Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Förmyndare

Alla som är under arton år måste ha en förmyndare, som bland annat har till uppgift att ansvara för den omyndiges tillgångar.

Skillnad mellan vårdnadshavare och förmyndare

Föräldrabalken skiljer mellan vårdnad och förmynderskap. Som vårdnadshavare har du rätt och skyldighet att sköta allt som rör barnets person samt att företräda barnet i personliga frågor. Som förmyndare ska du tillvarata ditt barns rättigheter och ekonomiska intressen. Du ansvarar för ditt barns tillgångar och har även rätt att företräda barnet i ekonomiska frågor.

Om föräldrarna är vårdnadshavare är de också förmyndare.

Förmyndares ansvar för barns tillgångar

Om förmyndarna inte tar tillvara barnets intressen kan de bli skadeståndsskyldiga mot barnet. Barnets medel ska användas till barnets utgifter – inte till förmyndarnas. Förmyndare har försörjningsplikt för sitt barn även om barnet har egna tillgångar. Barnets medel får heller aldrig skänkas bort.

God man för omyndiga

Även om en omyndig har förmyndare krävs ibland en god man. Det kan till exempel gälla när förmyndare och barn har del i samma dödsbo eller vid gåvor mellan förmyndare och barn.

Så kontrolleras förvaltningen

All förvaltning av barns tillgångar står under överförmyndarens tillsyn, oavsett vilka summor det rör sig om. Men det är bara under vissa omständigheter och vid vissa belopp som förmyndarna måste redovisa till överförmyndaren varje år.

Tillstånd krävs

I nedanstående fall krävs alltid överförmyndarens samtycke oavsett hur stora tillgångar barnet har. Det gäller om barnet ska

  • köpa, inteckna eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt
  • ta emot en gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
  • låna pengar eller låna ut pengar
  • driva rörelse.

Fri förvaltning

Om barnets tillgångar understiger åtta prisbasbelopp* behöver förmyndarna normalt sett inte redovisa sin förvaltning för överförmyndaren. Undantag gäller i ovan nämnda fall.

Om ett barn får ett belopp som överstiger ett prisbasbelopp* ska utbetalaren sätta in beloppet hos bank eller kreditmarknadsföretag med uppgift om att medlen inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd.

Det är vanligt att till exempel försäkringsbolag ber förmyndarna ordna så att konton förses med spärr. Att öppna ett nytt konto som ska vara försett med spärr kräver inte överförmyndarens samtycke.

Förmyndare kan sedan ansöka hos överförmyndaren om att få göra uttag för barnens räkning. Ansökan görs skriftligen eller med hjälp av e-tjänsten Ansökan om uttag från spärrat konto.

E-tjänster och Mina sidor Länk till annan webbplats.

Kontrollerad förvaltning

Om barnets sammanlagda tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp* sker vissa begränsningar i förmyndarnas rätt till förvaltning. Det blir då fråga om en kontrollerad förvaltning.

När värdet av barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp ska förmyndarna inom en månad lämna eller skicka in en förteckning till överförmyndaren över barnets samtliga tillgångar. Förteckningen ska undertecknas på heder och samvete.

Förmyndarna ska sedan före den 1 mars varje år lämna eller skicka in en årsräkning till överförmyndaren. Den ska visa hur de förvaltat och placerat barnets tillgångar. Även årsräkningen ska undertecknas på heder och samvete.

Vid kontrollerade förvaltningar behöver föräldrarna överförmyndarens tillstånd vid vissa transaktioner, exempelvis vid köp av aktier.

Köp av andel i värdepappersfond eller obligationer som utfärdats av stat, kommun eller bank, eller insättning i allemanssparande, kräver inte tillstånd.

* År 2023 motsvarar ett prisbasbelopp 52 500 kronor, enligt lagen (1962:382) om allmän försäkring. Åtta prisbasbelopp blir då 520 000 kronor.

Begränsningar i förvaltningen

Förmyndares rätt att sköta sitt barns tillgångar kan i vissa fall begränsas. Det kan till exempel gälla vid gåvor till omyndiga. Det går även att ge gåvor som undantas överförmyndarens tillsyn.

Vid misstanke om misskötsel

Vid misstanke om att förmyndarna missköter förvaltningen av ett barns tillgångar kan överförmyndaren besluta om så kallade skärpande föreskrifter. Överförmyndaren kan till exempel spärra barnets bankkonton och/eller kräva att förmyndarna redovisar sin förvaltning. Detta gäller även om tillgångarna understiger åtta prisbasbelopp*.

Kontrollerade gåvor eller arv

En givare eller testator (den som upprättar ett testamente) som vill ge en gåva eller en testamentslott till en omyndig, kan bestämma att förvaltningen av gåvan eller arvet ska kontrolleras av överförmyndaren. Givaren öppnar då ett så kallat överförmyndarspärrat konto på banken och meddelar sedan överförmyndaren att pengarna ska stå under särskild överförmyndarkontroll.

Detta tillvägagångssätt används till exempel när en far- eller morförälder skänker pengar till sitt barnbarn och givaren vill att förmyndarna ska behöva överförmyndarens tillstånd för att ta ut gåvopengarna.

Gåvor eller arv undantagna tillsyn

Ibland vill en givare eller testator att en gåva eller testamentslott ska vara undantagen från överförmyndarens tillsyn. Det kallas särskild förvaltning och förutsätter att följande villkor är uppfyllda:

  • Det ska framgå av gåvobrev/testamente att det är fråga om särskild förvaltning.
  • En särskild förvaltare ska utses och vara namngiven. Det är den person som ska sköta tillsynen i stället för överförmyndaren.
  • Förvaltningen ska skötas utan medbestämmande från barnets förmyndare.

* År 2023 motsvarar ett prisbasbelopp 52 500 kronor, enligt lagen (1962:382) om allmän försäkring. Åtta prisbasbelopp blir då 520 000 kronor.

Förmyndare i särskilda fall

Ibland kan förmyndarna inte tillgodose sina barns behov. Det finns då olika alternativa lösningar.

Vid långvarigt förhinder

Om ett barn står under båda föräldrarnas vårdnad och en av dem blir långvarigt förhindrad att vara vårdnadshavare, ska tingsrätten ge vårdnaden åt den andra föräldern ensam. Om hindret gäller båda föräldrarna ska tingsrätten flytta över vårdnaden till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.

Om ett barn står under endast en förälders vårdnad, och den föräldern blir långvarigt förhindrad att vara vårdnadshavare, ska tingsrätten flytta över vårdnaden till den andra föräldern eller, om det är lämpligare, till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.

En särskilt förordnad vårdnadshavare behövs också när ensamkommande barn får uppehållstillstånd.

Särskilt förordnad vårdnadshavare, Sveriges kommuner och regioners webbplats Länk till annan webbplats.

Vid behov av stöd

I vissa speciella fall kan en medförmyndare utses för att hjälpa förmyndaren. Det kan till exempel gälla om förmyndaren är väldigt ung och oerfaren eller om ett barn har ärvt en hyresfastighet och där efterlevande förmyndare inte har några kunskaper om fastighetsförvaltning.

Om förmyndarna är omyndiga

Om barnets båda föräldrar är omyndiga, det vill säga under 18 år, eller av andra skäl inte kan vara förmyndare, utser tingsrätten en särskilt förordnad förmyndare för barnet.

Till toppen av sidan