Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Naturreservat och skyddad natur

På Lidingö finns två naturreservat, Långängen–Elfvik och Kappsta. Men det finns också annan skyddad natur, nyckelbiotoper, naturminnen och alléer.

Kappsta naturreervat.

Kappsta naturreservat. Foto: Jerker Idestam Almquist

Lidingö satsar på att bevara sin rika natur - utökad reservatsyta

Ett nytt naturreservat i Sticklinge och en utökning av Långängen-Elfviks naturreservat har föreslagits. Den första remissperioden pågick under 2022. Ett något reviderat förslag var på samråd hos berörda parter 15 juni-11 oktober 2023. Ett beslut beräknas fattas vintern 2024.

Förslag: nytt naturreservat i Sticklinge och en utökning av Långängen-Elfviks naturreservat

Långängen–Elfviks naturreservat

Hela Kottlasjön och Långängen i mitten av södra Lidingö och det öppna jordbrukslandskapet och Elfviks gård på Elfvikslandet på nordöstra ön ingår i Långängen–Elfviks naturreservat. Syftet med reservatet är att säkerställa tillgången till området för friluftsliv samt att vårda, bevara och vid behov återställa och utveckla värdefulla natur-, kultur- och vattenmiljöer. Reservatet har en stor betydelse för den biologiska mångfalden. Det är ett av de viktigaste områdena för friluftsliv på Lidingö.

Kopplingstvång gäller i delar av naturreservatet, se kartor i skötselplanen för Långängen–Elfviks naturreservat på sidorna 46-47.

Långängen–Elfviks naturreservat Pdf, 7.2 MB.
Ängsmarksinventering för Elfvikslandet Pdf, 336.9 kB.

Kappsta naturreservat

I Kappsta på södra Lidingö finner du ett rikt och värdefullt växt- och djurliv. Du promenerar genom området på en enkel stig och här finns också rastplats och soliga klippor med vacker utsikt mot havet.

Kappsta har en historisk anknytning till Raoul Wallenberg och hans familj. Informationstavla finns på platsen över hans barndoms somrar.

Det är Länsstyrelsen som beslutat att Kappsta ska vara naturreservat, syftet är att bevara biologisk mångfald framför allt i landmiljön och för att skydda värden för friluftslivet. Reservatet har ett kulturhistoriskt värde.

I Kappsta måste du ha hunden kopplad och du får inte ankra med båt under en längre tid än två dygn.

Kappsta naturreservat Pdf, 256.6 kB.

Nyckelbiotoper

En nyckelbiotop är en enligt Skogsstyrelsen ett område i skogen som i och med sina höga naturvärden har en mycket stor betydelse för skogens växter och djur. I en nyckelbiotop kan det finnas hotade eller sällsynta arter som behöver området för sin överlevnad.

Flera av Lidingös nyckelbiotoper har kopplingar till och stärker den biologiska mångfalden i anslutning till vattenmiljöerna, till exempel södra delen av Ekholmsnässjön, delar av Kottlasjön och Stockbyåns och Mölnaåns stränder.

På Lidingö finns knappt 20 nyckelbiotoper.

Skogens pärlor, Skogsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Naturminnen

På Lidingö finns två ekar som klassas som naturminnen. Båda står invid strandpromenaden längs Kyrkviken. De står alldeles efter skylten som visar att det är 22 kilometer kvar till mål i Lidingöloppet. 

Alléer

Vid Lidingö Kyrka finns en av Lidingös gamla alléer. Foto: Isabel Hygstedt

Vid Lidingö Kyrka finns en av Lidingös gamla alléer. Foto: Isabel Hygstedt

Det har funnits många stora gårdar på Lidingö och därför finns flera fina alléer bevarade som ger ön karaktär. Alléer skyddas genom Miljöbalken.

Exempel på alléer:

  • Västra allén i Brevik. Hamlas var tredje år.
  • Lindalléer, Hustegaholm och vid Lidingö kyrka.
  • Rester av en gammal allé vid Ekholmsnäs.
  • Gammal allé mot Ekholmsnäs gård.
  • Lönnallé, Tyktorpsvägen.
Till toppen av sidan