Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Elev- och föräldrainflytande, Käppala skola

För oss på Käppala skola är det viktigt att ha ett bra samarbete med både elever och
föräldrar. Eleverna samverkar genom klass-, elev- och matråd. Föräldrar och skola möts via föräldraråd några gånger varje termin.

Elevinflytande

Utvecklingssamtal

Pedagogerna har ett utvecklingssamtal per termin med respektive elev och föräldrar där sätter vi tillsammans gemensamma mål för eleven.

Klassråd

Klasserna har regelbundet klassråd. Där kan eleverna ta upp funderingar och åsikter om vad de tycker ska förbättras på skolan och på fritids. Klassrådet leds av klassläraren/mentorn. Det som diskuterats på klassrådet och som rör alla klasser tas sen upp på elevrådet av klassens elevrådsrepresentanter.

Elevråd

Ett elevråd handlar om att representanterna utvecklar sin kunskap om demokratins former med personalens stöd. Elever ska uppleva att de har inflytande och är delaktiga i beslut i ärenden som lyfts. Ett par gånger per termin träffas elevrådsrepresentanter från varje klass på ett elevrådsmöte.

Skolverket skriver: Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Elevinflytande ska bidra till elevens “förmåga att ta eget ansvar” och öka “lusten att lära”. Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar.

På skolan kan elevrådet bland annat arbeta med och påverka:

  • Skolans trivselregler och allas vår arbetsmiljö.
  • Skapa roliga och lärorika aktiviteter för hela skolan/för hela stadiet.
  • Arbeta för god trygghet och trivsel för alla elever.
  • Arbeta för goda normer och värderingar hos alla elever.
  • Påverka olika inköp t ex spel/material till rastverksamheten och möbler till klassrum/andra platser på skolan.
  • Försäljning av skoltröjor.
  • Faddergrupper mellan årskurser och stadier.

Matråd

På Käppala skola har vi ett matråd med klassrepresentanter, där diskuteras skolmaten och lunchmiljön. Matrådet leds av vår hemkunskapslärare i samarbete med en av de biträdande rektorerna. Ibland bjuds Sodexo som lagar maten på vår skola in.

Elevskyddsombud

Årskurs 4–9 har elevskyddsombud som medverkar vid skyddsronder. Under skyddsronderna går elever och personal noga igenom lokaler och tittar på arbetsmiljön för elever och personal.

ELD

Skolan representeras i kommunövergripande elevdemokratiska processer “ELD”.

Föräldrainflytande

Föräldramöte

Vid höstterminens start har varje klass ett föräldramöte där pedagoger och föräldrar diskuterar det kommande läsåret. Pedagogerna berättar om arbetet med eleverna och föräldrarna kan ställa frågor. Finns det behov kan det bli fler föräldramöten under ett läsår.

Föräldraråd

På föräldramötena utser alla klasser en förälder som blir föräldrarådsrepresentant. Som föräldrarådsrepresentant får du möjligheten att tillsammans med skolledningen hjälpa till med skolans utveckling och diskutera olika frågor för att göra skolan så bra och trevlig som möjligt för våra elever.

Till toppen av sidan