Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Kärnan, Högsätra centrum

En ny detaljplan har tagits fram för att omvandla Högsätra Kärnan enligt de vinnande förslagen i genomförda markanvisningstävlingar. Planen vann laga kraft den 25 april 2024.

Visionsbild över nybyggda hus i Högsätra

Visionsbild, vy från Läroverksvägen.

Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med den nya detaljplanen är att utveckla Högsätra Kärnan till en attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel för boende och besökare.

Detaljplanen ska göra det möjligt att:

  • bygga nya bostäder, en byggnad för vårdändamål och lokaler för serviceändamål.
  • ställa i ordning allmänna platser i form av gator och torg.
  • tillgodose stadens behov av gruppbostäder genom att planen innehåller bestämmelser om att en del av de nya bostäderna ska utgöras av gruppbostäder.

Bebyggelsen i Högsätra ska präglas av småskalighet, grönska och högkvalitativ arkitektur i klassisk stil. Ambitionsnivån ska vara hög gällande gestaltning, utformning och materialval. Det nya områdets gestaltning bryter av den befintliga bebyggelsens delvis storskaliga och monumentala karaktär. Ny grönska ska tillföras planområdet som i dag till stor del består av hårdgjord mark (asfalt).

Flygvy över Högsätra som det ser ut idag.
Parkeringsplats med Högsätrahuset i bakgrunden

Planområdet Kärnan i Högsätra centrum i dag.

Status i detaljplaneprocessen - antagen

Planen var utställd på samråd 31 maj–28 juni 2022 och på granskning 29 mars–19 maj 2023. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen den 29 augusti 2023.

Efter att kommunstyrelsen godkänt planen den 11 mars 2024 antogs den slutgiltigt i kommunfullmäktige den 25 mars 2024.

Planen har vunnit laga kraft.

Visionsbilder: Hälsolunden

Hälsolunden. Vinnande bidrag i markanvisningstävlingen för flerbostadshus i Kärnan, Högsätra centrum. Exploatör Storstaden, arkitekt och idéskiss AIX arkitekter.

Bild 1: Hälsolunden, punkthusen
Bild 2: Hälsolunden, vy från Högsätravägen
Bild 3: Hälsolunden, vy från gång- och cykelbron
Bild 4: Hälsolunden, Hälsostråket och innergård
Bild 5: Hälsolunden, vy från Läroverksvägen

Visionsbilder: Hälsans hus

Hälsans hus. Vinnande bidrag i markanvisningstävlingen för samhällsfastighet ”Hälsans hus” i delområde Kärnan, Högsätra centrum. Exploatör Titania, arkitekt och idéskiss Brunnberg & Forshed.

Bild 1: Hälsans hus, entré
Bild 2: Hälsans hus, vy från bussvändslingan
Bild 3: Hälsans hus, vy från Högsätravägen

Visionsbilder: Radhusen

Radhusen. Vinnande bidrag i markanvisningstävlingen för radhus i delområde Kärnan, Högsätra centrum. Exploatör Byggnadsfirman Viktor Hanson AB, arkitekt och idéskiss APH Arkitekter.

Bild 1: Vy över radhusvägen
Bild 2: Fasadsnitt, fram- och baksida
Bild 3: Vy från öster

Strukturplan

Illustration som visar 7 flerfamiljshus och ett trettiotal radhus.

Översiktlig planerad struktur för området Kärnan i Högsätra centrum. Illustration: Liljewall.

Film om Högsätra Kärnan

Planförslaget i korthet

Bostäder, vård och service

Högsätrahuset, före detta Lidingö sjukhus, kommer att rivas. En ny byggnad om cirka 5 500 kvadratmeter, Hälsans hus, ska möta behovet av lokaler för vård och service, som till exempel apotek och café. Cirka 130 lägenheter i flerbostadshus, inklusive ett gruppboende om sex lägenheter, planeras i områdets norra del, i den södra delen byggs ett trettiotal radhus.

Parkeringsplatser

Parkering för boende och anställda i Hälsans hus planeras främst i garage under mark. Radhusen får även parkering på uppfarten till bostaden. Besökare ska kunna parkera både i garage och på allmän platsmark.

Vägar, gång- och cykelbanor

Högsätravägen ska ligga kvar i sitt nuvarande läge och blir fortsatt en bussgata, med hållplatser och vändslinga. Gång- och cykelbanor breddas söderut. Bron för gående och cyklister över Läroverksvägen behålls och ansluter till ett bilfritt stråk genom området. Alla gator ska präglas av grönska och lummighet, med förgårdsmark mellan fasader och gator.

Öppna ytor och torg

Vid bussens vändslinga och Hälsans hus planeras ett nytt torg, som ska ansluta till ett bilfritt stråk genom området. Söder om torget byggs en mindre lekpark och i väster ytterligare ett torg, i anslutning till en ny bred trappa.


Handlingar och underlag: Samråd, Högsätra Kärnan

Utredningar och underlag har tagits fram inför och under planarbetet. Slutsatserna är samlade i planbeskrivningen.

Handlingar och underlag: Granskning, Högsätra Kärnan

Utredningar och underlag har tagits fram inför och under planarbetet. Slutsatserna är samlade i planbeskrivningen.

Handlingar och underlag: Laga kraft, Högsätra Kärnan

Markägare

Marken ägs av Lidingö stad.

Tidplan för projektet

Samråd: 31 maj – 28 juni 2022
Granskning: 29 mars – 19 maj 2023
Antagande: 25 mars 2024
Laga kraft: 25 april 2024

Först efter detta kan projektering och byggnation påbörjas.

Har du frågor om Högsätra Kärnan är du välkommen att kontakta projektledare Ida Aronsson.

Till toppen av sidan