Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Vad vill du göra?

För de flesta typer av byggprojekt behöver du söka bygglov eller göra en anmälan. Många gånger avgör storlek och höjd vilka tillstånd som krävs. Här kan du läsa vad som gäller för olika typer av byggprojekt.  

Person i motljus som tittar på en ritning

Utöver det som listas här, kan det finnas särskilda regler i detaljplanen för ett område som styr hur du får bygga. Kontrollera därför alltid detaljplanen för området där du vill bygga, för att se vad du behöver ta hänsyn till.

Ett krav som gäller alla typer av åtgärder är att de ska vara väl gestaltade och anpassade till omgivningen. Detta gäller oavsett vad detaljplanen säger, och även för bygglovsbefriade åtgärder.

I följande beskrivningar används en del begrepp som är viktiga att förstå, som byggnadsarea, bruttoarea och medelmarkhöjd. Ta gärna hjälp av vår ordlista för bygglov.

Ordlista för bygglov

Attefallshus och andra attefallsåtgärder

En attefallsåtgärd kan vara en ny komplementbyggnad eller komplementbostadshus om högst 30 kvadratmeter, en tillbyggnad om högst 15 kvadratmeter, eller två ytterligare takkupor på ditt hus.

Om du har ett enbostadshus kan du även inreda ytterligare en bostad i huset som en attefallsåtgärd. Attefallsåtgärder kräver inte bygglov. Däremot behöver du göra en anmälan och få startbesked innan du börjar bygga. Prövningen av en anmälan är nästan likadan som vid en bygglovsansökan.

Det ställs samma krav som vid en bygglovsansökan på ritningsunderlaget samt att åtgärden är anpassad till huvudbyggnaden och till stads- och landskapsbilden. Även tekniska egenskapskrav som hållfasthet, brandskydd med mera ska vara uppfyllda.

Attefallsåtgärder får inte vidtas på vissa platser

Det finns några saker som kan innebära att du inte får utföra attefallsåtgärder:

 • Om ditt hus är kulturhistoriskt värdefullt eller ligger inom ett kulturhistoriskt värdefullt område.
 • Om ditt hus ligger inom ett område som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Om huset ligger inom strandskyddat område. I sådana områden krävs strandskyddsdispens för att få bygga ett attefallshus.
 • Om du vill bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du grannens medgivande (skriftligt). Mot gata och annan allmän plats ska avståndet alltid vara minst 4,5 meter, annars krävs bygglov.

Nedan finner du länkar till Boverkets hemsida där du kan du läsa mer om vilka kriterier som behöver vara uppfyllda för respektive attefallsåtgärd.

Attefallshus Länk till annan webbplats.

Tillbyggnad om högst 15 kvadratmeter Länk till annan webbplats.

Takkupor

Inreda ytterligare bostad

Du kan skicka in din anmälan digitalt via vår e-tjänst. Du kan bifoga digitala handlingar i följande format: Word, pdf, tif, jpg eller gif. Ritningar ska dock alltid vara i pdf-format för att kunna skrivas ut skalenligt. Använder du vår e-tjänst måste varje ritning skickas in som en separat fil, det vill säga att ett ritningsdokument blir en egen fil.

Ansök om lov, förhandsbesked eller anmäl en åtgärd, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Altan och uterum

Uteplatsens utformning påverkar om du behöver bygglov eller inte. Den kan till exempel räknas som tillbyggnad eller fasadändring, vilket kräver bygglov.

Om du bygger uteplatsen ett detaljplanerat område kan det även krävas marklov. Det gäller om du i samband bygget schaktar eller fyller så mycket att du väsentligt ändrar höjden på marken. Om konstruktionen kräver en stödmur måste du dessutom söka bygglov för muren.

Altan

En altan kräver bygglov om den räknas som en tillbyggnad, det vill säga om den ökar volymen på byggnaden. Det är alltså altanens höjd och utformning som avgör om bygglov krävs. Även en lägre altan kan dock räknas som tillbyggnad och kräva bygglov om den är underbyggd, till exempel med en källare eller förråd. Altaner kan även kräva bygglov som en fasadändring, om den väsentligt påverkar byggnadens utseende.

En friliggande altan kräver bygglov om dess golv ligger så pass högt över mark att det går att vara under den.

Tillbyggnader, boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Inglasat uterum

Ett fristående inglasat uterum kräver alltid bygglov eftersom det räknas som en ny byggnad. Om du glasar in en uteplats i direkt anslutning till ett hus kräver det nästan alltid bygglov:

 • Om uteplatsen inte har ett tak sedan tidigare räknas inglasningen som en tillbyggnad, eftersom byggnadens volym ”inomhus” ökar. Bygglov krävs.
 • Om inglasningen sker under ett befintligt tak räknas det inte som tillbyggnad, men kräver bygglov som en fasadändring.
 • Ett glasat uterum om högst 15 kvadratmeter kan utföras som attefallsåtgärd, vilket inte kräver bygglov, men anmälan och startbesked.

Uteplatser som inte kräver bygglov eller anmälan

 • Trädäck i nivå med marken.
 • Skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer på en- och tvåbostadshus, om skärmtakens totala yta inte är större än 15 kvadratmeter.
 • För en- och tvåbostadshus kan du med hjälp av mur eller plank anordna en så kallad skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter, för då krävs bygglov.

Om den skyddade uteplatsen eller skärmtaket byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs grannens godkännande. Godkännandet bör vara skriftligt, men behöver inte meddelas till kommunen. Om inte grannen ger sitt godkännande måste du söka bygglov.

Skyddade uteplatser, Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Braskamin och eldstad

För att få installera en ny eldstad krävs normalt inget bygglov, men du behöver göra en anmälan till miljö- och stadsbyggnadskontoret och få ett startbesked innan du sätter igång. Syftet med anmälan är att vi ska kontrollera att konstruktionen följer de lagar som finns.

Om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende, kan du dock behöva söka bygglov – utöver anmälan. Det gäller främst om skorstenen dras utanpå en fasad.

Ska du sätta in en braskassett i en befintlig öppen spis eller ansluta en ny eldstad till befintlig skorsten krävs också en anmälan. Byter du ut en befintlig braskamin till en ny med likvärdig prestanda krävs normalt ingen anmälan, om du ansluter den till en befintlig skorsten eller rökkanal.

Hur ska skorstenen placeras?

Skorstenen placeras lämpligen så nära nocken eller takets högsta punkt som möjligt. Den bör dels mynna över nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen. Sticker den upp mer än 1,2 meter över taket måste den förses med stege eller annan uppstigningsanordning.

Kontrollera även att bjälklaget klarar den ökade tyngden från eldstaden.

Vad behövs för anmälan och godkännande?

Du anmäler installation av eldstad/braskassett via vår e-tjänst eller genom att skicka in en blankett till stadsbyggnadskontoret. Till anmälan ska du bifoga:

 • fasadritning som visar skorstenens placering och höjd över yttertaket
 • planritning där eldstadens placering är markerad
 • prestandadeklaration
 • kontrollplan (behövs ej till kassett)

När anmälan är bedömd får du hem ett beslut. Om det inte finns några hinder för godkännande får du beslutet i form av ett startbesked, och kan påbörja bygget/installationen av eldstaden.

För att kunna ta eldstaden i bruk krävs oftast att du skickar in ett godkänt besiktningsprotokoll från en sotare, tillsammans med en ansökan om slutbesked. Det är alltså du själv som ska se till att anläggningen godkänns och att intyget skickas in till oss. 

Sotning och brandskyddskontroll

E-tjänst och blankett för anmälan om åtgärd

Brygga och sjöbod

När du ska bygga eller ändra på en brygga eller sjöbod behöver du dels ta reda på om den är av en typ som kräver bygglov och dels om platsen där du vill uppföra den ligger inom strandskyddat område.

Små bryggor för en enskild fastighets behov kräver inte bygglov, men däremot strandskyddsdispens.

Större bryggor kan vara att betrakta som en småbåtshamn, vilket kräver bygglov. Det är bryggans storlek, antalet båtar och hur mycket bryggan påverkar omgivningen som avgör om den kräver lov. Strandskyddsdispens måste sökas separat från bygglovet.

Förråd och bodar är byggnader som kräver bygglov. Om de är placerade på en fastighet för en- och tvåbostadshus kan de dock ibland uppföras som bygglovsfria friggebodar eller attefallsåtgärder. Viktigt att tänka på är att en sådan byggnad måste placeras minst 4,5 meter från fastighetsgränsen, vilket gäller även när gränsen är mot vatten. Om byggnaderna placeras inom ett område med strandskydd krävs dessutom strandskyddsdispens.

Vad innebär strandskyddsdispens?

Strandskyddet är till för att ge allmänheten tillgång till stränder för friluftsliv och ge goda livsvillkor för växt och djurliv. Om du vill bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område behöver du söka dispens från strandskyddet.

Det generella strandskyddet är 100 meter från strandlinjen. På Lidingö har strandskyddet utökats till 300 meter på norra delen av Elfvikslandet, vid Grönsta-Trolldalen och väster om Sticklinge. Även på östra delen av Bosön är strandskyddet utökat. I planlagt område är strandskyddet ofta helt eller delvis upphävt på land.

Strandskydd och ansök om strandskyddsdispens

Bygga nytt (nybyggnad)

Att uppföra en ny byggnad kräver nästan alltid bygglov. (Undantagen är friggebodar och attefallshus – det senare kräver dock ändå en anmälan till Lidingö stad.) Även att flytta en byggnad från en plats till en annan räknas enligt lagen som rivning och nybyggnad, och kräver alltså rivningslov och bygglov.

Tips för dig som söker bygglov för nybyggnad

 • För att bygglov ska kunna beviljas är det en förutsättning att byggnaden följer detaljplanens bestämmelser. Detaljplanen anger begränsningar i exempelvis hur hög en byggnad får vara och hur stor yta den får ta upp.
 • När du söker bygglov för nybyggnad är det viktigt att du har korrekta ritningar och alla handlingar i ordning. Tänk på att det kan ta tid att få de kartor du behöver beställa som underlag.

Gällande detaljplaner

Kartor för bygglov och anmälan

Nybyggnad, Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Bygga ut

Alla åtgärder som innebär att du ökar byggnadens volym i någon riktning räknas som tillbyggnader. Hit räknas alltså inte bara extra rum, utan även påbyggnader (till exempel att höja taket) och utvidgningar av ett utrymme under mark (till exempel att anlägga eller förstora en källare).

Alla tillbyggnader kräver bygglov. Undantaget är om du gör en mindre tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter som kan utföras som en så kallad attefallsåtgärd.

Tips för dig som söker bygglov för tillbyggnad

 • Tänk på att kontrollera detaljplanen för fastigheten. Där kan det finnas regler som gäller utöver de generella bestämmelserna i plan- och bygglagen.
 • När du söker bygglov för tillbyggnad är det viktigt att du har korrekta ritningar och alla handlingar i ordning.

Detta behövs vid ansökan

Regler och utförligare information om tillbyggnad, Boverkets webbplats

Länk till annan webbplats.

Friggebod

En friggebod kräver varken bygglov eller anmälan. Du får uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av ditt bostadshus.

Eftersom en friggebod ska vara ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus måste det finnas ett sådant på tomten innan du börjar bygga din friggebod.

Vad räknas som en friggebod?

För att en byggnad ska räknas som friggebod måste följande krav på själva byggnaden uppfyllas:

 • Den får vara högst 15 kvadratmeter. Om du har mer än en friggebod på tomten får deras sammanlagda byggnadsarea inte vara mer än 15 kvadratmeter.
 • Byggnadens högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3 meter.*
 • Den ska vara fristående och får inte byggas ihop med någon annan byggnad.
 • Den ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus (den får inte vara den enda byggnaden på en tomt).

Om du har en komplementbyggnad som uppförts med bygglov behöver ni ansöka om rivningslov för den för att konvertera den till en friggebod.

* Taknockshöjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden. Om friggeboden är placerad närmare en gata eller allmän plats än 6 meter är det gatans eller den allmänna platsens medelnivå som höjden räknas från.

Var får friggeboden placeras?

Friggeboden ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus. En friggebod måste uppföras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Vill du placera byggnaden närmare gränsen än så krävs de berörda grannarnas godkännande, helst i skriftlig form.

Kommunen får inte lämna medgivande till att en friggebod placeras närmare en gräns mot allmän plats (till exempel gata och park) än 4,5 meter.

Andra regler, strandskydd och detaljplan

Rätten att uppföra en friggebod begränsas inte av några planbestämmelser. Det betyder att du till exempel får bygga friggeboden på mark som är ”punktprickad” i detaljplanen och som normalt inte får bebyggas. Du får också bygga friggebodar även om du redan använt all den byggrätt detaljplanen tillåter.

Vissa detaljplaner kan innehålla bestämmelser som innebär utökad lovplikt för friggebodar. I dessa fall är det inte möjligt att utföra lovbefriade friggebodar utan du behöver ansöka om bygglov för dem.

Gällande detaljplaner

Om du tänker bygga friggeboden inom ett strandskyddat område krävs strandskyddsdispens.

Strandskydd och strandskyddsdispens

Här finner du länk till Boverkets hemsida där du kan du läsa mer om vilka kriterier som gäller vid uppförande av friggebodar.

Om friggebodar, Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Komplementbyggnad: Garage, carport, förråd

Garage, carportar och förråd är komplementbyggnader och ska följa bestämmelserna för sådana. De kräver normalt bygglov. Undantaget är om de uppfyller kraven för friggebodar eller attefallsåtgärder.

Definitionen av komplementbyggnad är en mindre byggnad på tomten, utöver en befintlig huvudbyggnad, och som inte sitter ihop med huvudbyggnaden.

Viktigt att veta när du ska bygga en komplementbyggnad

 • Komplementbyggnader regleras liksom andra byggnader av detaljplanen för området. I detaljplanen står bland annat hur många komplementbyggnader du får ha och hur de får vara placerade på tomten. Ibland finns där också bestämmelser för byggnadens storlek och höjd.

  Gällande detaljplaner
 • Komplementbyggnader ska vara anpassade till huvudbyggnaden och till stadsbilden. Ofta talar man om att en komplementbyggnad ska underordna sig huvudbyggnaden i både storlek och gestaltning.
 • När du söker bygglov är det viktigt att du har korrekta ritningar och alla handlingar i ordning. Tänk på att det kan ta tid att få de kartor du behöver beställa som underlag.

  Detta behövs vid ansökan

Kiosk eller matvagn

Matvagnar, kiosker och liknande enklare byggnader kräver i normalfallet bygglov. Det gäller även om byggnaden står på hjul. För att en byggnad av detta slag inte ska kräva bygglov måste den flyttas från platsen regelbundet. Det innebär att en food truck som lämnar platsen varje dag inte behöver bygglov.

Om matvagnen eller kiosken ska placeras på mark som ägs av staden behöver du även tillstånd av Lidingö stad. Det kan också krävas tillstånd från polisen.

Du behöver också kontakta vår miljöenhet för att registrera din verksamhet.

Starta livsmedelsverksamhet

Måla om huset

I samma färg

Att måla huset i samma färg som det redan har räknas som underhåll och kräver normalt inget bygglov. För särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader och områden kan dock staden ha infört en utökad bygglovsplikt i detaljplanen, som innebär att även underhållsåtgärder kräver bygglov. Kontrollera detaljplanen om du bor i en sådan byggnad eller område.

I ny färg

Att måla om huset i en annan färg (kulör) än det har idag kräver i normalfallet bygglov. Det gäller även om du ska byta fasad- eller taktäckningsmaterial.

Om huset är ett en- eller tvåbostadshus krävs bygglov bara om ommålningen väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Vad som är väsentligt varierar från fall till fall. Exempel på faktorer som spelar in är hur homogent utformat området är och om byggnaden har kulturhistoriska värden.

Utanför detaljplanelagt område behövs inte bygglov för ommålning, om inte staden har utökat bygglovsplikten i särskilda områdesbestämmelser.

Kontakta oss

Ta gärna kontakt med miljö- och stadsbyggnadskontoret om du vill måla huset i en ny kulör, så kan vi avgöra om bytet innebär en sådan väsentlig ändring som kräver lov. Skicka gärna med ett färgfoto på huset och skriv en rad om vilken kulör (NCS-nummer) du har tänkt måla huset i.

Du når oss via e-post, miljo.stadsbyggnad@lidingo.s eller ring Kundcenter på 08-731 30 00

Plank, mur, staket och spaljé

Plank och murar kräver bygglov medan staket och spaljéer får byggas utan bygglov. För en- och tvåbostadshus finns några undantag, se nedan. Tänk också på att det kan finnas särskilda bestämmelser om plank och murar i detaljplanen.

Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som skiljer till exempel ett plank från ett staket. Läs definitionerna här innan du bygger något, så att du inte riskerar olovligt byggande (svartbygge). Om du till exempel sätter upp ett plank utan lov kan du tvingas riva det eller betala en sanktionsavgift.

Plank

Ett plank är en konstruktion som har en avskärmande funktion, som att hindra insyn eller minska ljudnivån i en bullerutsatt miljö. Plank är oftast i trä, men kan även byggas i andra material. Plank kräver bygglov.

Lidingö stad värnar om den öppna trädgårdsstaden och är därför restriktiva till plank, särskilt mot gator och allmänna platser där de påverkar stadsbilden. Bullerplank kan tillåtas i utsatta lägen med dokumenterat förhöjda bullervärden.

Mellan grannar, där allmänheten påverkas väldigt lite, kan du få bygglov för plank som enligt stadens riktlinjer inte bör vara högre än 1,8 meter.

Mur

Mur är en konstruktion vars syfte är att avgränsa, avskärma eller att utgöra stöd för en markuppfyllnad. Vanligen består en mur av staplade stenar eller en gjuten betongkonstruktion.

Alla nya murar oavsett höjd kräver bygglov. Det kräver också bygglov att flytta eller väsentligt ändra en mur. En väsentlig ändring är exempelvis att höja, förlänga eller byta ut materialet i muren.

Lidingö stad är restriktiva till höga murar, särskilt mot gator och allmänna platser där de påverkar stadsbilden.

Staket

Ett staket är konstruktion som har en avgränsande funktion, till exempel att markera tomtgränsen. Staket kan byggas i olika material och ha olika utformning. Normalt uppförs staket i trä eller metall.

Ett staket som inte är högre än 1,1 meter från marken är inte bygglovspliktigt, oavsett hur tätt det är (dvs. hur mycket sikt det är igenom det). Är staketet högre än 1,1 meter kan det kräva bygglov. Med ökande höjd krävs en luftigare konstruktion för att den inte ska betraktas som ett plank, som därmed är bygglovspliktigt. Kontakta bygglovsenheten om du är osäker.

Spaljé

Spaljé är en lätt och mycket luftig konstruktion, som inte har någon avskärmande effekt alls och i huvudsak är avsedd för växtlighet. En spaljé är vanligen i trä. Spaljéer kräver inte bygglov.

Bestämmelser i detaljplan

I vissa detaljplaner finns det uttryckliga bestämmelser kring plank och murar. I de flesta detaljplaner är dessutom marken "punktprickad" ett antal meter närmast gata eller allmän plats, vilket innebär att marken inte får bebyggas. Det innebär att en mur eller plank invid gatan i många fall räknas som en avvikelse från detaljplanen, och är svårt att få bygglov för.

Små avvikelser kan ibland beviljas bygglov, men de prövas från fall till fall och hanteras restriktivt. I prövningen tittar man på omfattning och höjd och syftet med åtgärden.

Tänk också på

 • Även om konstruktionen inte kräver bygglov ska den utföras väl gestaltad och anpassad till området.
 • Kontrollera att konstruktionen placeras inom den egna fastigheten. Är du osäker på gränsdragningen kan du beställa en gränsutvisning hos miljö- och stadsbyggnadskontoret.
 • Om konstruktionen placeras nära en korsning med gång- och cykelväg eller gata får den inte vara högre än 0,8 meter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vartdera hållet.
 • Om konstruktionen placeras invid en utfart får den inte vara högre än 0,8 meter i en sikttriangel som sträcker sig minst 2,5 meter åt vardera hållet.

Undantag för uteplats vid en- och tvåbostadshus

Murar och plank kräver i normalfallet bygglov, men för en- och tvåbostadshus finns möjlighet att utan bygglov bygga en så kallad skyddad uteplats med hjälp av en mur eller ett plank. Det förutsätter att uteplatsen ligger inom 3,6 meter från bostadshuset och att muren eller planket inte är högre än 1,8 meter.

Om den skyddade uteplatsen byggs närmare din tomtgräns än 4,5 meter måste du ha grannens medgivande. Ger grannen inte sitt medgivande måste du söka bygglov.

Skyddade uteplatser, Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Pool och bassäng

Normalt behövs inget bygg- eller marklov, om du anlägger du en pool som är helt nedgrävd och som inte påverkar marken runtomkring.

Beroende på hur poolen är konstruerad kan däremot det som finns runt poolen vara lovpliktigt – exempelvis en högre altan, ett plank som skyddar från insyn eller ett högt pooltak. Om marken sluttar och någon av poolens sidor är fria kan denna betraktas som en stödmur, och därmed kräva bygglov.

En pool som inte kräver några bygglov kan placeras nära tomtgränsen och kräver heller inget godkännande från dina grannar. Det är dock lämpligt att rådgöra med de berörda grannarna angående placeringen.

Bygg med säkerhetstänk, skydd kring poolen

Tänk på att barn kan ramla i en pool om det saknas skyddsanordningar. Du som är fastighetsägare är ansvarig för att inga olyckor sker. Bestämmelser om skydd mot drunkning finns i två lagstiftningar, både i bygglagstiftningen (Boverkets byggregler) och i ordningslagen.

Följ gärna Barnsäkerhetsrådets riktlinjer.

Broschyren Barnsäker pool och trädgårdsdamm, msb.se Länk till annan webbplats.

Rivning, trädfällning och markarbeten

Rivningsarbeten

Rivningslov krävs för att riva byggnader eller delar av byggnader som ligger inom detaljplanelagt område. Det gäller även utanför detaljplanelagt område om staden har beslutat det i områdesbestämmelser. Rivningslov behövs däremot inte för att riva sådana byggnader som får uppföras utan bygglov, till exempel en friggebod.

Utanför detaljplan behövs oftast inte lov, men däremot en rivningsanmälan och startbesked.

För komplementbyggnader utanför detaljplan behövs varken lov eller anmälan.

Detta gäller vid ansökan

Du ansöker om rivningslov eller rivningsanmälan hos byggnadsnämnden, och får inte påbörja rivningen förrän du har fått ett startbesked. Vid omfattande rivningar kan det krävas att du som är byggherre utser en kontrollansvarig innan du kan få rivningslov och startbesked.

Vid ansökan eller anmälan ska du bifoga följande:

 • En situationsplan där det klart framgår vilken byggnad ansökan avser.
 • Fotografier som visar samtliga fasader.
 • En kontrollplan för rivningen, där bland annat omhändertagande av miljöfarligt avfall ska redovisas.

Rivningslov, Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ändra mark eller fälla träd

Om du planerar att schakta eller fylla ut marken på din tomt kan du behöva marklov. Detta gäller om tomten ligger inom områden med detaljplan, eller om det står angivet specifikt i områdesbestämmelserna.

Markändringar

Marklov behövs om du gör förändringar som avsevärt ändrar tomtens höjdläge. Vad som räknas som en avsevärd ändring av höjdläget beror på tomtens förutsättningar. Det kan krävas marklov även om åtgärden bara sker på en begränsad del av tomten.

När du ansöker om marklov ska du bifoga följande:

 • Sektionsritningar där befintlig och ny marknivå redovisas.
 • En situationsplan som visar omfattningen av markarbetet.

Om det du ska göra kräver marklov är det viktigt att du inte sätter igång innan du har fått ett startbesked. Tänk också på att om markåtgärden avslutas med en stödmur så krävs bygglov för denna.

Förutsättningen för att marklov ska beviljas är att förändringen är väl anpassad till omgivningen, grannars tomter och till landskapets karaktär. All förändring av regn- eller ytvattenavrinning som uppkommer på grund av ändring av tomtens marknivåer ska tas hand om på den egna tomten, på ett välfungerande sätt. Om du till exempel skapar en så kallad släntfot bör den avslutas en meter in på den egna tomten.

Trädfällning

Marklov kan också krävas vid trädfällning och skogsplantering om det står angivet i detaljplanen eller områdesbestämmelserna. När du ansöker om trädfällning behövs en situationsplan som redovisar placeringen av det aktuella trädet. Som regel krävs också ett utlåtande från en arborist, där det framgår varför trädet bör fällas. Bifoga gärna bilder.
Länk till annan webbplats.

Marklov, Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Skyltar, vepor och ljusanordningar

För många typer av reklam krävs bygglov. Hit räknas tavlor, bildskärmar, skyltar, flaggor, ljusprojektioner eller liknande, vars syfte är att förmedla reklam, information eller liknande.

Då krävs bygglov

Bygglov krävs för alla skyltar som är större än 1 kvadratmeter, om de ska sättas upp eller flyttas inom ett område som omfattas av Lidingö stads detaljplaner. Även väsentliga ändringar av skyltarna kräver bygglov.

För orienteringstavlor krävs bygglov om de är större än 2 kvadratmeter. Om byggnaden eller området där skylten ska placeras är kulturhistoriskt särskilt värdefullt, krävs dock bygglov oavsett storlek.

Om du själv inte äger fastigheten där skylten ska sitta behöver du inte bara bygglov, utan också tillstånd från fastighetsägaren. Ska skylten sitta på allmän plats behövs godkännande från oss. Det kan också krävas tillstånd från polisen.

Undantag – då krävs inte bygglov

 • Om skylten sätts upp utanför detaljplanelagt område krävs inte bygglov. Det kan dock behövas tillstånd från fastighetsägaren eller strandskyddsdispens.
 • Om skylten handlar om ett tillfälligt evenemang och ska sitta uppe högst fyra veckor.
 • Om skylten är valreklam.
 • Trafikskyltar, exempelvis hänvisningsskyltar, kräver inte bygglov utan hanteras av trafik- och fastighetsförvaltningen.

Viktigt att tänka på när du utformar skyltar

 • Skyltens storlek, form och innehåll ska anpassas till den plats där den ska sättas upp, och den ska vara dimensionerad för sitt ändamål. Det innebär bland annat att en verksamhet normalt endast ska ha en skylt.
 • Skyltar får inte utgöra fara eller hinder för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, renhållnings- eller servicefordon eller utryckningsfordon.
 • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tagit fram riktlinjer och ett övergripande skyltprogram för Lidingö stad som du måste följa. För vissa områden finns det också särskilda skyltprogram.

Övergripande skyltprogram för Lidingö stad Pdf, 3.6 MB.

Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar Pdf, 50.6 kB.

Skyltprogram för Dalénum Pdf, 2.3 MB.

Skyltprogram för Larsbergs centrum Pdf, 77.3 kB.

Skyltprogram för Lidingö centrum Pdf, 405.2 kB.

Skyltprogram för Torsviks torg Pdf, 653.1 kB.

Solceller och solfångare

Solcellspaneler och solfångare som monteras på tak eller fasad och som följer byggnadens form kräver vanligtvis inget bygglov, även om de ändrar byggnadens utseende. Ibland kan du dock behöva göra en anmälan till staden. Det gäller exempelvis om solcellspanelerna påverkar byggnadens bärande konstruktion.

Vid installation av solceller på privata fastigheter kommer Lidingö stad inte ta ner träd på stadens mark som skymmer solen för anläggningen.

Solceller som placeras på marken kräver normalt inte bygglov.

Om byggnaden eller området där den ligger är kulturhistoriskt värdefull krävs dock bygglov för solceller. Kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret på Lidingö om du är osäker på vad som gäller för ditt hus.

Tänk också på att även om solcellerna är bygglovsbefriade så får de inte strida mot den gällande detaljplanens bestämmelser. Ta därför alltid reda på om din detaljplan har bestämmelser om takmaterial eller -kulör, som kan påverka möjligheten att sätta upp solceller.

Tips för dig som funderar på solcellspaneler

Takkupor

Att bygga takkupor på en byggnad kräver normalt bygglov, eftersom en takkupa innebär en ökning av byggnadens volym såväl som en ändring av byggnadens yttre utseende.

På en- eller tvåbostadshus finns möjligheten att uppföra maximalt två takkupor som Attefallsåtgärder, förutsatt att kuporna uppfyller vissa krav (som att de inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen). Attefallsåtgärder kräver en anmälan till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Attefallsåtgärder

Utformning och anpassning av takkupor

Oavsett om du ska söka bygglov för takkupor eller bygga dem som Attefallsåtgärder, är det viktigt att de utformas på rätt sätt. De ska alltid anpassas till förutsättningarna på platsen samt utformas på ett sätt som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan.

Detta bör du tänka på vid utformning av takkupor

 • De bör anpassas till byggnadernas arkitektur i skala, utformning, material, färgsättning samt fönsterindelning.
 • Takkupor på hus som ingår i en grupp byggnader ska anpassas med hänsyn till hela områdets karaktär.
 • På kulturhistoriskt värdefulla byggnader är det särskilt viktigt att ta stor hänsyn till den befintliga byggnaden så att takkupan inte förvanskar byggnadens värden.
 • Takkupan bör vara indragen i förhållande till bottenvåningens fasadliv och bör inte utgå direkt från taknock.
 • En takkupa kan förändra hur man beräknar husets höjd och antal våningar, och de flesta fastigheter på Lidingö har en detaljplan som styr hur många våningar ett hus får ha och hur högt det får vara. En takkupa på en tidigare oinredd vind kan också innebära att vinden betraktas som inredd, vilket vissa detaljplaner inte medger.

Tidsbegränsat bygglov

Om du vill bygga något som är tänkt att finnas bara under en begränsad tid kan du ansöka om tidsbegränsat bygglov.

Tidsbegränsade bygglov kan du få för åtgärder som bara uppfyller en del av förutsättningarna för ett permanent bygglov. Åtgärden ska vara av tillfällig karaktär och det ska vara lätt att återställa platsen när det tidsbegränsade lovet har upphört. Du måste också kunna visa att åtgärden tillgodoser ett faktiskt, tillfälligt behov.

Skäl som normalt inte räcker för tillfälligt bygglov är att detaljplanen inte tillåter den tänkta verksamheten eller att du vill prova på en verksamhet, för att se om den är ekonomiskt gångbar.

Tidsbegränsade bygglov med exempel från rättspraxis, Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan