Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Sammanträdesteknik

Här hittar du information om hur du anmäler ärenden, det kommunala beredningstvånget, motioner, interpellationer och ordförandens ordningsmakt.

Anmäla ärenden i nämnd och i kommunfullmäktige

Som ledamot i en nämnd kan du under vissa förutsättningar väcka ett ärende som du vill att nämnden ska behandla. Normalt måste det ärende du har väckt beredas av den förvaltning som hör till din nämnd.

Ärenden i fullmäktige kan i huvudsak väckas av en nämnd, en ledamot genom motion, i vissa fall av revisorerna och vid särskilda fall av en juridisk persons styrelse. Även dessa ärenden måste normalt beredas.

Det kommunala beredningstvånget

Det kommunala beredningstvånget innebär att alla ärenden måste beredas innan kommunfullmäktige kan behandla dem. Kommunstyrelsen bereder alla ärenden till kommunfullmäktige. Om ärendet berör en nämnds verksamhetsområde, ska även nämnden höras.

Undantag från beredningsplikten gäller vid val, avsägelse från uppdrag och behandling av revisionsberättelsen. Ett brådskande ärende kan också avgöras utan att det är berett om samtliga ledamöter är överens om detta.

Motioner i kommunfullmäktige

En motion kan behandla endast ett sakområde och ska innehålla ett förslag till beslut som staden kan avgöra.

Att tänka på när du lämnar in en motion

En motion väcks genom att du lämnar den till fullmäktiges sekreterare, kommunstyrelsens registrator eller vid ett sammanträde med fullmäktige. Motionen ska lämnas in skriftligt och vara undertecknad av motionären eller motionärerna.

Om motionen ska tryckas upp inför ett sammanträde bör du lämna eller skicka in den senast före kl. 12.00 på sammanträdesdagen.

Interpellationer och frågor i fullmäktige

Fullmäktige har rätt att avgöra om en interpellation eller fråga överhuvudtaget får ställas. Det betyder att fullmäktige (utan motivering) kan vägra att en interpellation eller fråga får ställas.

Interpellation

En interpellation ger dig möjlighet att få veta mer om och kontrollera skötseln av stadens angelägenheter. Den person som du ställt interpellationen till besvarar den muntligt vid nästföljande sammanträde. När interpellationen behandlas kan hela fullmäktige delta i debatten. 

Att tänka på när du interpellerar:

  • Som fullmäktigeledamot får du interpellera ordföranden i kommunstyrelsen, annan nämnd eller en fullmäktigeberedning (samt de övriga förtroendevalda i övrigt som fullmäktige har bestämt).
  • Din interpellation ska avse ämnen som hör under fullmäktiges, en nämnds eller fullmäktigeberednings handläggning. Den fråga som interpellationen berör bör vara av större intresse för kommunen.
  • Du får inte interpellera i ämnen som rör myndighetsutövning mot någon enskild, allmänpolitiska frågor eller bygglovsärenden.
  • Interpellationer ska vara undertecknad av dig som interpellant.
  • Du ska ge in interpellationen till kommunstyrelsens registrator eller fullmäktiges sekreterare senast kl. 11.00 på arbetsdagen före den sammanträdesdag vid vilken du avser att ställa den. Lämnas den senare kan den inte behandlas förrän vid nästföljande sammanträde.

Frågor

Du kan ställa en fråga för att få upplysningar om enklare sakförhållanden. Vid behandlingen av en fråga får bara du och den som frågan riktar sig till yttra sig.

Att tänka på när du ställer en fråga:

  • Som fullmäktigeledamot får du ställa en fråga till ordföranden i kommunstyrelsen, annan nämnd eller en fullmäktigeberedning (samt de övriga förtroendevalda i övrigt som fullmäktige har bestämt).
  • Din fråga ska gälla enkla sakförhållanden som kan besvaras utan särskilda utredningar. 
  • Du ska lämna din fråga till registrator eller sekreteraren senast tre arbetsdagar före det sammanträde vid vilket du avser att ställa den.

Ordförandens ordningsmakt

Ordföranden leder och ansvarar för ordningen under sammanträdet. Om du vill yttra dig under sammanträdet ska du begära ordet av ordföranden. Om du inte håller dig till ämnet i en fråga kan ordföranden ta ifrån dig ordet. I kommunfullmäktige bestäms talartiden genom en överenskommelse mellan partierna.

Till toppen av sidan