Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Ny milstolpe i utvecklingen av Högsätra

En ny markanvisningstävling blir nästa milstolpe i arbetet med planeringen av Högsätra. Mellan den 8 december 2021 och den 8 februari 2022 pågår en markanvisningstävling för att hitta byggaktörer som ska bygga radhus i Kärnan, Högsätra centrum.

Ny bebyggelse planeras på dagens parkeringsplats i Högsätra centrum. Nu markanvisas radhus på den södra delen av området.

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde beslöts att en ny markansvisningstävling ska utlysas för Högsätra. Tävlingen är den tredje som genomförs inom ramen för Högsätra stadsbyggnadsprojekt. De första två tävlingarna gällde uppförande av flerbostadshus och en ny vårdbyggnad, Hälsans hus. Den tredje tävlingen avser byggande av cirka 30 radhus. Det innebär att Högsätrahuset rivs och ersätts med nya bostäder och den nya vårdbyggnaden. Man kommer även att uppföra hus på parkeringen framför Högsätrahuset.

Den nya bebyggelsen ska präglas av grönska och högklassig arkitektur i klassisk stil. Radhusen behöver samspela väl med gestaltning och utformning av de vinnande förslagen för flerbostadshusen och Hälsans hus.

– Fokus kommer vara att det ska byggas med hög kvalitet och att de nya husen ska bidra till en trevlig omgivning. Stor vikt kommer läggas vid det kvalitetsprogram som tydliggör den arkitektoniska målbilden. Vi hoppas att många aktörer vill vara med och utveckla Högsätra, säger Ida Aronsson, projektledare för stadsbyggnadsprojektet Högsätra.

Så här går en markanvisning till

Vid en markanvisning får byggföretag skicka in ett bidrag som bland annat beskriver vad man har tänkt bygga och hur det ska se ut. Kommunen avgör sedan vilket företag som ska erbjudas rätt att bebygga marken. En mark­anvisning ger alltså staden möjlighet att styra ut­vecklingen av ett visst område utan att själv agera byggaktör.

När det vinnande bidraget har utsetts sluts ett markanvisningsavtal med byggaktören.

Samråd planerat till 2022

Nu pågår detaljplanering av hela området för att göra det möjligt att uppföra de vinnande förslagen. Under detaljplaneskedet kommer staden att hålla samråd med Lidingöborna och andra intressenter. Samrådet är planerat att hållas under försommaren 2022 och då får allmänheten möjlighet att tycka till om planen.

Den vision som tagits fram för Högsätra är att det ska vara en attraktiv, inne­hållsrik och trygg stadsdel för boende och besökare. De fem ledstjärnorna är:

  1. Värna natur- och rekreationsvärden
  2. Bevara uppskattade boendemiljöer
  3. Skapa småskalighet och variation med ny bebyggelse
  4. Stärka och utveckla attraktiva och trygga stråk
  5. Skapa en ny välkomnande entré och fler mötesplatser för både boende och besökare

Staden har även tagit fram en ny detaljplan för idrottsområdet i Högsätra, där det i dag ligger bland annat en sporthall, en ishall och en fotbollsplan. Den detaljplanen godkändes i miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 23 november 2021 och är planerad att antas i kommunfullmäktige 21 februari 2022. Planen medger byggande av fler idrottshallar och skyddar park och naturmiljö.

Till toppen av sidan