Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Grannars möjlighet att påverka

Som granne har man i vissa fall rätt att påverka eller göra sin röst hörd om sådant som byggs bredvid ens tomt. När stadens handläggare prövar ett bygglov gör de ibland ett ”grannhörande” där de tar in synpunkter. Grannar kan också överklaga bygglovsbeslut.

Grannar i samtal vid staket

Grannhörande – innan bygglov ges

Ett grannhörande innebär att miljö- och stadsbyggnadskontoret samlar in och överväger grannars synpunkter innan vi fattar beslut om bygglov. Vi gör endast ett grannhörande i dessa fall:

  • Den som söker bygglov vill bygga något som inte stämmer överens med områdets detaljplan eller områdesbestämmelser.
  • Någon vill göra en åtgärd i ett område där det saknas detaljplan eller områdesbestämmelser för området.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret gör alltid en bedömning av vilka grannar som berörs av bygget och därför ska höras: till att börja med de som delar en tomtgräns eller bor på andra sidan en mindre väg, men ibland även andra. Om du är berörd får du ett brev från oss och kan använda e-tjänsten Lämna synpunkter.

Efter att synpunkterna samlats in får byggherren (den som sökt bygglov) möjlighet att bemöta de synpunkter som skickats in. Först därefter fattar miljö- och stadsbyggnadskontoret beslut.

Överklaga – när ett beslut om bygglov har fattats

Efter att ett bygglovsbeslut är taget meddelar byggnadsnämnden detta till alla som berörs av beslutet. De berörda har därefter möjlighet att överklaga beslutet under en viss tidsperiod (normalt en månad).

Både grannar och den som sökt bygglov har rätt att överklaga om de inte är nöjda med beslutet.

Om ingen överklagar beslutet vinner det laga kraft. Det innebär att bygglovet inte längre kan överklagas.

Om någon överklagar bygglovsbeslutet prövas saken av länsstyrelsen i första hand. Beslut från länsstyrelsen kan i sin tur överklagas till mark- och miljödomstolen. Deras beslut kan sedan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen (dock först efter prövningstillstånd då mark- och miljööverdomstolen bara tar upp ärenden av principiell natur). Först när högsta instans sagt sitt vinner beslutet laga kraft.

Har du frågor?

Har du frågor om status för ett överklagat ärende ska du i första hand vända dig till den överprövande myndigheten, alltså antingen till länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen, eller Mark- och miljööverdomstolen.

Kontakta oss på miljö- och stadsbyggnadskontoret om du har frågor kring ett specifikt ärende.

Till toppen av sidan