Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt som alternativ till god man och förvaltare. Den 1 juli 2017 trädde lagen i kraft, lagen om framtidsfullmakter. Syftet med den är bland annat att i vissa fall kunna erbjuda ett mindre ingripande alternativ än godmanskap.

En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren. Den gäller när fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser.

En framtidsfullmakt får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter. Fullmaktshavaren ska bevaka fullmaktsgivarens rätt i de angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar.

Man kan inte ge framtidsfullmakter för åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador, sjuktransporter och omhändertagande av avlidna. Inte heller för åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador i munhålan. Även rätten att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente eller liknande frågor av utpräglat personlig karaktär är undantagna från framtidsfullmakter.

Om fullmaktsgivaren får god man eller förvaltare ersätter det framtidsfullmakten.

Vad krävs för att upprätta en framtidsfullmakt?

Du som har fyllt 18 år och har förmåga att ha hand om dina angelägenheter får upprätta en framtidsfullmakt. Den ska vara skriftlig, undertecknad av fullmaktsgivaren och bevittnad av två personer som närvarar samtidigt, precis som vid ett testamente. Vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter. De ska vid sina namn anteckna datum, yrke och hemvist.

Den som är tänkt att bli framtidsfullmaktshavare, eller dennes make, sambo, syskon eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till honom eller henne får inte bevittna fullmakten.

Det ska framgå av framtidsfullmakten att det är fråga om en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar och vilka övriga villkor som gäller.

Kan en framtidsfullmakt återkallas eller ändras?

En framtidsfullmakt kan inte göras oåterkallelig, utan får återkallas i enlighet med lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, även kallad avtalslagen. Tillägg till eller annan ändring av en framtidsfullmakt har samma formkrav som om man skulle upprätta en ny framtidsfullmakt. Detta gäller dock inte om ändringen enbart består i en begränsning av fullmakten.

Om en granskare utses får det bestämmas i fullmakten att denne har rätt att återkalla fullmakten.

Hur träder en framtidsfullmakt i kraft?

Om alla formkrav är uppfyllda, träder en framtidsfullmakt i kraft när fullmaktsgivarens på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser.

Det är fullmaktshavaren som ska bedöma om framtidsfullmakten har trätt i kraft, om det i fullmakten inte har bestämts att ikraftträdandet ska prövas av domstol eller fullmaktshavaren annars begär en sådan prövning. Om fullmaktshavaren bedömer att framtidsfullmakten har trätt i kraft, ska han eller hon snarast underrätta fullmaktsgivaren och fullmaktsgivarens make eller sambo och närmaste släktingar. Om en granskare har utsetts, ska även denne underrättas. Av underrättelsen ska det framgå att framtidsfullmakten har trätt i kraft och vad den innehåller.

Vilka skyldigheter och rättigheter har fullmaktshavaren?

Fullmaktshavaren ska fullgöra sitt uppdrag i enlighet med fullmaktsgivarens intressen och, om det är möjligt, samråda med honom eller henne i viktiga frågor. Fullmaktshavaren får i de angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar återkalla andra fullmakter än framtidsfullmakter.

Fullmaktshavaren har inte rätt att företräda fullmaktsgivaren i en fråga där fullmaktshavaren själv, fullmaktshavarens make eller sambo, fullmaktshavarens barn eller någon som fullmaktshavaren företräder är motpart eller av någon annan anledning kan ha motstridiga intressen. Om fullmaktshavaren inte har rätt att företräda fullmaktsgivaren, ska överförmyndaren på fullmaktshavarens begäran utse en god man att företräda fullmaktsgivaren.

I den utsträckning fullmaktshavarens rätt att lämna gåvor inte regleras i framtidsfullmakten får han eller hon, till andra än sig själv, lämna personliga presenter vars värde inte står i missförhållande till fullmaktsgivarens ekonomiska villkor.

Fullmaktshavaren har bara rätt till arvode om det anges i framtidsfullmakten. Om arvodets storlek inte framgår av fullmakten, får fullmaktshavaren ta ut ett med hänsyn till uppdragets art och omfattning skäligt belopp.

Får fullmaktshavaren tillfälligt förhinder att utföra sitt uppdrag får han eller hon genom skriftlig fullmakt ge en fysisk person behörighet att företräda fullmaktsgivaren i fråga om ordinära rättshandlingar med anknytning till dennes dagliga livsföring.

Behöver fullmaktshavaren hjälp i en särskild fråga får han eller hon genom skriftlig fullmakt ge någon annan behörighet att företräda fullmaktsgivaren.

Hur granskas fullmaktshavaren?

Fullmaktsgivaren får i framtidsfullmakten utse någon som ska granska fullmaktshavarens verksamhet. Om granskaren begär det, ska fullmaktshavaren lämna redovisning för sitt uppdrag. Om en granskare inte har utsetts, ska fullmaktshavaren på begäran av fullmaktsgivarens make eller sambo eller närmaste släktingar lämna redovisning för sitt uppdrag. Redovisning behöver inte lämnas oftare än en gång per år.

Fullmaktshavaren ska på begäran av överförmyndaren lämna redovisning för sitt uppdrag och upplysningar om fullmaktsförhållandet och vidtagna åtgärder. Överförmyndaren får besluta att framtidsfullmakten helt eller delvis inte längre får brukas av fullmaktshavaren, om han eller hon vid fullgörandet av uppdraget har gjort sig skyldig till missbruk eller allvarlig försummelse eller annars visat sig vara oförmögen att ta till vara fullmaktsgivarens intressen.

Jag vill upprätta en framtidsfullmakt, hur går jag vidare?

Det kan vara klokt att börja med att prata med dina anhöriga om din önskan. Du ger din fullmaktstagare ett stort förtroende och det är viktigt att du väljer en person som du litar på. Vill du formulera en fullmakt själv, finns mallar att söka fram på webben. Även intresseorganisationer som till exempel Villaägarna har mallar för sina medlemmar. Är du det minsta osäker, rekommenderas du att kontakta en jurist för hjälp med fullmakten.

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan