Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Attefallsåtgärder

Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus kan göra vissa nybyggnader och tillbyggnader utan bygglov. Sådana så kallade attefallsåtgärder kräver dock att du gör en anmälan till Lidingö stad och får startbesked innan du börjar bygga.

Person i verktygsbälte

En attefallsåtgärd kan vara en ny byggnad på din tomt, men också en tillbyggnad eller extra takkupor på ditt hus. Om du har ett enbostadshus kan du även inreda ytterligare en bostad i huset som en attefallsåtgärd. (Inreda i det här fallet innebär att bygga om för att skapa en ny lägenhet.)

För att räknas som attefallsåtgärder måste åtgärderna följa vissa krav, som mått och avstånd till tomtgräns.

Attefallshus

Från 1 augusti 2020 är den tillåtna byggnadsarean för bygglovsfria komplementbostadshus och komplementbyggnad 30 kvadratmeter. Ett attefallshus kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).

Attefall som komplementbostadshus

För självständig bostad (komplementbostadshus) gäller:

  • Den totala byggnadsarean får max vara 30 kvadratmeter.
  • Den högsta tillåtna höjden från mark till taknock är 4,0 meter.
  • Om du vill bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du grannens medgivande (skriftligt). Mot gata och annan allmän plats ska avståndet alltid vara minst 4,5 meter, annars krävs bygglov.

Om huset ska användas som en självständig bostad måste det också följa lagkraven på bostäder. Det innebär till exempel att huset ska vara tillgänglighetsanpassat.

Attefall som komplementbyggnad

För förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad) gäller:

  • Den totala byggnadsarean får max vara 30 kvadratmeter.
  • Den högsta tillåtna höjden från mark till taknock är 4,0 meter.
  • Om du vill bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du grannens medgivande (skriftligt). Mot gata och annan allmän plats ska avståndet alltid vara minst 4,5 meter, annars krävs bygglov.

Krav på bostadsutformning, Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Attefallshus, Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Tillbyggnad, högst 15 kvadratmeter

Du får göra en tillbyggnad på ditt bostadshus utan bygglov, förutsatt att tillbyggnaden inte är större än 15 kvadratmeter (bruttoarea). Tillbyggnaden får inte heller bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd.

Tillbyggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om du får skriftliga godkännanden från berörda grannar kan du göra tillbyggnaden närmare deras tomtgräns än 4,5 meter. Mot gata och annan allmän plats ska avståndet alltid vara minst 4,5 meter, annars krävs bygglov.

Bygglovsbefriad tillbyggnad, Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Bygglovsbefriade takkupor

På en- eller tvåbostadshus som saknar takkupor får du bygga två sådana som en attefallsåtgärd utan bygglov. Om det redan finns en takkupa får du bygga ytterligare en. Takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet (den delen av taket som sluttar). De får inte påverka den bärande konstruktionen.

Takkupor kräver inget godkännande från grannar, även om byggnaden som takkupan sitter på ligger närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Bygglovsbefriade takkupor, Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ytterligare lägenhet

I enbostadshus får ytterligare en lägenhet inredas utan bygglov. Lägenheten ska dock uppfylla samtliga krav som ställs på en ny bostadslägenhet enligt plan- och bygglagen och Boverkets byggregler. Det innebär bland annat krav på tillgänglighet och användbarhet, ljusinsläpp, buller och brandskyddskrav.

En ytterligare lägenhet kräver inget godkännande från grannar.

Ytterligare lägenhet, Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Anmälan och prövning

Du kan få tillstånd för attefallsåtgärder oavsett vad som står i fastighetens detaljplan. På det sättet skiljer de sig från bygglovspliktiga åtgärder. Däremot måste du göra en anmälan till Lidingö stad och få startbesked innan du börjar.

Prövningen av en anmälan är nästan likadan som vid en bygglovsansökan. Det ställs samma krav på handlingar som vid bygglovspliktiga åtgärder och på att åtgärden passar in i området. Även tekniska egenskapskrav som hållfasthet, brandskydd med mera ska vara uppfyllda.

Undantag – hinder för attefallsåtgärder

Det finns några saker som kan innebära att du inte får utföra attefallsåtgärder:

  • Om ditt hus är kulturhistoriskt värdefullt eller ligger inom ett kulturhistoriskt värdefullt område.
  • Om ditt hus ligger inom ett område som är av riksintresse för totalförsvaret.
  • Om huset ligger inom strandskyddat område. I sådana områden krävs strandskyddsdispens för att få bygga ett attefallshus.
Till toppen av sidan