Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

God man

Frågan om att utse en god man uppstår ofta när en person inte klarar av att själv sköta sin ekonomi. Orsaken till det kan vara exempelvis demenssjukdom eller psykisk sjukdom.

Om personen i fråga, även kallad huvudmannen, kan få hjälp på ett mindre ingripande sätt ska en god man inte utses. Ibland kan det räcka med användning av fullmakt, en banks notariatavdelning eller samhällets stöd- och hjälpinsatser i övrigt.

Vad gör en god man?

En god man fungerar som ställföreträdare för huvudmannen, som ändå har rätten kvar att agera på egen hand.

Den gode mannen måste ha sin huvudmans samtycke till alla större avtal och transaktioner utom de som rör den dagliga hushållningen. Om huvudmannen saknar förmåga att ge sitt godkännande har den gode mannen rätt att själv ingå avtal och utföra transaktioner inom ramen för sitt uppdrag och för sin huvudmans bästa. I så fall ska ändå make/maka/barn ges möjlighet att yttra sig i frågan och läkarintyg inhämtas.

Ett fullständigt förordnande som god man medför tre åtaganden: förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person. Det vill säga sköta ekonomin, hjälpa till i kontakten med exempelvis myndigheter och se till att huvudmannen får rätt vård och omsorg.

Tillfällig god man

Ibland finns behov av en tillfällig god man, till exempel vid jäv eller vid ett arvskifte där det finns okända arvingar.

Ansökan om god man

Ansökan om god man får göras av huvudmannen själv, make, maka eller sambo, närmaste släktingar och av överförmyndaren. Som närmaste släktingar räknas bröstarvingar, föräldrar och syskon.

Ansökan görs på blanketten Ansökan om god man eller förvaltare.

E-tjänster och Mina sidor Länk till annan webbplats.

Nedanstående handlingar ska bifogas ansökan:

 • Personbevis för huvudmannen, vilket visar eventuella barn, ett så kallat familjebevis som du beställer från Skatteverket.
  Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.
 • Personbevis för föreslagen god man.
 • Skrivelse från till exempel kurator eller biståndsbedömare som styrker behovet av god man, en så kallad social utredning. Mall finns under e-tjänster och blanketter.
  E-tjänster och Mina sidor Länk till annan webbplats.
 • Skriftligt samtycke från huvudmannen (om det är möjligt).
 • Läkarintyg för godmanskap utfärdat på Socialstyrelsens blankett.
  Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.
 • Yttrande från närstående, till exempel make, sambo eller barn. (Krävs inte formellt när huvudmannen själv ansökt om god man eller har medgivit att god man utses men kan snabba på processen.)

Tingsrätten beslutar om godmanskapet och utser god man.

Sker byte av god man senare är det överförmyndaren som utser den nye gode mannen.

Ansökan om god man skickas till:

Stockholms tingsrätt
Aktuariekontoret
Box 8307
104 20 Stockholm

Anmälan om behov av god man

Du som inte är behörig att ansöka om godmanskap kan ändå göra en anmälan om att någon är i behov god man.

Anmälan görs vanligen av kuratorer, hemtjänstpersonal, biståndshandläggare, bankpersonal eller avlägsna släktingar.

Anmälan skickas till överförmyndaren som utreder ärendet och sedan beslutar om ansökan om godmanskap ska göras hos tingsrätten eller inte.

Anmälan ska innehålla följande:

Anmälan skickas till:

Lidingö stad
Överförmyndarexpeditionen
181 82 Lidingö

God man för ensamkommande barn

Överförmyndarnämnden ska dels förordna gode män för ensamkommande barn bland annat efter ansökan från Migrationsverket, dels utöva tillsyn över gode mannens verksamhet.

Migrationsverket kan ansöka hos överförmyndarnämnden om god man. Överförmyndaren kan också ta upp frågan självständigt efter information exempelvis från omsorgs- och socialförvaltningen om att det behövs.

Gode mannen träder i barnets föräldrars ställe

Den gode mannen sätts i både förmyndarens och vårdnadshavarens ställe. Det betyder att gode mannen träder i barnets föräldrars ställe och därmed är behörig att fatta alla beslut som rör barnet. Barnet får därigenom en företrädare som på ett heltäckande sätt kan tillvarata dess intressen i Sverige och verka för barnets bästa. Den dagliga omvårdnaden och tillsynen ligger dock utanför den gode mannens uppdrag.

Överförmyndarnämnden i den kommun där barnet vistas förordnar gode mannen. Förordnandet ska ske så snart det är möjligt med anledning av barnets utsatta situation.

Tillfällig lösning under barnets första tid

Ett godmanskap enligt nu gällande regler ska betraktas som en tillfällig lösning under barnets första tid i Sverige. Godmanskapet ska upphöra om barnet lämnar Sverige eller får uppehållstillstånd. Beviljas barnet uppehållstillstånd ska socialnämnden utreda frågan om barnet ska förses med en särskilt förordnad vårdnadshavare och det är tingsrätten som förordnar särskild vårdnadshavare.

Kontakt
Till toppen av sidan