Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Ordlista för bygglovssökande

Vissa facktermer som gäller byggande är viktiga att förstå när du söker bygglov. I detaljplaner anges till exempel tillåten byggnadshöjd – det är ett fackbegrepp och den måste beräknas på rätt sätt. Här förklarar vi de vanligaste begreppen.

Person som läser i ordbok

Anmälningspliktig åtgärd

En del åtgärder på fastigheter kräver att du som vill utföra dem gör en anmälan till kommunens/stadens byggnadsnämnd. Dessa åtgärder kallas anmälningspliktiga åtgärder.

Beräkningsgrundande fasad

Den fasad som används för uträkning av byggnadshöjd. Det ska vara den fasad med störst allmänpåverkan, till exempel mot gatan eller mot vattnet, och i första hand en långsida.

Bruttoarea (BTA)

Arean av alla våningsplan som går att mäta inklusive ytterväggar. Här ingår även hål för trappa och helt inglasat uterum.

Byggnadsarea (BYA)

Den yta en byggnad tar upp på marken, inklusive alla utskjutande delar. I byggnadsarean ingår även ytan av balkonger, verandatak, carport och så vidare (så kallad öppenarea).

Byggnadshöjd

Avståndet från markplanet till skärningen mellan fasadplanet och ett takplan med 45 graders lutning. Markplanet bestäms av medelmarknivån invid byggnaden. I många äldre detaljplaner skrivs enbart ”höjd” när det är byggnadshöjd som avses.

Detaljplan

En karta som anger hur ett begränsat område i en kommun ska/får bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. Detaljplanen reglerar rättigheter och skyldigheter, inte bara mellan markägarna och samhället utan också markägarna emellan. Planen är bindande vid prövning av lov.

Fackmannamässiga ritningar

Ritningar som är skalenliga, kompletta och entydiga samt redovisade med svarta streck på vitt papper.

Kontrollplan

Ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som behöver utföras inom ett projekt för att säkerställa att samhällets krav för åtgärden uppfylls. Oftast utformas kontrollplanen som en checklista. Kontrollplan behövs för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. 

Medelmarknivå (MMN)

Den genomsnittliga marknivån invid en byggnads fasader.

Så beräknar du marknivån

Nockhöjd

Den högsta punkten av byggnadens takkonstruktion. Delar som inte ingår i själva konstruktionen, så som skorsten eller antenner, får överstiga nockhöjden om inte detaljplanen säger annat.

Startbesked

Ett beslut från bygglovsnämnden om att åtgärder eller byggen som behövt bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan får påbörjas. Startbeskedet innehåller även information om eventuella villkor och lagstiftning som är relevant.

Slutbesked

Byggnadsnämndens besked om att ett byggnadsverk får tas i bruk. För att få slutbesked krävs att byggherren visar att alla krav är uppfyllda (enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet) och att byggnadsnämnden inte anser att det finns skäl att ingripa med tillsyn.

Totalhöjd

I totalhöjden ingår samtliga över nocken uppskjutande delar. Här räknas även skorstenar, antenner och liknande in. Om detaljplanen anger en högsta tillåten totalhöjd får ingenting överstiga den angivna höjden.

Öppenarea (OPA)

En area som har tak men helt eller delvis saknar väggar, exempelvis en carport eller en altan under tak. Öppenarean ingår i byggnadsarean.

Till toppen av sidan