Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Planprogram för Högsätra

Planprogrammet för utvecklingen av Högsätra antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2018. Projekt-PM för stadsbyggnadsprojektet Högsätra antogs av kommunstyrelsen den 12 november 2018. Nu har arbetet med markanvisning samt detaljplanering startat.

Lidingös översiktsplan pekar ut Högsätra som ett utvecklingsområde. Kommunstyrelsen beslöt 2009 att ett planprogram skulle tas fram för utvecklingen av Högsätra med målet att stärka området som en attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel för boende och besökare.

Under samrådet 2016 hade alla Lidingöbor, organisationer, näringsliv, politiker och myndigheter som länsstyrelsen möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Efter samrådet sammanställdes synpunkterna och förslaget justerades innan det godkändes av kommunstyrelsen den 4 juni 2018 och av kommunfullmäktige den 18 juni 2018. Den 12 november 2018 antogs projekt-PM för Högsätra av kommunstyrelsen och nu kan detaljplaneringen starta.

Enligt översiktsplanen är mål för planprogrammet:

 • Ökad trygghet, upprustning av utemiljöer
 • Komplettering av bostäder, verksamheter och handel
 • Förtätning på parkering, vid områdets entré och i ytterkanter
 • Ökad tillgänglighet till Larsberg och Dalénum för gång och cykel
 • Beakta kulturhistoriska värden
 • Uppmärksamma grönstrukturens betydelse

Vision för Högsätra

En attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel för boende och besökare.

Ledstjärnor

 • Värna natur- och rekreationsvärden
 • Bevara uppskattade boendemiljöer
 • Skapa småskalighet och variation med ny bebyggelse
 • Stärka och utveckla attraktiva och trygga stråk
 • Skapa en ny välkomnande entré och fler mötesplatser för både boende och besökare

Tidigare har västra Bergsätra ingått som en del i planprogrammet för Högsätra. Utredningarbetet visar att möjligheterna att knyta ihop områdena är små. Därför kommer utvecklingen av Bergsätra inte att hanteras inom Högsätraprogrammet.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen tog 2.a mars 2020 beslut om att utlysa två markanvisningstävlingar. Den ena markanvisningen avser bebyggelse av cirka115-130 lägenheter i flerbostadshus och den andra markanvisningen avser bebyggelse av en samhällsfastighet om cirka 5000 – 5500 kvm BTA i lokalyta. Markanvisningstävlingarna är avslutade och vinnarna har utsetts.

Markanvisningstävlingarna Länk till annan webbplats.

Hela det antagna planprogrammet för Högsätra Pdf, 36.7 MB. (Pdf, 36.7 MB)

Projektledare är Amanda Lidbrink, plan- och exploateringsenheten.


Underlagsmaterial för planprogrammet

Planprogrammet baseras på en rad undersökningar, riktlinjer och policydokument. Nedan finner du det underlagsmaterial som planprogrammet hänvisar till.

Tidigare dialoger

Inför arbetet med programmet fördes en dialog i första hand med de boende i området. Många av de synpunkter som kommit fram ligger till grund för det förslag som var ute på samråd hösten 2016 och som sedan har justerats ytterligare efter samrådet.

Bra platser, dåliga platser och tankar om hur området ska utvecklas

Dialograpport Pdf, 3.1 MB. (Pdf, 3.1 MB)

Sammanställning av inkomna synpunkter från medborgardialogen

Inkomna synpunkter Pdf, 340.9 kB. (Pdf, 340.9 kB)

Elever i Högsätra skola ritar och berättar om sina drömtorg

Barnens drömtorg Pdf, 4.5 MB. (Pdf, 4.5 MB)

Barnens egna bilder och berättelser om hur de vill att området ska utvecklas

Barnens visioner Pdf, 6.5 MB. (Pdf, 6.5 MB)

Till toppen av sidan