Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Tyck till om Högsätra Kärnan

Nu ska detaljplanen för Högsätra Kärnan, de centrala delarna i Högsätra, ut på samråd. Detaljplanen ställs ut 31 maj – 28 juni, med ett digitalt samrådsmöte den 15 juni. Som Lidingöbo är du välkommen med dina synpunkter.

Illustration på en grön nybyggd fastighet med träd och människor framför.

Syftet med detaljplanen är att utveckla Högsätra Kärnan till en attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel för boende och besökare. Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga nya bostäder, ett Hälsans hus för vårdändamål och lokaler för service. I planen ingår även att ställa i ordning allmänna platser i form av gator och torg. Den ska också tillgodose stadens behov av nya gruppbostäder.

I förutsättningarna ligger att bebyggelsen i Högsätra ska präglas av småskalighet, grönska och högkvalitativ arkitektur i klassisk stil. Ambitionsnivån ska vara hög gällande gestaltning, utformning och materialval. Det nya områdets karaktär ska bryta av den befintliga bebyggelsens delvis storskaliga utformning. Området ska också bli grönare.

—Vi har eftersträvat småskalighet och grönska med en gestaltning som är förankrad i Lidingös historia. Området kommer få ett förnyat liv med både verksamheter och attraktiva bostäder, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

Samråd 31 maj – 28 juni

Vi ställer nu ut förslaget till ny detaljplan för samråd mellan den 31 maj och 28 juni 2022. Planhandingarna visas under samrådstiden i Högsätrahuset och i stadshuset, de finns också digitalt, via länken nedan.

Under samrådsperioden får Lidingöbor och myndigheter tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkterna ska vara skriftliga och det ska framgå vem som är avsändare.

Posta dina synpunkter till:
Lidingö stad
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
181 82 Lidingö

Eller skicka e-post till miljo.stadsbyggnad@lidingo.se.

Samrådsmöte 15 juni

Vi bjuder in till digitalt samrådsmöte onsdagen den 15 juni, klockan 18.00-19.30. På mötet kommer representanter från staden, byggherrar och arkitekter att presentera sina förslag och svara på frågor.

Anmäl dig i förväg till samrådsmötet, senast den 13 juni, via länken längre ned på sidan. Vi skickar en möteslänk till dig och du behöver ha Teams på din dator, telefon eller läsplatta för att kunna se och höra mötet.

Planförslaget i korthet

Bostäder, vård och service

Högsätrahuset, före detta Lidingö sjukhus, kommer att rivas och ersättas med nya byggnader, i enlighet med de vinnande förslagen i genomförda markanvisningstävlingar. Cirka 130 lägenheter i flerbostadshus, inklusive gruppbostäder, planeras i områdets norra del, i den södra delen byggs ett trettiotal radhus. En ny byggnad om cirka 5 500 kvadratmeter, Hälsans hus, kommer att möta behovet av lokaler för vård och serviceändamål som till exempel apotek och café.

Öppna ytor och torg

Vid bussvändslingan och Hälsans hus planeras ett nytt torg att anläggas, som ska ansluta till det bilfria stråket genom området. Söder om torget byggs en mindre lekpark och i väster ytterligare ett torg, i anslutning till en ny bred trappa.

Breddning av väg, gång- och cykelbana

Högsätravägen kommer att ligga kvar i nuvarande läge men breddas söderut med generösare gångbanor och cykelbana. Vägen blir fortsatt en bussgata, med hållplatser och vändslinga. Gång- och cykelbron över Läroverksvägen behålls och ska ansluta till ett bilfritt stråk genom området. Alla gator kommer präglas av grönska och lummighet och förgårdsmark kommer att finnas mellan fasader och gator.

Parkering i garage under mark

Parkering för boende och anställda planeras i garage under mark, besöksparkering längs gatorna. Garagen placeras under flerbostadskvarter söder om Högsätravägen, under Hälsans hus samt under flerbostadshuset längs Lerbovägen. För radhusen planeras parkering på uppfarten till varje bostad.

Kontakt
Till toppen av sidan