Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Kärnan, Högsätra centrum

En ny detaljplan har tagits fram för att göra det möjligt att omvandla Högsätra Kärnan enligt de vinnande förslagen i de genomförda markanvisningstävlingarna. Detaljplanen för Högsätra Kärnan var ute på samråd mellan den 31 maj och 28 juni 2022, med samrådsmöte den 15 juni.

Visionsbild över nybyggda hus i Högsätra

Visionsbild, vy från Läroverksvägen.

Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med den nya detaljplanen är att utveckla Högsätra Kärnan till en attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel för boende och besökare.

Detaljplanen ska göra det möjligt att:

  • bygga nya bostäder, en byggnad för vårdändamål och lokaler för serviceändamål.
  • ställa i ordning allmänna platser i form av gator och torg.
  • tillgodose stadens behov av gruppbostäder genom att planen innehåller bestämmelser om att en del av de nya bostäderna ska utgöras av gruppbostäder.

Bebyggelsen i Högsätra ska präglas av småskalighet, grönska och högkvalitativ arkitektur i klassisk stil. Ambitionsnivån ska vara hög gällande gestaltning, utformning och materialval. Det nya områdets gestaltning bryter av den befintliga bebyggelsens delvis storskaliga och monumentala karaktär. Ny grönska ska tillföras planområdet som i dag till stor del består av hårdgjord mark (asfalt).

Flygvy över Högsätra som det ser ut idag.
Parkeringsplats med Högsätrahuset i bakgrunden

Planområdet Kärnan i Högsätra centrum i dag.

Samråd 31 maj – 28 juni 2022

Förslaget till ny detaljplan ställdes ut för samråd mellan den 31 maj och den 28 juni 2022. Under samrådet fick Lidingöbor och myndigheter tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Samrådshandlingarna finns längre ner på sidan och visades under samrådstiden i Högsätrahuset och i Lidingö stadshus.

Ett digitalt samrådsmöte hölls den15 juni 2022. De Lidingöbor som deltog hade då möjlighet att ställa frågor till representanter från staden, byggherrar, arkitekter och konsulter.

Visionsbilder: Hälsolunden

Hälsolunden. Vinnande bidrag i markanvisningstävlingen för flerbostadshus i Kärnan, Högsätra centrum. Exploatör Storstaden, arkitekt och idéskiss AIX arkitekter.

Bild 1: Hälsolunden, punkthusen
Bild 2: Hälsolunden, vy från Högsätravägen
Bild 3: Hälsolunden, vy från gång- och cykelbron
Bild 4: Hälsolunden, Hälsostråket och innergård
Bild 5: Hälsolunden, vy från Läroverksvägen

Visionsbilder: Hälsans hus

Hälsans hus. Vinnande bidrag i markanvisningstävlingen för samhällsfastighet ”Hälsans hus” i delområde Kärnan, Högsätra centrum. Exploatör Titania, arkitekt och idéskiss Brunnberg & Forshed.

Bild 1: Hälsans hus, entré
Bild 2: Hälsans hus, vy från bussvändslingan
Bild 3: Hälsans hus, vy från Högsätravägen

Visionsbilder: Radhusen

Radhusen. Vinnande bidrag i markanvisningstävlingen för radhus i delområde Kärnan, Högsätra centrum. Exploatör Byggnadsfirman Viktor Hanson AB, arkitekt och idéskiss APH Arkitekter.

Bild 1: Vy över radhusvägen
Bild 2: Fasadsnitt, fram- och baksida
Bild 3: Vy från öster

Strukturplan

Illustration som visar 7 flerfamiljshus och ett trettiotal radhus.

Översiktlig planerad struktur för området Kärnan i Högsätra centrum. Illustration: Liljewall.

Visionsfilm i 3D, Högsätra Kärnan

Handlingar och underlag: Samråd, Högsätra Kärnan

Information: Samråd för Högsätra Kärnan Pdf, 217 kB.

Planbeskrivning: Högsätra Kärnan, samråd Pdf, 12.5 MB.

Plankarta: Högsätra Kärnan, samråd Pdf, 694.7 kB.

Utredningar och underlag har tagits fram inför och under planarbetet. Slutsatserna är samlade i planbeskrivningen. Om du vill ta del av en särskild utredning eller underlag (listade på sidan 5 i planbeskrivningen) är du välkommen att mejla kundcenter.msk@lidingo.se.

Markägare

Marken ägs av Lidingö stad.

Tidplan för projektet

Samråd: 31 maj - 28 juni 2022
Granskning: Kvartal 1-2, 2023
Antagande: Kvartal 4, 2023
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslutet inte överklagas.
Först därefter kan projektering och byggnation påbörjas.

Observera att tidplanen är preliminär.

Har du frågor om Högsätra Kärnan är du välkommen att kontakta projektledare Ida Aronsson.

Till toppen av sidan