Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Om Hersby

Hersby gymnasium ligger på Lidingö, omgiven av grönområden och villabebyggelse men bara sex kilometer från Stockholms city.

Hersbys skolbyggnad

Engagemang, omtanke och bildning

På Hersby gymnasium är det du som elev och din utbildning som står i centrum. Våra värdeord är Engagemang, Omtanke och Bildning. Hersby gymnasium ska vara en skola i nutiden för framtiden.

Skolans lärare är legitimerade och behöriga i de ämnen de undervisar. De är engagerade och måna om att möta och uppmuntra varje elev att prestera sitt bästa samt anpassar undervisningen efter elevgruppen. Vi arbetar för ständig utveckling av undervisningen och våra förstelärare engageras i olika skolövergripande projekt.

Skolan har ett rikt utbyte med olika aktörer i samhället och det är vanligt med gästföreläsare och internationella besök. Hersby gymnasium är både certifierat som ambassadörsskola för Europaparlamentet, certifierad Erasmus+ och Amnestyskola.

På Hersby har vi fokus på att du ges möjlighet att utvecklas i dina studier i trygg och omtänksam miljö. I biblioteket kan du plugga ostört och få hjälp med att hitta litteratur inför olika arbetsuppgifter. Hos oss har du tillgång till inlästa läromedel som ett komplement till den ordinarie kurslitteraturen. Varje elev har en egen dator som tillsammans med andra IT-verktyg används i undervisningen. Vi arbetar i en webbplattform där du hittar all information om dina kurser som till exempel schema, kursmaterial, kunskapskraven och din individuella studieplan. Där kan du också ha kontakt med dina lärare och annan personal. I kaféet kan du koppla av och umgås med dina vänner. Hersby gymnasium har fina traditioner inom musik. Våra duktiga musikelever håller lunchkonserter som ger en alldeles särskild stämning och stolthet på skolan.

Som elev får du på olika sätt utvärdera och påverka din utbildning och hur undervisningen genomförs. Genom det individuella valet kan du själva påverka din utbildning genom de många kurser du kan välja i årskurs 2 och 3.

På din mentorstid genomförs klassråd. Varje program har också ett programråd med elevrepresentanter. Skolans elevråd coachas av en av skolans lärare i samhällskunskap. Elevrådet träffar också regelbundet skolledningen för att tillsammans utveckla skolans verksamhet. Som elev kan du också engagera dig i skolans värdegrupp.

Hersby gymnasium erbjuder de nationella högskoleförberedande programmen ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Vi har även introduktionsprogram för dig som saknar behörighet till ett nationellt program. Vår ambition är att du efter dina avslutade studier hos oss ska ha förberetts på bästa sätt för dina vidare studier.

Vår ambition är att du ska lyckas

På Hersby gymnasium är vi måna om att du ska lyckas med dina studier. Vi anpassar undervisningen efter varje elevgrupp med inkluderande arbetssätt. Våra engagerade lärare och studie- och yrkesvägledare finns till hands om du behöver råd och stöd.

Vi erbjuder många spännande kurser för ditt individuella val i årskurs 2 och 3. Av de 2 500 poäng som du läser under din gymnasietid är minst 200 poäng valbara kurser beroende på program och inriktning.

På Hersby gymnasium finns möjlighet att läsa kurserna engelska 7 (för alla program), moderna språk 3 och 4 (ej på teknikprogrammet), och matematik 3b (för ekonomi - och samhällsvetenskapsprogrammen) eller matematik 4 och 5 (för naturvetenskaps - och teknikprogrammen) som individuellt val för att få full meritpoäng i din utbildning.

Vi vill att alla elever ska få möjlighet att uppnå bra resultat och vara väl förberedda inför kommande högre studier. Vill du ha ytterligare tid för dina studier finns lärare i alla ämnen tillgängliga vid ett tillfälle i veckan. Där får du hjälp med det du behöver, vare sig det handlar om stöd eller att utmanas vidare.

Kvalitetsarbete Hersby

Varje läsår fastställs mål utifrån förra läsårets kvalitetsrapport samt nämndens mål. Dessa mål blir en del av utvecklingsarbetet på skolan under läsåret och utvärderas regelbundet av personal och elever. Skolan genomför också olika enkäter som till exempel Stockholmsenkäten för att få en samlad bild av elevernas upplevelser. I slutet på varje läsår så skrivs en kvalitetsrapport.

Kvalitetsrapport 2019-2020 Pdf, 244.7 kB.

Kvalitetsarbete barn och utbildning

Hersby gymnasiums historia

Hersby skola grundades 1913 som en kommunal realskola. Det första läsåret hade skolan sin verksamhet i en hyrd villa, men höstterminen 1914 stod skolans nya lokaler i kvarteret Ängen färdiga. Skolan hette då Lidingö kommunala samskola. Läsåret 1917/18 fick skolan sin första gymnasieavdelning och sin första klass av den högre flickskolan.

1933 ändrade skolan namn till Lidingö läroverk. Det Högre allmänna läroverket som hade fyraårigt allmänt gymnasium startade 1935. Realskolan omfattade på 1950-60-talen såväl 3- som 4-årig linje.

1963 infördes grundskolan i Hersby och samtidigt fick skolan namnet Hersby skola. Våren 1968 hölls den sista studentexamen.

Hersby byggdes om 1997 för att anpassas till det nya kursutformade gymnasiet. Grundskolan vid Hersby avvecklades och den sista kullen 9-klassare gick ut från Hersby våren 1996.

Arkivet som levererats från Hersby gymnasium till stadsarkivet sträcker sig tidsmässigt från 1913 till 2005, omfattar 18 hyllmeter handlingar och ger utomordentliga möjligheter för den som vill studera pedagogikens utveckling under 1900-talet.

Till toppen av sidan