Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Högsätra Kärnan godkänns i kommunstyrelsen

Den nya detaljplanen gör det möjligt att bygga nya bostäder och skapa ett mer småskaligt och grönare Högsätra. Den 11 mars godkändes planförslaget i kommunstyrelsen och den 25 mars antas det slutgiltigt i kommunfullmäktige.

Visionsbild, vy från Läroverksvägen. Illustration: AIX arkitekter.

Syftet med detaljplanen är att utveckla Högsätra till en attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel för boende och besökare. Nya bostäder, en byggnad för vård och service, samt allmänna platser som gator och torg ska byggas. Hela området ska också bli grönare.

Den nya bebyggelsen ska vara i klassisk stil, med en hög ambitionsnivå när det gäller gestaltning, utformning och materialval. Områdets karaktär ska bryta av den befintliga bebyggelsens delvis storskaliga utformning.

—Högsätra ska bli ett attraktivt och tryggt område, präglat av småskalighet, grönska och en gestaltning som är förankrad i Lidingös historia. Området kommer få ett förnyat liv med både verksamheter och attraktiva bostäder, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

På kommunstyrelsens sammanträde godkändes även avtalen om exploatering och överlåtelse av mark med byggherrarna. Avtalen reglerar bland annat att bebyggelsen kan genomföras och på vilket sätt.

Planförslaget i korthet

Högsätrahuset, före detta Lidingö sjukhus, kommer att rivas. En ny byggnad om cirka 5 500 kvadratmeter, Hälsans hus, ska möta behovet av lokaler för vård och service, som till exempel apotek och café. Cirka 130 lägenheter i flerbostadshus, inklusive ett gruppboende om sex lägenheter, planeras i områdets norra del, i den södra delen byggs ett trettiotal radhus.

Parkering för boende och anställda i Hälsans hus planeras främst i garage under mark. Radhusen får även parkering på uppfarten till bostaden. Besökare ska kunna parkera både i garage och på allmän platsmark.

Högsätravägen ska ligga kvar i sitt nuvarande läge och blir fortsatt en bussgata, med hållplatser och vändslinga. Gång- och cykelbanor breddas söderut. Bron för gående och cyklister över Läroverksvägen behålls och ansluter till ett bilfritt stråk genom området. Alla gator ska präglas av grönska och lummighet, med förgårdsmark mellan fasader och gator.

Vid bussens vändslinga och Hälsans hus planeras ett nytt torg, som ska ansluta till ett bilfritt stråk genom området. Söder om torget byggs en mindre lekpark och i väster ytterligare ett torg, i anslutning till en ny bred trappa.

Beslutsgång

Tre markanvisningstävlingar genomfördes åren 2020–2022 för att hitta lämpliga byggaktörer inför försäljning och upplåtelse av stadens mark. Storstaden ska bygga de nya flerbostadshusen, Titania samhällsfastigheten Hälsans hus och Byggnadsfirman Viktor Hanson de nya radhusen. Gestaltningen av bebyggelsen kommer att utgå från de vinnande förslagen och det kvalitetsprogram som togs fram inför tävlingarna.

Planförslaget var på samråd 31 maj – 28 juni 2022 och på granskning 29 mars –19 maj 2023. Det godkändes i miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 29 augusti 2023 och beräknas antas slutgiltigt i kommunfullmäktige den 25 mars. Några veckor senare kan den nya detaljplanen vinna laga kraft förutsatt att den inte överklagas. Därefter kan upphandling av projektörer och entreprenörer starta. Utbyggnaden av området beräknas pågå under åren 2025–2031.

Kontakt
Till toppen av sidan