Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Eldning, sotning och brandskydd

Kontrollerade eldar kan vara trevligt, men det är viktigt att du eldar på rätt sätt för att inte störa eller orsaka brand. Kontrollera alltid om det råder eldningsförbud innan du eldar eller grillar utomhus. Om du installerar en eldstad hemma ska det anmälas till staden.

Elda och grilla säkert

Kontrollera alltid om det är eldningsförbud innan du grillar eller eldar utomhus. Tänd inte en eld om du inte har planerat ett sätt att släcka den och har tid att stanna tills härden är helt svalnad.

Du kan kontrollera om det råder eldningsförbud där du är på Storstockholms brandförsvars webbplats eller via deras telefonsvarare.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall får bara eldas upp i april och oktober på Lidingö, och bara om det inte råder eldningsförbud.

Du har ansvar för att ditt eldande inte stör andra. Om grannar störs i sådan omfattning att det kan betecknas som en olägenhet för människors hälsa kan miljö- och stadsbyggnadsnämnden förelägga om restriktioner eller förbud mot eldning. Håll därför efter underhållet på eldstaden, sota regelbundet, kontrollera vindriktning, elda bara torr och ren ved och elda aldrig avfall.

Elda säkert i naturen, Storstockholms brandförsvar Länk till annan webbplats.

Brandskydd hemma

Installera och underhåll brandvarnare

 • Brandvarnaren ska sitta i taket eftersom brandröken stiger uppåt.
 • Placera brandvarnaren så centralt som möjligt i din bostad, till exempel i taket utanför de vuxnas sovrum. Finns det flera våningar bör det finnas minst en brandvarnare per våningsplan (vissa brandvarnare går dessutom att seriekoppla).
 • Om du bor i ett hyreshus, är hyresvärden ansvarig att se till att minst en brandvarnare installeras i varje hushåll. Sedan är du själv är ansvarig för skötsel och underhåll av brandvarnaren.
 • Testa brandvarnaren regelbundet, gärna två gånger om året. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har en tjänst där du kan registrera dig och få gratis sms-påminnelser.

Anmäl dig för sms-påminnelser om att kolla brandvarnaren, msb.se Länk till annan webbplats.

Ha släckningsutrustning hemma

Den bästa brandskyddsutrustningen utöver brandvarnare är en handbrandsläckare och en brandfilt.

Undvik brandfarliga varor

Brandfarliga varor får bara förvaras i begränsad mängd i hemmiljö. Generellt får ditt innehav inte vara större än hushållets behov eller egen förbrukning. Du som hanterar större mängder behöver ha tillstånd för detta.

Tillstånd för brandfarlig vara söker du hos Storstockholms brandförsvar. Exempel på brandfarliga varor är tändvätska, gasol och bensin.

Elda inomhus

Förebygg risken för bränder genom att se till att installation av ny eldstad sker korrekt, elda på rätt sätt och att se till att sotning och brandskyddskontroll blir av.

Elda på rätt sätt

 • Elda alltid med torr ved, eftersom, fuktig ved gör att tjära bildas i rökkanalen.
 • Följ alltid eldningsinstruktionen för din eldstad.
 • Elda max tre kilo ved per timme. Är det kallt ute finns risken att vi eldar hårdare än vad skorsten och eldstad klarar, särskilt vid vedeldning. Då kan strålningsvärmen antända väggarna eller taket ovanför eldstaden. 
 • Låt eldstaden vila lika länge som du eldat innan nästa eldningstillfälle.
 • Förvara askan i ett obrännbart kärl (till exempel en plåthink med lock) som står på ett obrännbart underlag och avskilt från brännbart material. Räkna inte med att askan hunnit svalna när den tas bort. Det kan finnas glödrester kvar i aska i flera dygn.
 • Se till att din eldstad sotas och kontrolleras. (Om du har en eldstad men av någon anledning inte får regelbundna besök av sotaren för sotning och brandskyddskontroll så finns den inte med i entreprenörernas kontrollregister. Läs mer under rubriken Sotning.)
 • Har det brunnit i skorstenen ska alltid sotaren besiktiga den innan eldning påbörjas igen.
 • Trivseleldning. Tänk på att man i tätbebyggt område endast bör elda högst fyra timmar per tillfälle och högst två gånger per vecka, så kallad trivseleldning.

Elda säkert hemma, Storstockholms brandförsvar Länk till annan webbplats.

Var uppmärksam på sotbrand

Sotbrand kan uppstå om förbränningen är dålig så att det bildas mycket sot och tjära i skorstenen. Risken är extra stor när vinterkylan kommer, eftersom man då ofta eldar hårdare. Ser du en eldkvast ur skorstenen och hör ett dovt muller? Stäng alla luckor på eldstaden och ring 112, för då är det stor risk att det är en sotbrand.

Anmäl nyinstallation

Innan du installerar en ny eldstad eller braskamin måste du göra en anmälan till oss och få ett startbesked. Om installationen innebär en ny skorsten tydligt påverkar byggnadens utseende, kan du även behöva söka bygglov. Det gäller främst om skorstenen dras utanpå en fasad.

Du anmäler installation av eldstad via vår e-tjänst eller genom att skicka in en blankett till stadsbyggnadskontoret. Till anmälan ska du bifoga:

 • fasadritning som visar skorstenens placering och höjd över yttertaket
 • planritning där eldstadens placering är markerad

När anmälan är bedömd får du hem ett beslut. Om det inte finns några hinder för godkännandet får du beslutet i form av ett startbesked, och kan påbörja installationen av eldstaden.

För att kunna ta eldstaden i bruk krävs oftast att du skickar in ett godkänt besiktningsprotokoll från en sotare, tillsammans med en ansökan om slutbesked. Det är alltså du själv som ska se till att anläggningen godkänns och att intyget skickas in till oss.

Anmäl installation av eldstad via e-tjänst eller blankett Länk till annan webbplats.

Sotning och brandskyddskontroll

Alla husägare som har eldstad eller kamin måste låta utföra sotning och brandskyddskontroll, det är ett lagkrav. Sotning innebär att rensa bort brännbara beläggningar i eldstäder och i rökkanaler för att minska risken för okontrollerad brand, så kallad soteld. Brandskyddskontroll innebär en genomgång och bedömning av brandskyddet på eldstäder, rökkanaler, skorstenar och tak.

Sotningen och brandskyddskontrollen genomförs av entreprenörer som utses av Storstockholms brandförsvar. Detta sker enligt fastställda tidsintervaller (frister), som beror på typen av eldstad. Du kan läsa mer på brandförsvarets webbplats. De ansvariga företagen på Lidingö hör av sig när det är dags, förutsatt att din eldstad finns i registren.

Om du har en eldstad men av någon anledning inte får regelbundna besök av sotaren för sotning och brandskyddskontroll, kontakta entreprenören direkt för att kontrollera att din eldstad finns med i registret.

På Lidingö är det dessa entreprenörer som utsetts:

 • Sotning och brandskyddskontroll:
  Skorstensfejarna LJ AB
  Tel: 010-495 21 60

Har du frågor kring valet av entreprenörer, kontakta Storstockholms brandförsvar. Om du vill använda ett annat företag för sotning kan du söka dispens från Storstockholms brandförsvar för egen sotning. Detta är inte möjligt för brandskyddskontrollen.

Ring Storstockholms brandförsvar: 08-454 87 00

Inget lagkrav på rengöring av ventilationskanaler

Notera att det inte finns lagkrav på att rengöra ventilationskanaler i privata bostäder. Med jämna mellanrum förekommer det att företag som säger sig vara i sotningsbranschen ringer runt till villaägare för att sälja rengöring av imkanaler och ventilationskanaler. Uppringaren ger sken av att den aktuella tjänsten är ett lagkrav.

Regelbunden rengöring av imkanaler, som du själv utför eller som du anlitar någon att göra, kan vara bra och kan minska risken för brandspridning vid brand på spis. Men det finns alltså inte något lagkrav för detta i privatbostäder.

Elda trädgårdsavfall

Kompostera hellre – för miljöns skull

För att värna miljön på Lidingö är det alltid bättre att du komposterar ditt trädgårdsavfall än att elda upp det. Du kan antingen göra en egen trädgårdskompost eller lämna ditt avfall på Södergarns kompostanläggning. Du kan även teckna abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall. Då får du hem ett kärl som vi tömmer åt dig varannan vecka eller en gång i månaden under växtsäsongen.

Hämtning av trädgårdsavfall

Om du ändå vill elda

Inom planlagt område är det tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall under april och oktober månad. Då kan du elda torrt trädgårdsavfall (aldrig byggmaterial som brädor eller gamla trämöbler). Tänk på att elda med god förbränning och vid bra väderleksförhållanden.

Du eldar på eget ansvar och får bara elda om det inte stör dina grannar. Det är inte heller tillåtet att elda om det råder eldningsförbud.

Till toppen av sidan