Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Högsätra idrottsområde

Högsätra idrottsområde ska utvecklas med fler sporthallar så att fler idrotter kan vara verksamma i området. Detaljplanen vann laga kraft den 19 mars 2022.

Kartbild över placeringen av idrottsområdet.

En detaljplan har tagits fram för idrottsområdet i Högsätra. Området ingår som en del i det program för Högsätra som godkändes 2018 av kommunfullmäktige.

Inom området finns i dag en ishall, en sporthall, fotbollsplan, skatepark och cykelpark. Ishallen har ett tillfälligt bygglov som inte kan förlängas. Antalet hallar är för få då många föreningar står på kö för att få träningstider i området. Idrotts- och aktivitetsområdet behöver därför byggas ut med nya och bättre sporthallar för att lokalerna ska vara ändamålsenliga och för att fler idrotter ska kunna vara verksamma i området.

I den södra delen av planområdet ska det vara möjligt att omhänderta och rena dagvatten.

Samråd, granskning och antagande

Planförslaget var på samråd 17 september–12 oktober 2020 och granskning 7 september-12 oktober 2021. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 21 februari 2022. Därefter gavs de som inte fått framförda synpunkter tillgodosedda möjlighet att överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen. Detaljplanen vann laga kraft 19 mars 2022.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

 

Handlingar och underlag

Samråd

Planbeskrivning granskning Pdf, 3.2 MB.

Plankarta granskning Pdf, 464.1 kB.

Granskning

Informationsbrev om granskning Pdf, 305.4 kB.

Planbeskrivning Högsätra idrottsområde samrådshandling Pdf, 2.2 MB.

Plankarta Högsätra idrottsområde samrådshandling Pdf, 547.9 kB.

Samrådsredogörelse Pdf, 467.8 kB.

Antagande

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 21 februari 2022.

Plankarta Högsätra idrottsområde antagande Pdf, 464.2 kB.

Planbeskrivning Högsätra idrottsområde antagande Pdf, 3.7 MB.

Granskningsutlåtande Högsätra idrottsområde Pdf, 436.6 kB.

Laga kraft

Plankarta Pdf, 445.8 kB.

Planbeskrivning Pdf, 3.7 MB.

Underlag

Skolreseplan Högsätra skola Pdf, 1.3 MB.

Högsätra idrottsområde geotekniskt utlåtande 2021-02-26 Pdf, 10.1 MB.

Behovsbedömning Undersökning Högsätra idrottsområdet Pdf, 58.5 kB.

Geologiska_förutsättningar Pdf, 12.4 MB.

Godkännande av projekt-PM 2018-11-12 Pdf, 91.9 kB.

Allmän naturinventering i Högsätra/Bergsätra inför detaljplaneprogram (Sweco, 2014) Pdf, 2.2 MB.

Markundersökning_Miljöteknisk Pdf, 1.9 MB.

Markundersökning_Översiktlig Pdf, 3.5 MB.

PM Parkeringsutredning Högsätra Pdf, 969.2 kB.

Utredning_av_idrottsområde Pdf, 6 MB.

Kontakt
Till toppen av sidan