Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Kärnan, Högsätra centrum

En ny detaljplan har tagits fram för att omvandla Högsätra Kärnan enligt de vinnande förslagen i genomförda markanvisningstävlingar. Detaljplanen var på granskning 29 mars–19 maj 2023. Den godkändes i miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 29 augusti och planeras antas i kommunfullmäktige tidigast i december 2023 - januari 2024.

Visionsbild över nybyggda hus i Högsätra

Visionsbild, vy från Läroverksvägen.

Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med den nya detaljplanen är att utveckla Högsätra Kärnan till en attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel för boende och besökare.

Detaljplanen ska göra det möjligt att:

  • bygga nya bostäder, en byggnad för vårdändamål och lokaler för serviceändamål.
  • ställa i ordning allmänna platser i form av gator och torg.
  • tillgodose stadens behov av gruppbostäder genom att planen innehåller bestämmelser om att en del av de nya bostäderna ska utgöras av gruppbostäder.

Bebyggelsen i Högsätra ska präglas av småskalighet, grönska och högkvalitativ arkitektur i klassisk stil. Ambitionsnivån ska vara hög gällande gestaltning, utformning och materialval. Det nya områdets gestaltning bryter av den befintliga bebyggelsens delvis storskaliga och monumentala karaktär. Ny grönska ska tillföras planområdet som i dag till stor del består av hårdgjord mark (asfalt).

Flygvy över Högsätra som det ser ut idag.
Parkeringsplats med Högsätrahuset i bakgrunden

Planområdet Kärnan i Högsätra centrum i dag.

Status i detaljplaneprocessen

Planen var på samråd 31 maj–28 juni 2022 och på granskning 29 mars–19 maj 2023. Den 29 augusti 2023 godkändes detaljplanen i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Planen beräknas antas i kommunfullmäktige antas tidigast december 2023 - januari 2024.

Visionsbilder: Hälsolunden

Hälsolunden. Vinnande bidrag i markanvisningstävlingen för flerbostadshus i Kärnan, Högsätra centrum. Exploatör Storstaden, arkitekt och idéskiss AIX arkitekter.

Bild 1: Hälsolunden, punkthusen
Bild 2: Hälsolunden, vy från Högsätravägen
Bild 3: Hälsolunden, vy från gång- och cykelbron
Bild 4: Hälsolunden, Hälsostråket och innergård
Bild 5: Hälsolunden, vy från Läroverksvägen

Visionsbilder: Hälsans hus

Hälsans hus. Vinnande bidrag i markanvisningstävlingen för samhällsfastighet ”Hälsans hus” i delområde Kärnan, Högsätra centrum. Exploatör Titania, arkitekt och idéskiss Brunnberg & Forshed.

Bild 1: Hälsans hus, entré
Bild 2: Hälsans hus, vy från bussvändslingan
Bild 3: Hälsans hus, vy från Högsätravägen

Visionsbilder: Radhusen

Radhusen. Vinnande bidrag i markanvisningstävlingen för radhus i delområde Kärnan, Högsätra centrum. Exploatör Byggnadsfirman Viktor Hanson AB, arkitekt och idéskiss APH Arkitekter.

Bild 1: Vy över radhusvägen
Bild 2: Fasadsnitt, fram- och baksida
Bild 3: Vy från öster

Strukturplan

Illustration som visar 7 flerfamiljshus och ett trettiotal radhus.

Översiktlig planerad struktur för området Kärnan i Högsätra centrum. Illustration: Liljewall.

Film om Högsätra Kärnan

Antagande

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkände planen den 29 augusti 2023 och beslutade att överlämna den till kommunfullmäktige för antagande. Antagande planeras ske tidigast december 2023 - januari 2024.

Handlingar och underlag: Samråd, Högsätra Kärnan

Utredningar och underlag har tagits fram inför och under planarbetet. Slutsatserna är samlade i planbeskrivningen. Om du vill ta del av en särskild utredning eller underlag (listade på sidan 5 i planbeskrivningen) är du välkommen att mejla oss.

E-post: kundcenter.msk@lidingo.se

Handlingar och underlag: Granskning, Högsätra Kärnan

Utredningar och underlag har tagits fram inför och under planarbetet. Slutsatserna är samlade i planbeskrivningen. Om du vill ta del av en särskild utredning eller underlag (listade på sidan 5-6 i planbeskrivningen) är du välkommen att mejla oss.

E-post: kundcenter.msk@lidingo.se

Handlingar och underlag: Antagande Högsätra Kärnan

Observera att planen ännu inte antagits eller vunnit laga kraft. Antagande planeras ske tidigast december 2023 - januari 2024. Planen vinner laga kraft cirka tre veckor efter antagande, om antagandebeslutet inte överklagas.

E-post: kundcenter.msk@lidingo.se


Markägare

Marken ägs av Lidingö stad.

Tidplan för projektet

Samråd: 31 maj – 28 juni 2022
Granskning: 29 mars – 19 maj 2023
Antagande: Beräknas ske i kommunfullmäktige tidigast december 2023 - januari 2024.
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslutet inte överklagas.
Först därefter kan projektering och byggnation påbörjas.

Observera att tidplanen är preliminär.

Har du frågor om Högsätra Kärnan är du välkommen att kontakta projektledare Ida Aronsson.

Till toppen av sidan