Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Högsätra idrottsområde

Högsätra idrottsområde ska utvecklas med fler sporthallar så att fler idrotter kan vara verksamma i området.

Kartbild över placeringen av idrottsområdet.

En detaljplan tas fram för idrottsområdet i Högsätra. Området ingår som en del i det program för Högsätra som godkändes 2018 av kommunfullmäktige.

Inom området finns i dag en ishall, en sporthall, fotbollsplan, skatepark och cykelpark. Ishallen har ett tillfälligt bygglov till 2020 som inte kan förlängas. Antalet hallar är för få då många föreningar står på kö för att få träningstider i området. Idrotts- och aktivitetsområdet behöver därför byggas ut med nya och bättre sporthallar för att lokalerna ska vara ändamålsenliga och för att fler idrotter ska kunna vara verksamma i området.

I den södra delen av planområdet ska det vara möjligt att omhänderta och rena dagvatten.

Samråd

Samråd av planförslaget ägde rum under tiden 17 september–12 oktober 2020.

Granskning

Granskning av planförslaget ägde rum under tiden 7 september och 12 oktober hölls granskning av förslaget. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett granskningsutlåtande och antagandehandlingar har upprättats.

Antagande

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkände planen den 23 november 2021 och beslutade att överlämna den till kommunfullmäktige för antagande. Antagande planeras ske tidigast 21 februari 2022. Efter antagandet i kommunfullmäktige kommer de som berörs av detaljplanen, och som inte fått framförda synpunkter tillgodosedda, att underrättas och ges möjlighet att överklaga kommun­­fullmäktiges beslut till mark- och miljödomstolen.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Tidsplan

Planuppdrag: 2018-11-12
Samråd: 17 september – 12 oktober 2020
Granskning: 7 september – 12 oktober 2021
Antagande: beräknas ske i kommunfullmäktige 21 februari 2022
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslutet inte överklagas.
Observera att tidsplanen är preliminär.

Handlingar och underlag

Samråd

Planbeskrivning granskning Pdf, 3.2 MB. (Pdf, 3.2 MB)

Plankarta granskning Pdf, 464.1 kB. (Pdf, 464.1 kB)

Granskning

Informationsbrev om granskning Pdf, 305.4 kB. (Pdf, 305.4 kB)

Planbeskrivning Högsätra idrottsområd samrådshandling Pdf, 2.2 MB. (Pdf, 2.2 MB)

Plankarta Högsätra idrottsområde samrådshandling Pdf, 547.9 kB. (Pdf, 547.9 kB)

Samrådsredogörelse Pdf, 467.8 kB. (Pdf, 467.8 kB)

Antagande

Planen beräknas antas i kommunfullmäktige 21 februari 2022. Kontakta kundcenter om du önskar ta del av antagandehandlingarna. Granskningsutlåtandet har skickats till de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.
Granskningsutlåtande Högsätra idrottsområde Pdf, 436.6 kB. (Pdf, 436.6 kB)

Underlag

Skolreseplan Högsätra skola Pdf, 1.3 MB. (Pdf, 1.3 MB)

Högsätra idrottsområde geotekniskt utlåtande 2021-02-26 Pdf, 10.1 MB. (Pdf, 10.1 MB)

Behovsbedömning Undersökning Högsätra idrottsområdet Pdf, 58.5 kB. (Pdf, 58.5 kB)

Geologiska_förutsättningar Pdf, 12.4 MB. (Pdf, 12.4 MB)

Godkännnande av projekt-PM 2018-11-12 Pdf, 91.9 kB. (Pdf, 91.9 kB)

Allmän naturinventering i Högsätra/Bergsätra inför detaljplaneprogram (Sweco, 2014) Pdf, 2.2 MB. (Pdf, 2.2 MB)

Markundersökning_Miljöteknisk Pdf, 1.9 MB. (Pdf, 1.9 MB)

Markundersökning_Översiktlig Pdf, 3.5 MB. (Pdf, 3.5 MB)

PM Parkeringsutredning Högsätra Pdf, 969.2 kB. (Pdf, 969.2 kB)

Utredning_av_idrottsområde Pdf, 6 MB. (Pdf, 6 MB)

Kontakt
Till toppen av sidan