Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Funktionshinderspolitiskt program

Lidingö stad har ett ansvar för att personer med funktionsnedsättning som bor, vistas eller verkar i staden kan ta del av samhället på jämlika villkor. Detta program har tagits fram med utgångspunkt i Lidingö stads vilja att stärka arbetet med ökad tillgänglighet och delaktighet.

Programmet är också kopplat till behovet av ett strategiskt och långsiktigt arbete inom funktionsrättsområdet.

Förtroendevalda och medarbetare ska genom det funktionshinderspolitiska programmet få verktyg för att beakta funktionsrättsperspektivet när de planerar och bedri­ver kommunal verksamhet på alla nivåer. Åtgärder för att öka tillgängligheten för alla är en investering för en hållbar utveck­ling. Lösningar som är bra för personer med funktionsnedsättning brukar ofta vara bra för alla och minskar behovet av specialanpassningar och dyra åtgärder i efterhand. När vi utformar samhället ska hela befolkningens behov och förutsättningar beaktas. Människor i alla åldrar som lever med en funktions­nedsättning ska inkluderas i beslut som påverkar deras livssituation.

Åtta olika mål

Målen i programmet är framtagna utifrån var staden har rådighet och där vi som kommun kan göra störst nytta. Områden som särskilt ska beaktas i stadens arbete är:

Funktionshinderspolitiskt arbete i Lidingö stad

Lidingö stads program för funktionshinderspolitiken är ett styrdokument som omfattar kommunens nämnder och bolagsstyrelser. Det funktionshinderspolitiska programmet innehåller strategiska och övergripande mål i syfte att stärka arbetet med ökad tillgänglighet och delaktighet inom staden. Målen är långsiktiga och beskriver ett önskat läge. Till varje mål finns en beskrivande text som redogör för vad målområdet innebär för Lidingö stad.

Det funktionshinderspolitiska programmet antas av kommunfullmäktige och tydliggör stadens ambitionsmål avseende funktionshinderspolitiken. Nämndernas och bolagsstyrelsernas arbete med programmet ska finansieras inom ramen för respektive förvaltnings eller bolagsstyrelses budget. I de fall särskilda satsningar kan kräva extra resurser ska beslut tas samband med framtagandet av stadens budget.

Styrning, genomförande och uppföljning

Kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser att ta fram handlingsplaner med syfte att nå målen. Det funktionshinderspolitiska programmet är ett strategiskt inriktningsdokument och handlingsplanerna ska därför innehålla, utifrån programmets mål, för nämnder och bolagsstyrelser relevanta aktiviteter och indikatorer. Aktiviteterna ska utformas utifrån den nationella funktionshinderspolitikens inriktning. I arbetet med att ta fram aktiviteter ska en dialog och samverkan eftersträvas med stadens tillgänglighetsråd.

Handlingsplanerna ska beslutas och årligen följas upp av respektive nämnd och bolagsstyrelse. Handlingsplanerna ska beaktas i nämndernas och bolagsstyrelsernas budgetarbete och verksamhetsplaner. Stadens nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att genomföra och följa upp sitt arbete inom programmet. Respektive nämnd ska årligen delge uppföljningen av sin handlingsplan till stadens tillgänglighetsråd.

Varje nämnd ska utse en representant för att delta i en central arbetsgrupp med uppdrag att planera och samverka kring stadens tillgänglighetsarbete och stadsövergripande aktiviteter kopplat till detta program. Omsorgs- och socialförvaltningen är sammankallande för arbetsgruppen.

Det funktionshinderspolitiska programmet följs upp och rapporteras årligen till
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för uppföljning och utvärdering av det funktionshinderspolitiska programmet. Omsorgs- och socialförvaltningen har delegerats ett stadsövergripande ansvar för att sammanställa årlig planering och uppföljning från stadens nämnder och bolagsstyrelser.

Samverkan

Funktionshinderorganisationer besitter unika erfarenheter genom medlemmar som lever med en funktionsnedsättning eller som är närstående till en person med funktionsnedsättning. De har därigenom mycket kunskap och information, kan peka på brister och föreslå lösningar.

Samverkan ska ske med stadens tillgänglighetsråd och kommunala pensionärsråd i arbetet med det funktionshinderspolitiska programmet. Representanternas åsikter och synpunkter ska beaktas i stadens tillgänglighetsarbete. Samverkan ska också ske inom staden samt med andra berörda aktörer och ansvariga huvudmän.

Definitioner

Nedan redogörs för de grundläggande begrepp som förekommer inom funktionshinderspolitiken och som bland annat är beskrivna av Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet (MFD).

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga och kan vara av varierande grad. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur. Det kan även innebära funktionsnedsättning till följd av normalt åldrande. Det är viktigt att tänka på att många funktionsnedsättningar inte syns. Inom funktionshinderspolitiken är kunskaper om och förståelse för olika funktionsnedsättningar grundläggande för att kunna utforma ett tillgängligt samhälle.

Funktionshinder

Man kan möta olika hinder i omgivningen om man har en funktionsnedsättning och dessa kallas för funktionshinder. Exempelvis kan en trappa utgöra ett funktionshinder för en person som använder rullstol, ett stökigt klassrum kan vara ett funktionshinder för en person som har svårt att sitta still och vara uppmärksam i skolan och en otextad film kan vara ett funktionshinder för en person som har svårt att höra. Funktionshinderspolitiken har ett tydligt fokus på funktionshinder då dessa går att förebygga och avhjälpa genom förändringar i miljö och omgivning.

Delaktighet

Delaktighet handlar om att en person aktivt kan medverka i och vara en del av samhället. Det innebär att i så hög utsträckning som möjligt kunna välja självständigt, fatta egna beslut och påverka sitt eget liv. Ojämlika villkor och brister i jämställdhet kan skapa hinder för delaktighet. I funktionshinderspolitiken är arbetet med delaktighet utifrån ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv därför centralt inom alla samhällsområden.

Tillgänglighet

Tillgänglighet innebär att samhället utformas för att så många som möjligt ska kunna använda och ta del av det. Det handlar om att kunna ta del av den fysiska miljön och att kunna ta sig runt i samhället. Det innebär också att få tillgång till information och kommunikation samt att kunna använda produkter, miljöer, program och tjänster. Sedan 2015 har bristande tillgänglighet varit olagligt i Sverige, vilket regleras i diskrimineringslagstiftningen. I funktionshinderspolitiken handlar arbetet med tillgänglighet om att säkerställa att nya miljöer, produkter och tjänster utformas tillgängliga från början. Centralt är också att befintliga brister i tillgängligheten identifieras och åtgärdas. Åtgärder som är nödvändiga för att skapa bättre tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning är ofta bra och användbart även för andra.

Funktionsrätt

Inom funktionshinderspolitiken används funktionsrätt som en övergripande term för de rättigheter personer med funktionsnedsättning har i olika samhällssituationer. Fokus flyttas från hinder, tillgänglighet och särskilda lösningar till principen om mänskliga rättigheter och ett universellt utformat samhälle. Begreppet innefattar rätten att kunna fungera i olika situationer, oavsett funktionsnedsättning och oavsett vilka hinder som finns inom olika samhällsområden.

Från globala till lokala mål

FN:s konvention om rättigheter för personer funktionsnedsättning utgör tillsammans med det nationella målet och inriktningen för funktionshinderspolitiken utgångspunkterna för Lidingös stads funktionshinderspolitiska program. Programmet beaktar även innehållet i barnkonventionen, Agenda 2030 och nationell lagstiftning. Under rubrikerna som följer redovisas översiktligt huvuddragen i dessa dokument.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen förtydligar vad FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter innebär i förhållande till personer med funktionsnedsättning och utgår ifrån allmänna principer om jämlikhet, icke-diskriminering, jämställdhet, delaktighet och tillgänglighet. Konventionens syfte är att ta bort hinder i samhället för att säkerställa att varje individ får tillgång till sina mänskliga rättigheter på det politiska, ekonomiska, sociala, kulturella och civila området.

FN:s konvention om barnets rättigheter

Barnkonventionen och konventionen för personer med funktionsnedsättning kompletterar varandra och stärker barnets rätt. Barn med funktionsnedsättning har rätt att fullt ut åtnjuta alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på lika villkor som andra barn. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör dem. Barn kan behöva stöd anpassat till funktionsnedsättning och ålder för att använda rätten att uttrycka sina åsikter.

Agenda 2030

Agenda 2030 omfattar 17 globala mål som syftar till att skapa ett långsiktigt och hållbart samhälle för alla. Rättigheter för personer med funktionsnedsättning ingår i flera av målen, exempelvis inom minskad fattigdom, rätten till utbildning, sysselsättning, trygga städer och miljöer. Samtidigt är målen universella och odelbara vilket innebär att alla Agendans mål omfattar personer med funktionsnedsättning.

Nationella lagar

Det finns flera lagar som styr krav på tillgänglighet, icke-diskriminering och delaktighet för att samhället ska göras tillgängligt och användbart för alla oavsett funktionsförmåga.

I regeringsformen anges att det allmänna ska verka för att alla ska kunna vara delaktiga och jämlika i samhället. Det allmänna ska även motverka diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Andra lagar som rör tillgänglighet och delaktighet är exempelvis förvaltningslagen, plan- och bygglagen, arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen, lagen om offentlig upphandling, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, socialtjänstlagen och lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.

Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken 2017–2025

FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning ligger till grund för Sveriges funktionshinderspolitik som riksdagen fastslagit i nationella mål år 2017.

Målet är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för

personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.

Genomförandet av politiken sker i hela samhället och av många olika aktörer. Kommunen är en avgörande aktör för att nå funktionshinderpolitikens syfte och mål i sin roll som samhälls-, demokrati- och välfärdsaktör, men också i sin roll som arbetsgivare.

För att nå målet finns en nationell inriktning i arbetet som är relevant för aktörer inom alla samhällets områden på nationell, regional och lokal nivå. Inriktningen omfattar:

 • Principen om universell utformning

Nya produkter, tjänster och miljöer ska utformas så att de i största möjliga utsträckning kan användas av alla – så att samhället blir så tillgängligt som möjligt. Genom att göra rätt från början kan fördyrande anpassningar i efterhand undvikas.

 • Åtgärda befintliga brister i tillgängligheten

Arbetet med att identifiera och åtgärda hinder för att öka tillgängligheten är en prioriterad inriktning för genomförandet av funktionshinderspolitiken. Arbetet behöver bedrivas systematiskt och uthålligt och utgå från analyser för att identifiera förekommande brister och hinder.

 • Individuella stöd och lösningar för individens självständighet

Individuella stöd och lösningar kan vara avgörande för individens möjlighet till delaktighet. Universell utformning handlar om generella lösningar för att öka tillgängligheten, men det är inte alltid tillräckligt. Därför finns också behov av individuella stöd och lösningar som tillhandahålls av samhället som ett komplement och ska sträva efter att säkerställa oberoende, självbestämmande och självständighet hos den enskilde.

 • Förebygga och motverka diskriminering

För att åstadkomma jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning är arbetet med att förebygga och motverka diskriminering en prioriterad inriktning. Diskriminering kan ske både utifrån bristande tillgänglighet i samhället och genom strukturer som missgynnar. Det kan också ske i form av direkta handlingar och agerande på individnivå.

Programområden

Full delaktighet på lika villkor är i grunden en rättighets- och jämlikhetsfråga. Programmet innehåller åtta rättighets- och utvecklingsområden som är prioriterade i stadens arbete för att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning – vilka beskrivs under följande rubriker.

Möjligheter till ett likvärdigt deltagande i demokratin

I Lidingö stad är möjligheten att delta i demokratiska processer lika för alla

Att ha lika möjligheter att delta i de demokratiska processerna innebär att vi alla oavsett funktionsnedsättning kan delta i val, kandidera till förtroendeuppdrag samt göra oss hörda i ärenden som berör oss. Staden ska verka för att personer som behöver individuella lösningar för att kunna delta i demokratin på jämlika villkor ska få det. Till detta hör också att ha samma möjlighet att tillgodogöra sig information som är viktig för att kunna delta i, eller för att följa den demokratiska processen.

Staden ska tillämpa ett funktionsrättsperspektiv och samverka med stadens tillgänglighetsråd i demokratiska beslutsprocesser där det är relevant.

Ansvar: Valnämnden, alla nämnder och bolagsstyrelser

Rätten till information, kommunikation och ett bra bemötande

I Lidingö stad har alla tillgång till likvärdig information och kan kommunicera med stadens verksamheter

I ett inkluderande samhälle är det grundläggande att få information och kommunicera med staden i tillgängliga och användbara format, anpassade för olika situationer och behov. Detta inkluderar verbal och icke-verbal information och kommunikation i både digital och analog form.

Målområdet fokuserar på digital tillgänglighet vilket innebär att ingen ska hindras från att använda digital service i kontakt med staden på grund av funktionsnedsättning. ​Lidingös digitala offentliga service såsom webbplats, mobilapplikationer och e-tjänster ska leva upp till lagkraven på området. Motsvarande krav ska ställas på andra leverantörer av information, service och tjänster som staden använder sig av. Stadens verksamheter ska tillhandahålla internetuppkoppling och stödja deltagarna i användandet av digital teknik.

I Lidingö stad bemöts alla på ett respektfullt sätt utifrån sina förutsättningar och behov

Stadens tjänstemän, förtroendevalda och berörd personal ska ha en medvetenhet om och respekt för individuella förutsättningar vid kontakter och möten. Staden ska verka för att informera och kommunicera på ett sätt som når alla oavsett ålder och funktionsnedsättning.

Ansvar: Alla nämnder och bolagsstyrelser

Fysisk tillgänglighet i både inne- och utemiljöer

I Lidingö stad är den fysiska miljön tillgänglig för alla

Personer med funktionsnedsättning ska kunna förflytta sig i, få tillgång till och kunna använda Lidingö stads olika miljöer, inomhus och utomhus, på jämlika villkor som alla andra. Trygghet, mångfald och inkludering ska känneteckna tillgänglighetsarbetet och välfungerande helhetslösningar eftersträvas. Möjligheterna att kunna orientera sig och ta del av information om tillgänglighet ska förbättras.

Alla enkelt avhjälpta hinder i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser ska åtgärdas enligt Boverkets föreskrifter. Staden ska verka för att tillgängligheten förbättras i Lidingö stad, exempelvis genom krav på tillgänglighet vid upphandlingar. Vid nyproduktion ska tillgänglighet och användbarhet uppfyllas redan från början.

Att kunna genomföra resor utan hinder är en förutsättning för självständighet och jämlika levnadsvillkor. Arbetet med resor ska genomsyras av ett hela resan-perspektiv, vilket kräver samverkan med andra aktörer inom området.

I planeringen av utrymning, säkerhet och krisberedskap ska Lidingö stad verka för att alla människor, oavsett ålder och funktionsförmåga kan sättas i säkerhet. Utrymningsvägarnas tillgänglighet i bostads- och fastighetsbeståndet ska successivt förbättras, exempelvis i samband med renovering eller ombyggnation.

Ansvar: Alla nämnder och bolagsstyrelser

Rätten till utbildning

I Lidingö stad kan alla barn, ungdomar och vuxna delta i utbildning på jämlika villkor

I Lidingö stad ska alla elever ha jämlika möjligheter till utbildning i stadens olika skolformer utifrån sina förutsättningar och behov. Alla elever ska kunna nå kunskapskraven och ges möjligheten till att använda sina kunskaper i samhället. Lärandemiljön ska vara trygg och inkluderande både i och utanför klassrummet. Barns, ungdomars och vuxnas förmågor oavsett funktionsnedsättning ska tas tillvara så att deras kompetenser utvecklas.

Ansvar: Utbildningsnämnden, teknik- och fastighetsnämnden

Rätten till arbete och försörjning

I Lidingö stad kan alla delta på arbetsmarknaden, i arbetslivet eller i sysselsättning på jämlika villkor

I Lidingö stad ska allas arbetsförmåga och kompetenser tas tillvara. Lidingö stad ska vara ett föredöme som arbetsgivare och säkerställa att personer med funktionsnedsättning ges förutsättningar att arbeta i staden på jämlika villkor som andra. Staden ska aktivt erbjuda personer med funktionsnedsättning anställning, praktikplatser och feriejobb.

Lidingö stad ska även aktivt verka för att kommunen, näringslivet och ideella sektorn tar emot personer för daglig verksamhet, individuell placering, praktik eller löneanställning.

Staden ska samverka med privata arbetsgivare och ideella sektorn för att personer med funktionsnedsättning ska kunna finna, få och behålla ett arbete. Möjligheterna till anpassade arbetsuppgifter och arbetstider ska öka för att alla ska kunna arbeta efter sin förmåga. Möjligheter till anpassade eller alternativa arbetsplatser ska öka så att de möter efterfrågan.

De sysselsättningsverksamheter som staden tillhandahåller ska ge en meningsfull och utvecklande sysselsättning.

Ansvar: Alla nämnder och bolagsstyrelser

Rätten till boende

I Lidingö stad har personer med funktionsnedsättning möjlighet att finna och bo i en fungerande bostad på jämlika villkor som andra

Alla ska ha möjlighet att bo i ändamålsenliga bostäder som fungerar utifrån varje individs specifika behov och funktionsnedsättning.

Vid nyproduktion ska bostäder utformas så att de är tillgängliga och användbara i enlighet med bygglagstiftningens tillgänglighetskrav. Befintliga bostäder som inte är tillgängliga och användbara ska tillgänglighetsanpassas enligt lagkrav vid ombyggnationer och renoveringar. Individuella behov som inte täcks av tillgänglighetskraven i plan- och bygglagen ska tillgodoses inom ramen för enskildas rätt till bostadsanpassningsbidrag

Särskilda boendeformer inom Lidingö stad eller som kommunen har avtal med ska vara ändamålsenliga och tillgängliga för den målgrupp som boendet riktar sig till. Personer som har beslut om särskilt boende ska ha möjlighet att välja sitt boende genom att lämna önskemål om första- och andrahandsval inom ramen för sitt biståndsbeslut, valfrihetssystem och lokala överenskommelser.

Ansvar: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, teknik- och fastighetsnämnden, omsorgs- och socialnämnden, Lidingö stads fastighets AB

Rätten till likvärdig fritid och god hälsa

I Lidingö stad ges alla förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig kulturliv, fritidsverksamhet och andra hälsofrämjande aktiviteter

Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till god hälsa och en meningsfull fritid. För att Lidingö ska uppnå dessa rättigheter ska vi arbeta för en högre tillgänglighet på våra arrangemang, i lokaler och inom föreningslivet. Oavsett funktionsnedsättning eller ålder ska vi arbeta för att alla ska kunna delta i hälsofrämjande aktiviteter på lika villkor både som utövare, åhörare och åskådare.

Mat och måltider är grundläggande för att förebygga sjukdom och ohälsa. Stöd vid mat och måltider för personer med funktionsnedsättning ska främja bästa möjliga hälsa. Hela måltidssituationen ska uppmärksammas utifrån både ett socialt, förebyggande och aktivt perspektiv.

Lidingö stad ska verka för att personer med funktionsnedsättning tidigt får tillgång till den hälso- och sjukvård och tandvård som de behöver för att kunna uppnå bästa möjliga hälsa. Personer med funktionsnedsättning ska även ges stöd i att delta i förebyggande hälsovård och screening för olika sjukdomar.

Ansvar: Kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden, omsorgs- och socialnämnden

Rätten till individuellt stöd och att få tillgång till ny teknik

I Lidingö stad får personer med funktionsnedsättning det individuella stöd de behöver för att få jämlika möjligheter till trygghet, självständighet och delaktighet i sin dagliga livsföring och i samhällslivet

Socialtjänstens verksamheter ska vara fysiskt och digitalt lätt tillgängliga. Detta innebär att personer med funktionsnedsättning ska kunna komma till socialtjänstens verksamheter och kunna ta och ha kontakt med socialtjänsten. Information om verksamheterna är anpassad och kommunikation sker utifrån den enskildes förutsättningar.

Den som ansöker om insatser ska så långt som möjligt och utifrån sina förmågor få vara delaktig i sin utredning, i valet av utförare samt i hur beviljade insatser utformas.

Stödet ska kompen­sera funktionsnedsättning och brister i tillgänglighet i omgivningen. Verksamhet inom socialtjänsten ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Insatser ska följas upp och utvärderas för att säkerställa att de ger rätt effekt utifrån individens aktuella behov och målsättning.

Personer med funktionsnedsättning och deras närstående ska ges det stöd som behövs för att kunna ha ett välfungerande vardags- och familjeliv på jämlika villkor som andra. Stöd till barn och unga med funktionsnedsätt­ning ska ges med respekt för deras utveckling och deras rätt att bevara sin identitet.

Tillgången till skydd och stöd för personer med funktionsnedsättning som utsätts för våld ska säkerställas och även uppmärksammas ur ett jämställdhets- och barnrättsperspektiv.

I Lidingö stad skapas delaktighet och självständighet på jämlika villkor för alla med hjälp av digitala och tekniska lösningar

Genom ett funktionsrätts- och förebyggande perspektiv ska alla ges möjlighet att vara delaktiga digitalt. Arbetet med digitalisering ska drivas utifrån ett antal grundläggande principer såsom tillgänglighet, jämlikhet och digital delaktighet. Införande och användande av digitala och tekniska lösningar, däribland välfärdsteknik, ska öka delaktighet, självständighet, aktivitet och trygghet för personer med funktionsnedsättning och på sikt minska behov av individuella lösningar.

Ansvar: Omsorgs- och socialnämnden, teknik- och fastighetsnämnden, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden

Lättläst: Funktionshinderspolitiska programmet

Med det här programmet ska vi i Lidingö stad
arbeta för att alla som bor på Lidingö,
som arbetar i eller besöker staden, ska ha:

 • samma möjlighet att vara med i demokratin
 • rätt till information, kommunikation och ett bra
  bemötande
 • en tillgänglig miljö i vår stad både inomhus och utomhus
 • rätt till utbildning
 • rätt till arbete och att försörja sig
 • rätt till bostad
 • samma rätt till bra fritid och god hälsa
 • rätt att få det stöd hen behöver och att kunna använda
  ny teknik.

Arbetet med funktionshinderspolitik i Lidingö stad

Det funktionshinderspolitiska programmet är ett dokument
som kommunens nämnder och bolag ska följa.

Handlingsplaner ska tas fram som berättar
vad vi ska göra för att nå målen.
Handlingsplanerna ska följas upp varje år.

Samarbeten

Lidingö stad ska samarbeta med stadens tillgänglighetsråd,
pensionärsråd och funktionshinderorganisationer
i arbetet med programmet och handlingsplanerna.
De har viktiga erfarenheter och åsikter
om hur vi kan öka tillgängligheten.
De ska få information om hur arbetet med planerna fungerar.

Från mål för hela världen till mål
i vår stad

Grunden är FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.
Programmet utgår från den funktionshinderspolitik
som Sveriges riksdag har beslutat om.
Programmet följer även barnkonventionen,
Agenda 2030 och svenska lagar.

FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning

Konventionen säger att alla personer
har samma rättigheter.
Hinder för jämlikhet, delaktighet
och tillgänglighet som finns i samhället ska tas bort.

Barnkonventionen

Barn med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter
som andra barn.
De ska kunna vara med i samhället som andra barn.
Alla barn har rätt att säga vad de tycker.
Alla barn ska vara med i beslut som handlar om dem själva.
Barn som behöver särskilt stöd för att kunna säga vad de tycker
ska få det.

Agenda 2030

Agenda 2030 har 17 mål.
Målen är för att skapa ett bra samhälle
som fungerar för alla.
Målen i Agenda 2030 är universella och odelbara.
Det betyder att målen gäller alla människor.

Svenska lagar

Det finns lagar om tillgänglighet,
om förbud mot diskriminering
och om delaktighet för alla.

Några exempel är:

 • Regeringsformen
 • Förvaltningslagen
 • Plan- och bygglagen
 • Arbetsmiljölagen
 • Diskrimineringslagen
 • Lagen om offentlig upphandling
 • Socialtjänstlagen
 • LSS-lagen
  – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • Lagen om barnkonventionen.

Målen med funktionshinderspolitiken åren 2017–2025

Målen bestämdes av Riksdagen år 2017.
De gäller i hela Sverige.
Målen är att skapa ett jämlikt samhälle.
Fler ska kunna vara aktiva och delta.

Alla som arbetar för samhället ska arbeta
för att nå målen.

Det här ska alla tänka på i arbetet:

 • Universell utformning
  Alla ska kunna använda nya produkter, tjänster och miljöer.
  De ska vara tillgängliga från början.
 • Ta bort hinder för tillgänglighet
  Arbetet med att ta bort de hinder som redan finns
  är mycket viktigt.
 • Särskilt stöd och lösningar
  så att varje person kan vara självständig
  Universell utformning räcker inte alltid för alla.
  Många personer behöver lösningar och stöd
  som är anpassade att fungera just för dem.
 • Ingen diskriminering
  Vi måste hela tiden arbeta för att hindra diskriminering.
  Det är diskriminering att inte få vara
  med i samhället som andra.
  Det är diskriminering när vi skapar miljöer,
  service och aktiviteter som inte fungerar för alla.
  Diskriminering kan också vara hur vi
  är mot andra människor.

Programmets olika områden

Lidingö stad ska arbeta med åtta områden.
De är:

 1. Alla ska ha samma möjlighet att vara med i demokratin
 2. Rätten till information, kommunikation
  och ett bra bemötande
 3. Vår stad ska vara tillgänglig för alla
  både utomhus och inomhus
 4. Rätten till utbildning
 5. Rätten att ha ett arbete och att kunna försörja sig
 6. Rätten till en bostad
 7. Allas rätt till bra fritid och god hälsa
 8. Rätt att få det stöd varje person behöver
  och att kunna använda ny teknik

1. Alla ska ha samma möjlighet
att vara med i demokratin

I Lidingö stad har alla samma möjlighet
att påverka och vara med i demokratin.

Alla ska ha möjlighet att kunna rösta i val.
Staden ska göra särskilda lösningar
för de personer som behöver det.
Alla ska kunna bli hörda och lyssnade på
i frågor där de berörs.

2. Rätten till information, kommunikation
och ett bra bemötande

I Lidingö stad är information tillgänglig för alla
och på ett sätt som fungerar för personen.
Alla kan kommunicera med stadens verksamheter.

Information kan ges på olika sätt.
Till exempel skriftligt, muntligt eller digitalt.
Tillgänglig information och kommunikation
som alla kan hitta, ta del av och förstå
är viktigt.

Alla ska kunna använda
stadens service och tjänster på internet.
Vid behov ska staden ge stöd till människor
att använda den digitala tekniken.

I Lidingö stad möter vi alla med respekt.

Alla som arbetar för staden ska känna till
och respektera att personer har olika behov.
Detta kan innebära att ge information
på ett sätt som fungerar för personen.

3. Vår stad ska vara tillgänglig för alla
både utomhus och inomhus

I Lidingö stad är alla miljöer utomhus och inomhus
tillgängliga för alla.

Personer med funktionsnedsättning
ska kunna komma till, vara i och använda
olika miljöer i Lidingö stad.

Det ska vara tryggt att vara utomhus på Lidingö.
Information om tillgänglighet i våra miljöer ska bli bättre.

Hinder på platser som är för alla
ska om möjligt tas bort.
Allt som byggs och produceras
ska vara tillgängligt för alla från början.

Staden måste samarbeta med andra ansvariga
så att alla ska kunna resa utan hinder.

Planer för olika händelser
och kriser i samhället
ska fungera bra och säkert för alla.
Det kan till exempel vara
att alla ska kunna komma ut på ett säkert sätt
från en byggnad om det börjar brinna.

4. Rätten till utbildning

I Lidingö stad kan alla barn, ungdomar och vuxna
vara med i utbildning på ett jämlikt sätt.

Alla elever ska ha samma möjlighet
till utbildning utifrån egna förmågor och behov.
Alla elever ska nå kraven på kunskap i skolan.
Alla ska få möjlighet att utvecklas.
Alla ska kunna använda sina kunskaper i samhället.

Skolan ska vara en trygg plats för alla,
både i klassrummet och utanför klassrummet.

5. Rätten att ha ett arbete och att kunna försörja sig

I Lidingö stad kan alla på lika villkor vara en del av
arbetsmarknaden, arbetslivet eller sysselsättning.

Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet
att arbeta för staden som alla andra.
Staden ska samarbeta med företag och organisationer
för att hitta arbeten, praktikplatser och sommarjobb
åt personer med funktionsnedsättning.

Kommunen, företag och organisationer
ska kunna ta emot personer för:

 • daglig verksamhet
 • praktik
 • arbete med bidrag från staten
  (det kallas lönebidragsanställning)

Det ska finnas arbetsplatser som är tillgängliga
för de särskilda behov som personalen har.
De verksamheter som kommunen erbjuder
ska vara meningsfulla.

6. Rätten till en bostad

I Lidingö stad har personer med funktionsnedsättning
samma rätt som alla andra
att hitta och bo i en bostad som fungerar bra.

Alla ska ha möjlighet att bo i en bostad som fungerar bra
för personens behov och funktionsnedsättning.

När vi bygger nya bostäder
ska de vara tillgängliga från början.

Äldre bostäder ska anpassas
när de byggs om
eller när de renoveras, om det behövs.

En person som behöver särskild anpassning av sin bostad
ska kunna söka om att få bidrag för detta.

Särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning
ska vara fullt tillgängliga för dem som bor där.

Personer som har fått beslut om ett särskilt boende
ska ha möjlighet att säga var de vill bo
i första hand och i andra hand.

7. Allas rätt till bra fritid och god hälsa

I Lidingö stad har alla möjlighet att vara med i kultur,
fritid och andra aktiviteter som är bra för hälsan.

Personer med funktionsnedsättning
ska ha samma möjlighet som andra
att ha en god hälsa och en bra fritid.
Staden ska samarbeta med föreningar
så att det finns aktiviteter där alla kan vara med.
Platser och lokaler ska vara tillgängliga
så att alla kan vara med i och titta på olika aktiviteter.

Bra mat är viktigt för att vi
inte ska bli sjuka och få dålig hälsa.
Måltiden är en viktig stund för många.
Personer med funktionsnedsättning ska
få det stöd de behöver med mat och vid måltider.

Personer med funktionsnedsättning
ska få den hälsovård, sjukvård och tandvård som de behöver.
De ska få stöd så att de kan vara med
i screening för olika sjukdomar.
Det kan till exempel vara mammografi
som är en kontroll för att hitta cancer i brösten.

8. Rätt att få det stöd varje person behöver
och att kunna få använda ny teknik

I Lidingö stad får personer med funktionsnedsättning
det stöd de behöver för att kunna leva
ett tryggt och självständigt liv som alla andra.
De får stöd så att de kan vara aktiva i samhället
och fatta beslut om sina egna liv.

Socialtjänstens verksamheter ska vara tillgängliga.
Det ska vara enkelt att komma till verksamheten.
Det ska vara enkelt att få kontakt med socialtjänsten.
Information och kommunikation ska vara tillgänglig
och fungera bra för varje person.

Den som ansöker om en insats
ska få vara med och bestämma om hur stödet ska vara.

Att varje insats fungerar bra ska följas upp.
Verksamheterna ska ha stöd i forskning
och bra erfarenheter.

Vardagen och livet med familjen ska fungera bra
för personer med funktionsnedsättning.
Det är viktigt att personerna och deras familjer
får det stöd de behöver.
Barn och unga ska få stöd på ett sätt
så att de kan fortsätta att utvecklas
som egna personer.

Det ska finnas skydd och stöd
för personer med funktionsnedsättning
som varit med om våld.

I Lidingö stad skapar digital teknik möjlighet för alla
att vara med i samhället på samma villkor.

Vi ska arbeta för att alla ska kunna använda
digital teknik och vara digitalt delaktiga.
De som behöver ska få stöd att använda tekniken.

Vi ska fortsätta att arbeta med digitalisering.
Digitalisering kan öka tillgänglighet och jämlikhet.
Digitalisering betyder att utveckla
digital service och digitala tjänster.
Det är sådant som medborgarna kan göra själva
direkt via dator och internet.

Det finns teknik som kan göra människor
mer självständiga och som kan öka tryggheten.

Förklaringar av ord vi använder i programmet

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning är det som en person har.
Det kan vara att ha svårt att röra sig
eller att ha psykiska svårigheter.
Det kan också vara att ha svårare att förstå,
alltså en intellektuell funktionsnedsättning.

En funktionsnedsättning kan finnas när en person föds
eller den kan börja efter en skada, en sjukdom
eller för att vi är gamla.

Vissa funktionsnedsättningar har en person
bara under en kort tid.
Andra funktionsnedsättningar har personen hela livet.

Det finns funktionsnedsättningar som inte syns.
För att göra samhället tillgängligt för alla
måste vi förstå och ha kunskap om
olika funktionsnedsättningar.

Funktionshinder

Funktionshinder är hinder som finns i samhället.
Det är det som hindrar en person med funktionsnedsättning
att kunna vara med som alla andra.
Det kan till exempel vara
en trappa för en person som använder rullstol,
ett klassrum med mycket ljud för en elev
som har svårt att koncentrera sig
eller en film utan text för de som har svårt att höra.

Alla sådana hinder ska vi arbeta för att ta bort.

Delaktighet

Delaktighet är att kunna vara med i samhället
och kunna påverka som alla andra.
Det är att kunna göra val och påverka sitt eget liv.
Hinder för delaktighet är om alla inte är jämställda.

Tillgänglighet

Tillgänglighet betyder att alla kan vara med
på samma sätt som andra.
Det är till exempel att alla kan besöka alla platser
och vara med i alla olika sorters aktiviteter.

Men tillgänglighet är också att få information
och att kunna använda olika tjänster
och produkter som finns i samhället.

Diskrimineringslagen ändrades år 2015.
Sedan dess är otillgänglighet olagligt.
Det är diskriminering om lokaler, tjänster,
aktiviteter och information i samhället
inte är tillgängliga för alla.

Allt i samhället ska göras på ett sådant sätt
att det är tillgängligt från början.

Funktionsrätt

Funktionsrätt betyder rätten
för personer med funktionsnedsättning
att kunna fungera i samhället som alla andra.
Det är en mänsklig rättighet.

Ansvar för nämnder och bolagens styrelser

Stadens målområden

Ansvar

1. Alla ska ha samma möjlighet att
vara med i demokratin

Valnämnden, alla nämnder och
bolagsstyrelser

2. Rätten till information,
kommunikation och ett bra
bemötande

Alla nämnder och bolagsstyrelser

3. Vår stad ska vara tillgänglig för alla
både utomhus och inomhus

Alla nämnder och bolagsstyrelser

4. Rätten till utbildning

Fastighetsnämnden och utbildningsnämnden

5. Rätten att ha ett arbete och att
kunna försörja sig

Alla nämnder och bolagsstyrelser

6. Rätten till en bostad

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden,
tekniknämnden, fastighetsnämnden,
omsorgs- och socialnämnden, Lidingö
stads fastighets AB

7. Allas rätt till bra fritid och god hälsa

Kultur- och fritidsnämnden,
utbildningsnämnden, omsorgs- och socialnämnden

8. Rätt att få det stöd varje person
behöver och att kunna få använda ny
teknik

Omsorgs- och socialnämnden, fastighetsnämnden, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden

Till toppen av sidan