Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Bidrag för hiss, dörrautomatik och andra tekniskt avancerade produkter

Om du får bidrag för bostadsanpassning för hiss, dörrautomatik eller någon annan tekniskt avancerad produkt har du själv ansvar för produktens underhåll. I vissa fall kan du söka bidrag för reparationer.

Hiss

Ditt ansvar som ägare

Om du beviljas bidrag och får en hiss installerad kommer du att stå som ägare för hissen. Det innebär att du har vissa skyldigheter. Du måste se till att

 • hissen drivs, sköts och underhålls enligt hissfirmans anvisningar.
 • hissen genomgår regelbunden, lagstadgad besiktning.
 • personal från hemtjänst/personlig assistans är informerad om hur hissen fungerar.
 • snö- och isröjning kring hissen fungerar om den är utomhus.

För att uppfylla kraven rekommenderar vi att du tecknar följande avtal:

 • Serviceavtal med en godkänd hissfirma.
  Firman ska vara godkänd av branschen och följa Boverkets föreskrifter. Du kan till exempel skriva serviceavtal med den firma som installerade hissen.
 • Besiktningsavtal med ett ackrediterat besiktningsföretag.
  Den som installerar hissen kan ofta rekommendera dig ett besiktningsföretag.

Möjlighet att låta fastighetsägaren ta över ansvaret

Om du bor i ett flerbostadshus är det möjligt för fastighetsägaren att ta över ansvaret för hissen. Det behöver ni i så fall komma överens om.

Information till fastighetsägare

Du kan söka bidrag för reparationer, service och besiktning

Så länge du har kvar ditt behov av hissen kan du ansöka om bidrag för reparationer och service. reparationsbidraget kan beviljas för vissa reparationer, årlig service och den lagstadgade besiktningen av hissen.

Du kan inte få bidrag för skador på hissen som beror på:

 • skadegörelse
 • åsknedslag eller strömavbrott
 • olyckor
 • felaktig hantering (till exempel att du inte skött service eller snöröjning)

Du kan inte heller söka bidrag för hissens service om du har låtit fastighetsägaren ta över ansvaret.

Tekniskt avancerad produkt

Tekniskt avancerade produkter är sådana produkter som kräver specialistkunskap för att installera och reparera. Det kan till exempel vara dörrautomatik, spolbidé, spisvakt och anpassningar av köksinredning.

Om produkterna går sönder är det ditt eget ansvar att få dem reparerade. För vissa reparationer kan du söka bidrag igen. Ett annat alternativ är att du kommer överens med fastighetsägaren om att den tar över ansvaret.

Om något går sönder eller inte fungerar

 • Se först om du kan lösa problemet själv, med hjälp av en granne, vän eller fastighetsskötare.
 • Kontrollera att elen för produkten är påslagen och fungerar. För dörrautomatik kan du behöva kontrollera batterierna i handsändaren som hör till. Behövs det nya batterier är det ditt ansvar att byta ut dem. Om det finns en strömbrytare vid dörren där automatiken sitter; kontrollera att den är påslagen.
 • Om du inte lyckas lösa felet själv kontaktar du företag, oftast är det lämpligast att kontakta det företag som installerat produkten.
 • Om garantin inte längre gäller eller om felet inte täcks av garantin kan du söka reparationsbidrag från Lidingö stad för reparationen.
 • Du beställer reparationen hos företag och kommer överens med företaget när åtgärden ska utföras men kommunen kan också vara dig behjälplig med att beställa reparationsåtgärd hos företag vissa gånger.

Detta kan du inte få bidrag för:

 • Skador som beror på felaktig användning eller skadegörelse.
 • Skador som beror på olyckor.
 • Självriskkostnad om du fått ut pengar från en försäkring.

Du kan inte heller få bidrag för reparation av produkter om du har fått din bostad genom ett beslut via Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om särskilt stöd (LSS).

Lämna över ansvaret till fastighetsägaren

Om du bor i ett flerbostadshus är det möjligt för fastighetsägaren att ta över ansvaret för produkter som installeras i husets allmänna utrymmen, till exempel dörrautomatik. Det behöver ni i så fall komma överens om.

I de fall fastighetsägaren har tagit över ansvaret för produkterna blir det också dennes ansvar att reparera dem.

Till toppen av sidan