Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Uppvärmning

För att värma upp ditt boende kan du exempelvis använda dig av fjärrvärme, bergvärme, eller solenergi. Om du ska installera en värmepump, bränslecistern, kamin eller eldstad måste du anmäla det till oss i förväg. 

Välj uppvärmning

Energi- och klimatrådgivningen erbjuder oberoende och kostnadsfri energi- och klimatrådgivning till Lidingöbor och företagare på ön. Det är alltid en god idé att kontakta rådgivningen innan du gör ändringar av energisystemet i en fastighet.

Observera att byte till värmepump från en annan energikälla i sig inte räknas som en energieffektivisering. Om det är energieffektivisering du är ute efter bör du minska energibehovet innan du gör en ny installation, till exempel genom att tilläggsisolera.

Energi- och klimatrådgivningen kan även svara på frågor om sol som energikälla.

Energi- och klimatrådgivning

Installera värmepump/bergvärme

Installationen ska anmälas

Det är olagligt att borra och installera en värmepump utan tillstånd. En värmepumpsanläggning måste installeras och drivas på rätt sätt för att miljön inte ska skadas. Innan du får börja borra för att installera en pump måste du alltså ha gjort en anmälan till miljö- och stadsbyggnadskontoret och fått svar. Anmälan gör du via vår e-tjänst eller en postad blankett, senast sex veckor före installationen. Handläggningstiden är normalt cirka tre veckor.

När anmälan har granskats får du ett föreläggande om försiktighetsmått som ska följas vid genomförandet. Påbörja inte installationsarbetet innan du fått svar på din anmälan.

Anmälan behövs för

 • bergvärme
 • ytjordvärme
 • grundvattenvärme
 • ytvattenvärme

Om du installerar en luftvärmepump behövs däremot ingen anmälan.

Anmälan installation av värmepumpsanläggning, e-tjänst  Länk till annan webbplats.

Om du inte önskar göra din anmälan via e-tjänsten är du välkommen att meddela oss för tillgång till skriftlig anmälningsblankett.
E-post: miljo.stadsbyggnad@lidingo.se

Innan du gör anmälan

När du installerar en ny värmepump är det ditt ansvar som fastighetsägare att kontrollera

 • VA-, tele- och elledningars läge i mark på din tomt
 • att din och dina grannars värmepumpsanläggningar inte stjäl effekt av varandra
 • eventuella servitut som finns på tomten.

För att kontrollera vem som har olika typer av infrastruktur nedgrävd i närheten av ditt tänkta arbetsområde kan du använda ledningskollen.se. Det är också bra om du pratar med dina grannar om planerna, eftersom de kan ha information om dricksvattenbrunnar på tomten eller dylikt, som är viktigt att ta hänsyn till.

Ledningskollen.se Länk till annan webbplats.

Skaffa nödvändiga tillstånd

Om utrustningen för installationen behöver placeras på en gata, cykelväg eller annan allmän plats så måste du få en trafikanordningsplan från oss.

Om uppställning av material eller dylikt sker på allmän plats krävs tillstånd enligt ordningslagen. Det söker du hos polisen.

Karta

En karta över borrhålets placering, antingen via kartan i e-tjänsten eller genom en uppdaterad situationsplan över din fastighet i skala 1:500, behövs i anmälan. Gäller anmälan jord- eller sjövärme markerar du kollektorslangens placering.

Uppgifter, borrdjup med mera

Uppgifter om borrdjup, borrvinkel, bäring (riktning), längd i plan med en pil och borrmitten. Fråga gärna din installatör om hjälp. Tänk på att hela anläggningen måste placeras inom din fastighet.

Borrhålsplacering och grannyttrande

Om två eller flera borrhål placeras för nära varandra är det stor risk att verkningsgraden försämras. Därför rekommenderas ett avstånd på 20 meter mellan två borrhål. För att uppnå det avståndet bör du placera borrhålet minst 10 meter från din egen tomtgräns. Om borrhålet vinklas mäter man från mitten av borrhålet till fastighetsgränsen. Är det minst 10 meter behövs inget grannyttrande.

Om din anmälan uppfyller nedanstående parametrar behöver du inte bifoga grannyttrande.

 • Minst 20 meter till grannens borrhål.
 • Minst 10 meter från tomtgränsen (vinklade borrhål mäts från borrhålets mitt).
 • Minst 10 meter från allmänna VA-tunnlar/kulvertar.
  Käppalaförbundets avloppstunnel har en tunnelzon på totalt 25 meter som man inte får borra innanför.
 • Minst 30 meter till närmaste vattentäkt/vattenbrunn.
 • Minst 5 meter från allmänna VA-ledningar.

Yttrande över anmälan av installation av bergvärme, blankett Pdf, 811 kB.

Om du i samband med installationen av värmepump ska ta en gammal cistern ur bruk ska både den och tillhörande rörledningar tömmas och rengöras. Möjligheten att återfylla cisternen ska också avlägsnas, till exempel genom att ta bort påfyllningsröret och avluftningsledningen.

När en cistern tas ur bruk ska det anmälas till staden. Du får en blankett för detta i samband med att du gör anmälan om värmepumpsinstallation.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Krav vid installation och eventuell borrning

Som fastighetsägaren är du alltid ytterst ansvarig för att värmepumpsinstallatören och brunnsborraren du har anlitat känner till och följer de krav som ställs. Om det uppstår skador på ledningar och liknande i samband med borrning är det du som får stå för kostnaden. 

Om du ska installera bergvärme bör brunnsborraren vara certifierad eller ha motsvarande kompetens.

Vid borrning i berg uppkommer så kallat borrkax (vatten blandat med stenmjöl). Det får inte tillföras ledningsnätet, då det kan skada ledningsnätets funktion. Du som fastighetsägare ansvarar för att borrentreprenören hanterar borrkaxet på ett korrekt sätt. Var uppmärksam på att dagvattenbrunnar inte förorenas eller täpps igen på grund av felaktig hantering. Planerar du att släppa borrvatten till dagvattennätet måste vattnet först renas (slamavskiljning) så att det i princip är partikelfritt.

Uppfylls inte den avskiljning av vattnet som krävs kan ytterligare reningssteg behövas. Du som fastighetsägare kan bli skadeståndsskyldig för kontroll och renspolning av dagvattenledningen om det visat sig att du orsakat problemet.

Meddela oss via e-post teknik.fastighet@lidingo.se, senast en vecka innan du börjar borra:

 • Namn på fastighetsägare
 • Fastighetsbeteckning och adress
 • E-postadress och/eller telefonnummer
 • Om spolvatten från bergvärmeborrning planeras att ledas till dagvattennätet
 • Datum för arbetets start och avslut
 • Namn på företag/entreprenör som utför borrningen

Lär dig om anläggningens drift och säkerhet

När arbetet är slutfört bör du få drifts- och säkerhetsinstruktioner av installatören. Kontrollera att du får information om hur du ska göra vid ett driftavbrott eller om köldbärarvätska eller köldmedium läcker ut. Vid läckage måste du informera miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Kontrollera vattentemperaturen för att undvika legionella

Om din värmepump används för uppvärmning av hushållsvatten ska du kontrollera att den klarar av att värma upp varmvattnet tillräckligt. Temperaturen bör hålla minst 50 grader i varmvattenberedaren och 50 grader vid tappstället för att förhindra legionellabakterier att växa.

Legionella förekommer i sötvatten och kan orsaka legionärssjuka och pontiacfeber. Pontiacfeber yttrar sig som influensaliknande sjukdom. Legionärssjuka yttrar sig som en svår lunginflammation.

Oljecistern

Ditt ansvar som ägare

Om du äger en cistern med diesel, eldningsolja eller spillolja är du ansvarig för att all hantering, lagring och kontroll sker på rätt sätt. Nya installationer av cisterner ska anmälas till miljö- och stadsbyggnadskontoret; detsamma gäller om en cistern tas ur bruk.

Kontroller/besiktning av cisternen ska göras av en sakkunnig besiktningsman. Du hittar en lista över sådana hos Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll). Efter varje kontroll ska besiktningsmannen upprätta en kontrollrapport. Den ska du som äger cisternen hålla tillgänglig och kunna visa upp för miljö- och stadsbyggnadskontoret vid behov.

E-tjänster: Miljö och hälsa Länk till annan webbplats.

Besiktningsintervall för kontroller

Alla cisterner som rymmer mer än 1 kubikmeter diesel, eldningsolja eller spillolja ska besiktas regelbundet oavsett om de står inomhus, utomhus eller i mark.

Om en anläggning har ett bra korrosionsskydd, det vill säga bedömd som korrosionsskyddad av ett ackrediterat besiktningsföretag, är besiktningsintervallet 12 år. Korrosionsskyddet måste även omfatta de tillhörande ledningarna.

Saknas korrosionsskydd i någon del av anläggningen är besiktningsintervallet 6 år.

Om du gör större förändringar eller ombyggnationer av cisternen krävs också att en revisionskontroll görs efteråt.

Om cisternen inte blir godkänd vid kontroll

Om cisternen inte blir godkänd vid en besiktning måste den repareras eller skrotas.

Om du bestämmer dig för att skrota cisternen ska du anmäla det till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Både cisterner och rörledningar som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Du ska även hindra att cisternen kan fyllas på igen, till exempel genom att ta bort påfyllningsröret och avluftningsledningen.

Om du istället väljer att låta reparera cisternen måste en revisionskontroll göras innan den kan användas igen. 

Till toppen av sidan