en koncern som består av sex dotterbolag, där det är dotterbolagen som äger fastigheterna. Moderbolaget har en sammanhållande funktion och ansvarar för styrning, kontroll och uppföljning samt har den löpande översynen av dotterbolagens verksamheter. I uppdraget ingår även att samordna den tekniska och administrativa förvaltningen vilket sedan 1 januari 2023 sköts av fastighetsförvaltningen, Lidingö stad.

Dotterbolagen i Lidingö stads fastighets AB äger tillsammans 441 bostäder och 57 lokaler samt ett antal parkeringsplatser.

Bolaget har inga anställda. Bolaget tillsammans med dotterbolagen ingår i fastighetsnämndens uppdrag för styrning och uppföljning av fastighetsverksamheten. Styrelsen består därför inte längre av politiker utan av tjänstemän i Lidingö stad utsedda av kommunfullmäktige den 20 februari 2023. Ordförande är tillika verkställande direktör. Förvaltning och andra administrativa tjänster avseende koncernen Lidingö stads fastighets AB ingår i fastighetsförvaltningens uppdrag. Dessutom köps vissa tjänster inom den tekniska driften av ramavtalsentreprenörer.

Verkställande direktör och styrelsens ordförande: Isabella Andersson
Organisationsnummer: 559103-5752

Lidingöhem AB

Lidingöhem AB är likviderat och all verksamhet har därmed upphört. Bolaget genomgick under 2017 en omstrukturering. I samband med omstruktureringen bildades ett nytt bolag, Lidingö stads fastighets AB. Sommaren 2018 skickades en ansökan in till Bolagsverket om frivillig likvidation och en likvidator utsågs. I samband med att likvidatorn tog över bolaget upplöstes styrelsen och VD-skapet.

Kontakt
Till toppen av sidan