Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Om Hersby

Hersby gymnasium ligger på Lidingö, omgiven av grönområden och villabebyggelse men bara sex kilometer från Stockholms city.

Hersbys skolbyggnad

Varmt välkommen till Hersby gymnasium

På Hersby gymnasium är det du som elev och din utbildning som står icentrum. Vi har en bra organisation för undervisning, elevinflytande och stödverksamhet och vi arbetar ständigt med
att förnya och utveckla verksamheten för att du ska känna dig inspirerad och motiverad i dina
studier. Hersby gymnasium är en skola som förbereder dig för framtiden.

Skolan grundades för över 100 år sedan, vilket märks i våra luftiga lokaler, som ändå är moderna. I vår kafeteria kan du fika, samarbeta och träffa vänner. I biblioteket kan du plugga ostört och få hjälp med att hitta litteratur inför olika arbetsuppgifter.

På Hersby har du tillgång till inlästa läromedel som ett komplement till den ordinarie kurslitteraturen. Varje elev har en egen dator som tillsammans med andra it-verktyg används i undervisningen. Vi arbetar i en webbplattform där du hittar all information om dina kurser som till exempel schema, kursmaterial, kunskapskraven och din individuella studieplan. Där kan du också ha kontakt med dina lärare och annan personal.

Hersby gymnasium har fina traditioner inom musik. Våra duktiga musikelever håller lunchkonserter som ger en alldeles särskild stämning och stolthet på skolan.

Varje elev ska ges förutsättningar att klara sina gymnasiestudier på bästa möjliga sätt. Vi jobbar för att skapa ett positivt och tryggt arbetsklimat och stötta dig i din kunskapsutveckling och personliga utveckling. Därför satsar vi på ett starkt elevhälsoteam som utöver skolledningen består av skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare, kuratorer och specialpedagog samt en grupp lärare som jobbar specialpedagogiskt. Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom att motivera dig att bevara och förbättra din hälsa med hjälp av sunda levnadsvanor. Som elev eller vårdnadshavare har du alltid möjlighet att kontakta elevhälsan.

Utbyte med olika aktörer i samhället

Skolans lärare är legitimerade och behöriga i de ämnen de undervisar. De visar ett stort engagemang och ställer höga krav på sina elever för att alla ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Våra välmeriterade förstelärare driver tillsammans med skolledningen kontinuerligt utvecklingen framåt.

45 Minutes är ett nytt koncept på Hersby gymnasium som startar läsåret 2021/22 och
ledordet är inspiration. Genom att bjuda in entreprenörer från olika branscher till att föreläsa
i skolan ska eleverna i årskurs 1-3 få möjligheten att ta del av olika historier och erfarenheter
från bland annat näringslivet. Initiativtagare till konceptet är Matias Palm Jensen som är
juryordförande i UF (Ung Företagsamhet) och tidigare Hersbyelev.

Skolan har ett rikt utbyte med olika aktörer i samhället och det är vanligt med gästföreläsare och internationella besök. Hersby gymnasium är både en certifierad ambassadörsskola
för Europaparlamentet, en certifierad Amnestyskola och en certifierad Erasmus+-skola.

Kvalitetsarbete Hersby

Varje läsår fastställs mål utifrån förra läsårets kvalitetsrapport samt nämndens mål. Dessa mål blir en del av utvecklingsarbetet på skolan under läsåret och utvärderas regelbundet av personal och elever. Skolan genomför också olika enkäter som till exempel Stockholmsenkäten för att få en samlad bild av elevernas upplevelser. I slutet på varje läsår så skrivs en kvalitetsrapport.

Kvalitetsrapport 2019-2020 Pdf, 244.7 kB.

Kvalitetsarbete barn och utbildning

Hersby gymnasiums historia

Hersby gymnasiums arkiv är ordnat och förtecknat och tillgängligt på Stadsarkivet. Arkivet som omspänner tiden 1913-2005 omfattar cirka 18 hyllmeter handlingar.

Hersby skola grundades 1913 som en kommunal realskola. Det första läsåret hade skolan sin verksamhet i en hyrd villa, men höstterminen 1914 stod skolans nya lokaler i kvarteret Ängen färdiga. Skolan hette då Lidingö kommunala samskola. Läsåret 1917/18 fick skolan sin första gymnasieavdelning och sin första klass av den högre flickskolan.

1933 ändrade skolan namn till Lidingö läroverk. Det Högre allmänna läroverket som hade fyraårigt allmänt gymnasium startade 1935. Realskolan omfattade på 1950-60-talen såväl 3- som 4-årig linje.

1963 infördes grundskolan i Hersby och samtidigt fick skolan namnet Hersby skola. Våren 1968 hölls den sista studentexamen.

Hersby byggdes om 1997 för att anpassas till det nya kursutformade gymnasiet. Grundskolan vid Hersby avvecklades och den sista kullen 9-klassare gick ut från Hersby våren 1996.

Arkivet som nyligen levererats från Hersby gymnasium till stadsarkivet är nu ordnat och förtecknat. Arkivet, som tidsmässigt sträcker sig från 1913 till 2000, omfattar 18 hyllmeter handlingar och ger utomordentliga möjligheter för den som vill studera pedagogikens utveckling under 1900-talet.

Kollage: idrottsbild, bibliotek, glada studenter i samspråk, studieplats och bas som spelas. 
Till toppen av sidan