Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Naturvård och skogsskötsel

Skogen och naturen på Lidingö sköts med småskaliga och naturanpassade metoder. Skötseln styrs inte i första hand av ekonomi utan av social och biologisk hänsyn för att bevara mångfalden.

Björkängen vi Södergarn fagas. Foto: Isabel Hygstedt

Björkängen vid Södergarn sköts på traditionellt sätt med fagning på våren och slåtter med lie. Foto: Isabel Hygstedt

Inriktningen är att ha ett varierat skogsbestånd på Lidingö som ska följa den naturliga skogsdynamiken så mycket som möjligt. Målet är att ha äldre grov skog med en självföryngring som ger träd i alla åldrar.

Många olika trädslag

För att behålla och utveckla en stor biologisk mångfald ska skogen innehålla många olika trädslag. Detta behöver ibland styras genom aktiv skötsel, lövträd kan till exempel ha svårt att hävda sig i konkurrens med gran som då behöver gallras bort.

För att göra skogen strövvänlig kan yngre tät skog behöva gallras.

Görs manuellt

Vid all skötsel använder vi oss av småskalig teknik och lätta maskiner. Det allra mesta görs manuellt. Vi ställer stora krav på kunskap inom naturvård på de entreprenörer som jobbar i vår natur.

Målet är också att skogen ska vara robust och klara klimatstress som torka och storm. Då måste det alltid finnas tillgång på yngre träd som kan ta över när de gamla dör bland annat på grund av storm. De yngre träden behöver vara både löv och barr. 

Kontakt
Till toppen av sidan