Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Markanvisning för Högsätra

Tre markanvisningstävlingar har anordnats för den nya bebyggelsen i Högsätra. En tävling för att bygga flerbostadshus med 115–130 bostäder, en tävling för en samhällsfastighet för vårdrelaterade ändamål med arbetsnamnet Hälsans hus samt en tävling för ett trettiotal radhus.

Vad är en markanvisning?

En markanvisning ger ett byggföretag ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kom­munen om att köpa eller hyra mark som kommunen äger och bygga på den.

Vid en markanvisning får byggföretag skicka in ett bidrag som beskriver vad man tänkt bygga och hur det ska se ut. Även köpeskilling för mark, tidsplaner, etappindelning och annat kan ingå. Kommunen avgör sedan vilket företag som ska erbjudas rätt att bebygga marken. En mark­anvisning ger alltså staden möjlighet att styra ut­vecklingen av ett visst område utan att själv agera byggaktör.

Markanvisningar: Kärnan, Högsätra centrum

I Högsätra finns ett bostadsområde från 1970-talet, skola, idrottsområde och även gamla Lidingö sjukhus, nu kallat Högsätrahuset. Den gamla sjukhusbyggnaden planeras att rivas för att i stället ge plats åt bostadsbebyggelse av en mer småskalig karaktär.

På platsen där Högsätrahuset i dag står och på den stora parkeringsytan i anslutning till Högsätrahuset ska det uppföras bostadsbebyggelse. Bebyggelsen ska präglas av grönska och högklassisk arkitektur. Ett kvalitetsprogram har tagits fram för att tydligt förmedla stadens ambition för både kvartersmark och allmän platsmark. I områdets södra del ska radhus uppföras.

Två markanvisningstävlingar anordnades för Högsätra under 2020. En för att bygga flerbostadshus med 115–130 bostäder och en för en samhällsfastighet för vårdrelaterade ändamål med arbetsnamnet Hälsans hus. Vinnarna i tävlingen utsågs i februari 2021 och markanvisningsavtal har tecknats med byggaktörerna. Den tredje tävlingen avsåg radhus-bebyggelse pågick 8 december 2021 till 8 februari 2022. En vinnare utsågs i juni 2022.

Detaljplanering för området pågår och samråd för planen hålls den 31 maj till 28 juni 2022.

Markanvisning för radhus (avslutad)

Markanvisningstävlingen för ett trettiotal radhus i planområdets södra del genomfördes den 8 december 2021 till den 8 februari 2022. En vinnare utsågs den 7 juni 2022. Vinnare av radhusen blev Byggnadsfirman Viktor Hanson AB tillsammans med APH Arkitekter.

Ritning över området för markanvisningstävlingen i Högsätra

Området i söder planeras för radhusbebyggelse. Tävlingen är avslutad.

Idéskiss över radhus längs en gata

Vinnande bidrag i markanvisningstävlingen radhus i delområde Kärnan, Högsätra centrum: Exploatör Byggnadsfirman Viktor Hanson AB och idéskiss APH Arkitekter. Detaljer och kulörer kan komma att ändras.

Frågor och svar - markanvisning radhus

Här läggs frågor och svar in allteftersom de kommer in till staden.

Om vår årsredovisning för 2021 inte är klar, går det bra med 2020?

Svar: Det går bra med årsredovisning från 2020 och sen komplettera med 2021 så fort den är klar.

Har ni någon uppskattad budget för detaljplanen för området? Förbindelsepunkt till den kommunala anläggningen och ansluts efter erlagd anslutningsavgift enligt taxa, vad är taxan? Kommer det utgå någon gatukostnadsersättning till kommunen?

Svar: Staden bekostar detaljplanen. VA-taxa finns på stadens hemsida. Staden bekostar allmänna platser.


Det ska lämnas in två omgångar utskrivna planscher, går det bra med utskrivet på papper eller ska de monteras på kapa?

Svar: Inlämning på papper.

Inlämningskraven säger ”Projektidé max 5 A3-sidor”. För tydlighets skull: Ska situationsplan, sektion och allt in bland dessa 5 sidor, eller är det max 5 sidor idé + övrigt material på x antal sidor som gäller (så egentligen fritt antal sidor totalt)?

Svar: Det är max 5 sidor projektidé som avses. Fritt antal sidor på resten.

I markanvisningstävlingen för radhusen i Högsätra finns en tydlig tidplan angiven i materialet men det nämns inget om tillträde. När är detta beräknat?

Svar: Tillträde till de olika områdena inom Högsätraprojektet kan ske först efter att detaljplanen vunnit laga kraft, exploatören har fått lagakraftvunna bygglov, erforderlig fastighetsbildning är genomförd och erforderliga sanerings- och markarbeten som staden svarar för har genomförts.

Radhusområdet är den sista etappen som kan byggas inom Högsätra-projektet och därmed beroende av tidplanerna för byggnationen av de andra etapperna. I dagsläget finns ingen exakt tidplan framtagen för genomförandet men det kommer att tas fram under projektets gång. Tidplanen är beroende av om detaljplanen överklagas, handläggningstid hos lantmäteriet, byggtid för övriga exploatörer med mera.

I inbjudan anger ni 2 våningar plus inredd vind som maxhöjd. I kvalitetsprogrammet finns angivet 2-3 våningar plus inredd vind. Vad gäller för våningsantal?

Svar: Höjderna på radhusen ska vara två våningar, plus eventuell inredd vind. Det står på sidan 11 i inbjudan att det är det som gäller och inte det som står i kvalitetsprogrammet.
.

I tävlingsunderlagets skisser på radhusbebyggelsen är det ritat 31 enheter och på några andra ställen i text nämns också att området rymmer 31 enheter. Är det antalet något som kommunen förväntar sig uppnås i förslagen? Vi ser att det skapar kvalitetskompromisser med bland annat p-tal 1,5.

Svar: Det är tillåtet att minska antalet radhus.

Avfallshanteringen föreslås lösas med att det ska stå kärl vid varje hus, vilka fraktioner avses? Finns det beskrivet någonstans hur Lidingö ställer sig till den nya förordningen om bostadsnära insamling av förpackningar? Eller en mer direkt fråga, behöver vi göra plats för en byggnad med utrymme för förpackningsavfall alltså papp, papper, kartong, wellpapp, plast, glas och metall samt skrymmande sällanförpackningar?

Svar: I dag är det två kärl per fastighet som kommer att behövas (mat och restavfall). Lidingö har ett pågående arbete med SÖRAB om hur den bostadsnära insamlingen ska lösas för Lidingö och övriga SÖRAB-kommuner. Strävan är att försöka hålla antalet kärl till så få som möjligt. I närheten av planområdet, längs med Lerbovägen, finns en återvinningsstation. Inget miljörum är planerat i radhusområdet.

Hur ser ni på möjligheten att ha garage under mark delvis under vägen i området, skulle det vara möjligt?

Svar: Det är inget som vi har utrett i projektet. Det kommer vara mycket ledningar förlagda under vägen bland annat VA, dagvatten och fjärrvärme, med många anslutningspunkter till varje radhusfastighet. Beroende på vilket djup som ledningar och garage hamnar på kan det vara svårt att kombinera. Vi har diskuterat frågan vid Hälsans hus där garaget kommer hamna delvis under vägen. Där ställde ledningar till problem och garaget fick anpassas därefter. Det är även en fråga om ansvarsgränser, vem är ansvarig om en ledning går sönder och påverkar garaget. Eller om man vid arbete i vägen till exempel skadar garaget. Så det är inte direkt en favoritlösning.

Hur ska vi tolka 1,5 bilar/radhus? Givet upplåtelseformen äganderätt önskar vi kommunens syn på möjligheten att göra snedställd parkering mot gata. Detta för att slippa 2 bilplatser/radhus.

Svar: Parkering ska ordnas inom kvartersmark. Parkering kan lösas inom förgårdsmarken till varje radhuslägenhet alternativt med en gemensam parkeringsplats inom kvartersmark. En kombination av egen parkering och gemensam parkering är möjligt. Så snedställdsparkering mot gata är möjlig om den är placerad inom kvartersmark, det vill säga inom tävlingsområdet.

Kommer området ha tillgång till fjärrvärme?

Svar: Ja det kommer finnas möjlighet ansluta till fjärrvärme.

Finns det sektion för gatumark framtagen? På illustrationer ser det ut som att lokalgatan har trottoar/gångbana mot radhusen – stämmer detta?

Svar: Ja det stämmer.

Finns det möjlighet att träffa kommunen för att höra mer om projektet innan inlämning den 8:e februari?

Svar: Det kommer inte ordnas möten med de tävlande innan inlämningen.

Får vi ändra gatans höjdsättning?

Svar: Nej, inte om det påverkar anslutande gator; Mittenvägen, Högsätravägen eller Hälsostråket. Om en mindre justering av höjdsättningen görs som inte påverkar anslutande gator ska fördelarna med det motiveras i det inlämnade förslaget.

Ska man fylla i ett anbudsformulär?

Svar: Nej vi har inget formulär som ska fyllas i.

Har ni ett minimikrav på exploatörens omsättning eller dylikt? (Avser ”exploatören ska kunna visa ekonomisk stabilitet”.) På vilket annat sätt än årsredovisning?

Svar: Nej, vi har inte satt något minikrav på omsättning. Det är genom årsredovisning och referensprojekt som ni kan visa ekonomiska stabilitet.

Färgpaletten som redovisas i gestaltningsbilagan, är tanken att man ska utgå exakt från den och endast den, eller är den mer menad som inspiration? Jag förstår att den kommer av den övriga nya bebyggelsen, men den är inte så varierad. Lämnar ni utrymme för att diskutera färg i ett senare skede ifall man skulle vilja bryta av på något sätt i första inlämningen?

Svar: Viss avvikelse från paletten är ok men avvikelsen får inte vara för stor utan valet av fasadfärg ska anknyta till färgpaletten. Fasadfärg är något som kan diskuteras i den kommande dialogprocessen.

Till vilken marknivå (+26 m?) kommer marken att återställas och med vilket material fylls marken upp från tidigare grundläggningsdjup?

Svar: Det är ännu inte helt utrett.

Är det möjligt att upplåta kommande radhus med bostadsrätt?

Svar: Nej, radhusen ska upplåtas med äganderätt.


Gäller exploateringsgraden på 60 % för BTA eller BYA?

Svar: Exploateringsgraden avser BYA.


Är det tillåtet att minska antalet radhus?

Svar: Det är tillåtet att minska antalet radhus.

Är det tillåtet att ha gatuparkering i den ”yttre svängen”?

Svar: Parkering ska ordnas inom kvartersmark. P-tal är 1,5 bilplats per radhus. Parkering ska lösas inom förgårdsmarken till varje radhuslägenhet, alternativt med en gemensam parkeringsplats inom kvartersmark. En kombination av egen parkering och gemensam parkering är möjligt.

Om gatuparkering i den yttre svängen ska ordnas får platserna inte hindra infart till något radhus. Det är även tänkt en gångbana längs med den yttre svängen av radhusvägen, vilket försvårar för parkeringsplatser inom kvartersmark längs med vägen. Om det finns en lösning där ovanstående beaktas så kan det fungera med parkering i den yttre svängen.

Får hus ha balkonger?

Svar: Ja.

Kan ni definiera kvartersmarken?

Svar: Dwg-filen med tävlingsområdet motsvarar kvartersmarken.

Tillåter ni att samma exploatör lämnar in flera förslag med olika arkitekter? Det kan ju skilja inte bara på gestaltning utan även pris.

Svar: Ja det är tillåtet.


I inbjudan skriver ni att förslaget ska samspela med de tidigare etappernas gestaltning och utformning. Både flerbostadshusen och Hälsans hus är designade i 20-talsklassicism. Menar ni att radhusen också helst ska vara det? Hur ser ni på användandet av andra klassiska stilar som bryter med 20-talsklassicismen, exempelvis svensk jugend eller nyrenässans?

Svar: Staden har inte reglerat exakt vilken klassisk stil som ska väljas. Tävlingsbidragen ska följa kvalitetsprogrammet och samspela med de vinnande bidragen för flerbostadshus och Hälsans hus. Det är upp till de tävlande att ta fram ett förslag som uppfyller dessa grundkrav och motivera sitt val av utformning.

Stämmer följande formulering: ”Anbudspris ska regleras uppåt fram till tillträdestidpunkt med ett belopp motsvarande 100 procent av förändringen av villor på Lidingö enligt Svensk Mäklarstatistik.” Om villapriserna går ned så sker ingen reglering av markpriset och Lidingö stad tar 100 procent av eventuell uppgång? Vi är vana med index i Stockholms Stad men då max 35 procent som anses utgöra markvärdet av hela kostnadsmassan.

Svar: Formuleringen stämmer.


Är det möjligt att få samlingsmodellen i ifc-format?

Svar: Det är tyvärr inte möjligt. De filer som finns uppladdade här på hemsidan utgör tävlingsunderlaget.


Finns höjdsättning av kommande gata?

Svar: Filen ”M-30-P-004” innehåller höjdsättning av gator i området.


Markanvisning för flerbostadshus (avslutad)

Markanvisningstävlingen för flerbostadshus genomfördes under 2020. En vinnare utsågs i februari 2021. Vinnaren av flerbostadshusen blev Storstaden Bostad tillsammans med AIX Arkitekter.

 

Ritning för markanvisningstävling av flerbostadshus i Högsätra

De första och avslutade markanvisningarna omfattade kvarter A, C och D.

Idéskiss av flerbostadshus i Kärnan, Högsätra

Vinnande bidrag i markanvisningstävlingen för Flerbostadshus i delområde Kärnan, Högsätra centrum: Exploatör Storstaden, arkitekt och idéskiss AIX arkitekter. Detaljer och kulörer kan komma att ändras.

Markanvisning för samhällsfastighet (avslutad)

Markanvisningstävlingen för samhällsfastigheten Hälsans hus genomfördes under 2020. En vinnare utsågs i februari 2021. Vinnare av Hälsans hus blev Titania tillsammans med Brunnberg och Forshed Arkitektkontor.

Ritning av området Högsätra och Hälsans hus

Den avslutade markanvisningen för en samhällsfastighet.

Idéskiss av flerbostadshus i Kärnan, Högsätra

Vinnande bidrag i markanvisningstävlingen Samhällsfastighet ”Hälsans hus” i delområde Kärnan, Högsätra centrum: Exploatör Titania, arkitekt och idéskiss Brunnberg & Forshed. Detaljer och kulörer kan komma att ändras.

Den nya bebyggelsen

Två markanvisningstävlingar utlystes under 2020 för bebyggelse av delområdet Kärnan: En för lägenheter i flerbostadshus och den andra för byggandet av en samhällsfastighet som kan ersätta de verksamheter som i dag finns i Högsätrahuset.

Markanvisningstävling för radhusbebyggelsen i södra delen av planområdet pågick mellan den 8 december 2021 och den 8 februari 2022. Nu pågår utvärdering av de inkomna bidragen. En vinnare planeras vara utsedd i juni 2022.

Just nu pågår arbete med att ta fram en ny detaljplan för området. Detta görs av Lidingö stad tillsammans med aktuella exploatörer. Samråd är planerat till sommaren 2022 och målet är att detaljplanen ska kunna antas i kommunstyrelsen i kvartal 3 2023.

När detaljplanen har vunnit laga kraft kan man börja arbetet att ta bort den befintliga parkeringsplatsen, riva Högsätrahuset och bygga nytt: ”Hälsans hus”, bostäder och allmän plats, såsom nya vägar och torg. Ny parkering kommer att finnas under mark.


Tecknad situationsplan för Kärnan, Högsätra

Översiktlig planerad struktur för området Kärnan i Högsätra centrum.

Kontakt
Till toppen av sidan