Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Kontrollplan och kontrollansvarig

För alla arbeten som kräver bygglov eller anmälan behöver det finnas en kontrollplan: ett dokument som beskriver de kontroller som byggherren ska utföra. I de flesta fall behövs också en certifierad kontrollansvarig.

Två personer på en byggarbetsplats

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som listar vad som ska kontrolleras under projektets gång. Byggherren (oftast du som sökt bygglov) är ansvarig för att det finns en kontrollplan och att den följs. Kontrollplanen ska alltid innehålla uppgifter om

  • vilka kontroller som ska göras i projektet
  • vem som ska göra kontrollerna
  • vilka intyg, handlingar och anmälningar som ska lämnas till byggnadsnämnden
  • vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när de bör ske.

Kontrollplanen ska dock vara anpassad till omständigheterna och kan vara olika omfattande beroende på projekt. I vissa fall kan till exempel ett antikvariskt utlåtande eller en brandskyddsbeskrivning behövas. Vid rivningsåtgärder kan planen behöva innehålla en beskrivning av hur farligt avfall ska hanteras.

Kontrollen kan göras inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll eller av en certifierad sakkunnig (kontrollansvarig). För de flesta projekt behöver du ta hjälp av en kontrollansvarig för att upprätta kontrollplanen och kontrollera att den följs. 

Egenkontroll vid enklare åtgärder

Vid små och enkla byggnadsåtgärder krävs normalt inte en kontrollansvarig, utan byggherren kan själv sköta kontrollerna. Att som byggherre ansvara för egenkontroll betyder att du ska göra följande:

  • Kontrollera arbetet enligt beslutad kontrollplan och ansvara för att den följs under bygget
  • Inför slutbeskedet intygar att kontrollplanen har följts och att de krav som ställts i startbeskedet är uppfyllda.

Kontrollansvarigs uppdrag

Kontrollansvarigs uppdrag är att hjälpa byggherren att se till att kontrollplanen följs samt att kontrollerna utförs enligt plan- och bygglagen. Kontrollansvarig bör kopplas in så tidigt som möjligt, helst redan i projekteringsstadiet.

Den kontrollansvarige utses av byggherren, det vill säga den som är beställare av byggprojektet. Vanligtvis är det du som är fastighetsägare som är byggherre.

Den kontrollansvarige har följande uppgifter:

  • Hjälpa byggherren att se till att kontrollplan, bestämmelser och villkor följs.
  • Informera byggherren om avvikelser. Vid behov även informera kommunen.
  • Delta i tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens platsbesök. Dokumentera sina besök och iakttagelser.
  • Skriva ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

En kontrollansvarig ska ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag och vara certifierad. Kontrollansvarig ska också ha ett självständigt förhållande till den som utför det som ska kontrolleras. Det betyder att man inte kan vara kontrollansvarig och samtidigt vara anställd av samma företag som bygger eller beställer bygget.

Till toppen av sidan