Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Kärnan, Högsätra centrum

Nu har de tre markanvisningstävlingarna för Högsätra genomförts. Den tredje och sista tävlingen för radhus avslutades den 8 februari 2022. Nu ska staden utvärdera de inkomna bidragen. Redan tidigare har de vinnande bidragen i de första två markanvisningstävlingarna blivit utsedda: Hälsans hus och flerbostadshus med cirka 140 bostäder. Detaljplanering av området pågår.

Flygvy över Högsätra

Flygbild över Högsätra, planområdet Kärnan i förgrunden där parkeringsplats och Högsätrahuset finns i dag.

Högsätra ska utvecklas till en attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel för boende och besökare, och en ny detaljplan ska tas fram för området Kärnan i Högsätra centrum. Syftet är att göra det möjligt att bygga nya bostäder och en samhällsfastighet på dagens parkeringsplats vid Högsätrahuset, längs med Lerbovägen och på platsen där Högsätrahuset nu står.

Området är utpekat som ett utvecklingsområde och ingår som en del i det planprogram för Högsätra som godkändes av kommunfullmäktige 2018. Marken ägs av Lidingö stad.

Tidsplan för projektet

Samråd: Kvartal 2, 2022
Granskning: Kvartal 1, 2023
Antagande: Kvartal 3, 2023
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslutet inte överklagas.
Först därefter kan projektering och byggnation påbörjas.

Observera att tidsplanen är preliminär.

Underlag

Planprogram för Högsätra, antaget i juni 2018 Pdf, 36.7 MB. (Pdf, 36.7 MB)
Projekt-PM för Högsätra, antaget i november 2018 Pdf, 850.8 kB. (Pdf, 850.8 kB)

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Den nya bebyggelsen

Två markanvisningstävlingar utlystes under 2020 för bebyggelse av delområdet Kärnan: En för lägenheter i flerbostadshus och den andra för byggandet av en samhällsfastighet som kan ersätta de verksamheter som i dag finns i Högsätrahuset.

Markanvisningstävling för radhusbebyggelsen i södra delen av planområdet pågick mellan den 8 december 2021 och den 8 februari 2022. Nu pågår utvärdering av de inkomna bidragen. En vinnare planeras vara utsedd i juni 2022.

Just nu pågår arbete med att ta fram en ny detaljplan för området. Detta görs av Lidingö stad tillsammans med aktuella exploatörer. Samråd är planerat till sommaren 2022 och målet är att detaljplanen ska kunna antas i kommunstyrelsen i kvartal 3 2023.

När detaljplanen har vunnit laga kraft kan man börja arbetet att ta bort den befintliga parkeringsplatsen, riva Högsätrahuset och bygga nytt: ”Hälsans hus”, bostäder och allmän plats, såsom nya vägar och torg. Ny parkering kommer att finnas under mark.


Idéskiss av flerbostadshus i Kärnan, Högsätra

Vinnande bidrag i markanvisningstävlingen för Flerbostadshus i delområde Kärnan, Högsätra centrum: Exploatör Storstaden, arkitekt och idéskiss AIX arkitekter. Detaljer och kulörer kan komma att ändras.

.

Idéskiss över Hälsans hus i Högsätra

Vinnande bidrag i markanvisningstävlingen Samhällsfastighet ”Hälsans hus” i delområde Kärnan, Högsätra centrum: Exploatör Titania, arkitekt och idéskiss Brunnberg & Forshed. Detaljer och kulörer kan komma att ändras.

.

Tecknad situationsplan för Kärnan, Högsätra

Översiktlig planerad struktur för området Kärnan i Högsätra centrum.

.

Parkeringsplats med Högsätrahuset i bakgrunden

Planområdet Kärnan i Högsätra centrum i dag.

Kontakt
Till toppen av sidan