Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Klart för utbyggnad av Högsätra

Den nya detaljplanen för Högsätra Kärnan, som antogs i kommunfullmäktige den 25 mars, vann laga kraft den 25 april. Förberedelser för att bygga ut området kan starta.

Visionsbild, vy från Läroverksvägen: Illustration: AIX Arkitekter.

Syftet är att utveckla Kärnan, Högsätra centrum, till en attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel för boende och besökare. Den nya detaljplanen gör det möjligt att omvandla centrala Högsätra enligt de vinnande förslagen i markanvisningstävlingarna, med nya bostäder och en byggnad för vård och service. Även allmänna platser som gator och torg ska byggas.

Ambitionsnivån när det gäller gestaltning, utformning och materialval ska vara hög och arkitekturen i klassisk stil. Det nya områdets karaktär ska bryta av den befintliga bebyggelsens delvis storskaliga utformning. Hela området ska också bli grönare.

Eftersom detaljplanen inte har överklagats har den vunnit laga kraft och upphandling av projektörer och entreprenörer kan starta. Utbyggnaden av området beräknas pågå under åren 2025–2031.

Planförslaget i korthet

Bostäder, vård och service

Högsätrahuset, före detta Lidingö sjukhus, rivs och ersätts med nya byggnader. Cirka 130 lägenheter i flerbostadshus, inklusive gruppbostäder, planeras i områdets norra del, i den södra delen byggs ett trettiotal radhus. En ny byggnad om cirka 5 500 kvadratmeter, kallad Hälsans hus, kommer att möta behovet av lokaler för vård och service, som till exempel apotek och café.

Breddning av väg, gång- och cykelbana

Högsätravägen kommer att ligga kvar i sitt nuvarande läge, gång- och cykelbanor breddas söderut. Vägen blir fortsatt en bussgata, med hållplatser och vändslinga. Gång- och cykelbron över Läroverksvägen behålls och ansluter till ett bilfritt stråk genom området. Alla gator ska präglas av grönska och lummighet och förgårdsmark kommer att finnas mellan fasader och gator.

Öppna ytor och torg

Vid bussvändslingan och Hälsans hus planeras ett nytt torg, som ska ansluta till det bilfria stråket genom området. Söder om torget byggs en mindre park och i väster ytterligare två torg, i anslutning till en ny bred trappa.

Parkering

Parkering för boende och anställda planeras i garage under mark, besöksparkering längs gatorna. Garagen placeras under flerbostadskvarter söder om Högsätravägen, under Hälsans hus samt under flerbostadshuset längs Lerbovägen. För radhusen planeras parkering på uppfarten till varje bostad samt i ett garage under radhusen.

Bakgrund

Tre markanvisningstävlingar genomfördes åren 2020–2022 för att hitta lämpliga byggaktörer inför försäljning och upplåtelse av stadens mark. Storstaden kommer bygga de nya flerbostadshusen, Titania samhällsfastigheten Hälsans hus och Byggnadsfirman Viktor Hanson de nya radhusen. Gestaltningen av bebyggelsen kommer att utgå från de vinnande förslagen och det kvalitetsprogram som togs fram inför tävlingarna.

Förslaget till den nya detaljplanen var på samråd 31 maj – 28 juni 2022 och på granskning 29 mars –19 maj 2023. Planen godkändes i miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 29 augusti 2023 och antogs slutgiltigt i kommunfullmäktige den 25 mars.

Vy över radhusvägen. Illustration: APH Arkitekter

Kontakt
Till toppen av sidan