Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Planprogrammet för Högsätra till kommunfullmäktige i juni

Kommunstyrelsen har godkänt förslaget till planprogram för utvecklingen av Högsätra. Det betyder att programmet kan tas upp för antagandebeslut i kommunfullmäktige den 18 juni.

Högsätra sett från nordost med de gröna låghusen i förgrunden och Högsätrahuset med parkering i övre vänstra hörnet


Förslaget till planprogram var ute på samråd under hösten 2016. Därefter har det justerats, och programmet godkändes i kommunstyrelsen den 4 juni 2018.

Om kommunfullmäktige beslutar att anta programmet den 18 juni fortsätter arbetet genom att ta fram ett projekt-PM som, när det är godkänt i kommunstyrelsen, formellt startar ett stadsbyggnadsprojekt för Högsätra och dess olika delprojekt.

En attraktiv, innehållrik och trygg stadsdel för boende och besökare

Kommunstyrelsen beslöt 2009 att i dialog med medborgarna arbeta fram ett program som grund i att utveckla stadsdelen Högsätra.

Förslaget till planprogram togs fram med visionen att Högsätra ska vara en attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel för boende och besökare. Stadens översiktsplan pekar ut Högsätra som ett utvecklingsområde, bland annat eftersom området är i behov av förnyelse, bredare bostadsutbud och upprustning av utemiljöer.

Planprogrammet utgår från översiktsplanens riktlinjer och den kunskap om området som byggts upp genom utredningar och dialog. Ledstjärnorna i arbetet med programmet har varit:

  1. Värna natur- och rekreationsvärden
  2. Bevara uppskattade boendemiljöer
  3. Skapa småskalighet och variation med ny bebyggelse
  4. Stärka och utveckla attraktiva och trygga stråk
  5. Skapa en ny välkomnande entré och fler mötesplatser för både boende och besökare.

Planprogram för Högsätra

Till toppen av sidan