Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Markanvisning för Högsätra

De två första markanvisningstävlingarna är avslutade och vinnarna har utsetts. Nu pågår nästa markanvisningstävling i Högsätra. Tävlingen avser radhusbebyggelse i planområdets södra del, i Kärnan, Högsätra centrum. Tävlingen pågår mellan den 8 december 2021 och den 8 februari 2022.

Vad är en markanvisning?

En markanvisning ger ett byggföretag ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kom­munen om att köpa eller hyra mark som kommunen äger och bygga på den.

Vid en markanvisning får byggföretag skicka in ett bidrag som beskriver vad man tänkt bygga och hur det ska se ut. Även köpeskilling för mark, tidsplaner, etappindelning och annat kan ingå. Kommunen avgör sedan vilket företag som ska erbjudas rätt att bebygga marken. En mark­anvisning ger alltså staden möjlighet att styra ut­vecklingen av ett visst område utan att själv agera byggaktör.

Markanvisningar: Kärnan, Högsätra centrum

Två tidigare markanvisningstävlingar för Högsätra hölls under 2020, dels för att bygga flerbostadshus med 115–130 bostäder, dels för en samhällsfastighet med arbetsnamnet Hälsans hus. Staden har utvärderat de förslag som kommit in och som bäst uppfyllt kriterierna och valt ut de vinnande förslagen. Nu har markanvisningsavtal tecknats med de byggföretag som vunnit, detaljplaneringen påbörjats och sedan ska detaljplanen samrådas. Samrådet planeras till kvartal 2 2022.

Nu hålls markanvisningstävling för radhusbebyggelse i den södra delen av planområdet Kärnan, Högsätra centrum.

Markanvisning för radhus (pågår)

Den tredje markanvisningstävlingen i Högsätra pågår mellan den 8 december 2021 och den 8 februari 2022. Tävlingen avser radhusbebyggelse i områdets södra del. Tävlingsinbjudan och underlag finns nedan.

Eventuella frågor ska skickas skriftligen via mejl till projektledare Ida Aronsson.

E-post: ida.aronsson@lidingo.se

Frågor, svar och eventuell kompletterande information publiceras löpande på stadens hemsida. Sista dagen för frågor är 12 januari 2022. Under jul och nyår kan svarstiden vara längre.

Ritning över området för markanvisningstävlingen i Högsätra

Mellan den 8 december 2021 och den 8 februari 2022 pågår markanvisningstävling för radhusbebyggelse i den södra delen av planområdet Kärnan i Högsätra centrum.

Frågor och svar - markanvisning radhus

Här läggs frågor och svar in allteftersom de kommer in till staden.


Markanvisning för flerbostadshus (avslutad)

I Högsätra finns ett bostadsområde från 70-talet, skola, idrottsområde och även gamla Lidingö sjukhus, nu kallat Högsätrahuset. Den gamla sjukhusbyggnaden planeras att rivas för att i stället ge plats åt bostadsbebyggelse av en mer småskalig karaktär. På platsen där Högsätrahuset i dag står och på den stora parkeringsytan i anslutning till Högsätrahuset ska det uppföras bostadsbebyggelse. Bebyggelsen ska präglas av grönska och högklassisk arkitektur. Ett kvalitetsprogram har tagits fram för att tydligt förmedla stadens ambition gällande kvartersmark och allmän platsmark.

Ritning för markanvisningstävling av flerbostadshus i Högsätra

De första och avslutade markanvisningarna omfattade kvarter A, C och D.

Markanvisning för samhällsfastighet (avslutad)

I Högsätra finns ett bostadsområde från 1970-talet, skola, idrottsområde och även gamla Lidingö sjukhus, kallat Högsätrahuset. Den gamla sjukhusbyggnaden planeras att rivas för att i stället ge plats åt bostadsbebyggelse av småskalig karaktär samt en ny samhällsfastighet, Hälsans hus, som bland annat ska rymma några av de verksamheter som finns i Högsätrahuset i dag. Fastigheten kommer att upplåtas med tomträtt.

Ritning av området Högsätra och Hälsans hus

Den avslutade markanvisningen för en samhällsfastighet.

Till toppen av sidan