Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Vår pedagogik, Bodals skola

Pedagogiken är inriktad på att främja våra elevers lärande och utveckling. Vi strävar efter att erbjuda en bred och allsidig utbildning som bygger på demokratiska värderingar och inkludering av alla elever oavsett bakgrund eller förutsättningar.

Elevarbeten i form av träd skapade av papp. 

En god läsförmåga är en viktig förutsättning för lärande och språkutveckling. Helst ska eleverna även utveckla lust, engagemang och vilja till läsning, så att de kan få fortsätta utvecklas genom läsning under många år framöver. Vi är en skola med gott om läromedel, skönlitteratur och ett fantastiskt skolbibliotek med bibliotekarie med ett brett utbud där eleverna kan låna böcker själva eller tillsammans med klassen. Vi arbetar kontinuerligt med att fortsätta utforma och utveckla verksamheten och utbudet så att det ska möta de behov som våra elever och personal har för att det ska vara en viktig pedagogisk resurs. Skolbiblioteket ska vara en naturlig del av verksamheten på Bodals skola.

Språkutvecklande arbetssätt och ämnesintegrering

Vårt språkutvecklande arbetssätt syftar till att främja elevers språkliga förmågor genom integrering av språkinlärning i alla ämnen och aktiviteter. Det handlar om att skapa en stimulerande miljö där eleverna kan öva och förbättra sina språkkunskaper samtidigt som de lär sig andra ämnen.

Genom att skapa en miljö där språkutveckling prioriteras och integreras i hela undervisningen, kan vi hjälpa eleverna att utveckla sina språkkunskaper på ett effektivt sätt.

Det är viktigt att skapa en stöttande och inkluderande atmosfär där eleverna känner sig trygga att använda och experimentera med språket.

Kunskap, engagemang, trygghet och trivsel

Vi utbildar för ett livslångt lärande. Främjande av en attityd till lärande som sträcker sig bortom skolåren, där elever uppmuntras att fortsätta lära och utvecklas även efter avslutad skolgång.

Inkludering och mångfald

Att skapa en inkluderande lärmiljö som tar hänsyn till elevernas olikheter och främjar en kultur av tolerans och respekt för mångfald. Alla elever har olika egenskaper, personligheter och förutsättningar.

Differentierad undervisning

Pedagogiken kan inkludera anpassningar för olika elevgruppers inlärningsstilar och förmågor. Differentierad undervisning strävar efter att tillgodose individuella behov genom att erbjuda olika sätt att lära och visa kunskap på. Undervisningen anpassas så att varje elev får det stöd och den inspiration som just den eleven behöver. Vi låter eleverna pröva olika studietekniker för att de ska hitta sina egna inlärningsstrategier. Vi hjälper dem att söka och värdera information samt uppmuntrar dem att reflektera över sitt lärande. Vår uppgift är att hjälpa varje elev att utvecklas till sin fulla potential. Utgångspunkten är att alla är bra på något. Och att alla kan lära sig att lära.

Aktivt och elevcentrerat lärande

Undervisningen fokuserar på att eleverna aktivt engagerar sig i sin inlärning. Det kan inkludera grupparbeten, projektarbete, diskussioner och praktiska övningar för att främja en djupare förståelse och kunskapsutveckling.

Samarbete och interaktion

Skapande av en inlärningsmiljö som främjar samarbete, kommunikation och interaktion mellan elever och lärare.

Individualisering och differentiering

Pedagogiken strävar efter att anpassa undervisningen för att möta varje elevs behov och förutsättningar. Det kan innebära att erbjuda olika nivåer av utmaningar, använda olika undervisningsmetoder eller erbjuda extra stöd för elever som behöver det. Baskunskaperna tala, lyssna, läsa, skriva och räkna är centrala. Vid sidan av dessa stimulerar vi olika intelligenser. Musik, estetisk och skapande verksamhet spelar en viktig roll för utvecklingen. Lika viktigt i dagens- som framtidens samhälle är social kompetens. Vi månar därför om att träna barnens förmåga att fungera i kontakt med olika människor och i olika miljöer.

Relationer, engagemang och traditioner

På Bodals skola värnar vi om traditioner. Tillsammans firar vi högtider, upptäcker naturen, gör utflykter, idrottar, reser och mycket mer. Med aktiviteterna vill vi inspirera, utmana och ge våra elever nya upplevelser som vi tror är viktiga delar för en givande och lärorik skoltid. Genom att anordna olika sorters aktiviteter kan vi möta våra elevers olika behov, samtidigt som de har roligt!

Fokus på goda relationer

Vi börjar varje läsår med uppstartsdagar med fokus på relationer och värdegrundsarbete. Sedan fortsätter höstterminen med besök på Hustegaholm för förskoleklasserna där de får träffa räddningstjänsten i form av polisen, brandkåren och ambulanspersonal. Det brukar vara spännande. Vi tar emot fjolårets årskurs 9 på en återträff med pizzakväll där de får utvärdera deras skolgång på Bodals skola som en del av skolans utvecklingsarbete. Under hösten är vi med i Lidingöloppets skolstafett och har orienteringsdagar samt firar FN-dagen. Vi arbetar även med barnboksveckan och nationella läsdagen eftersom det är både roligt och viktigt att läsa.

Ringdans runt granen

Mot slutet av året är det sedvanlig Nobelvecka med högtidlig Nobellunch för mellanstadiet och året avslutas med Luciatåg och julavslutning där lågstadiet har ringdans runt julgranen.

Påsken firas med äggsläpp

Vårterminen är sedan fylld med olika aktiviteter som alla hjärtans dag, samarbete med musikskolan där eleverna får prova på olika instrument, friluftsdagar och friidrottsdag. Vi sjunger in våren, uppmärksammar världsbokdagen och runt påsk arrangerar vi ett uppskattat äggsläpp där eleverna har skapat farkoster för att se om ägget håller en flygtur.

Familjen bjuds in till Bodalsdagen

När sommaren närmar sig firar vi fritidshemmets dag. Vi har skräpplockardag och friluftsdagar ute i friska luften. I maj firar vi Bodalsdagen då alla familjer bjuds in till skolan och eleverna arrangerar aktiviteter, lekar, loppmarknad och fika en eftermiddag. Och i juni har vi brännbollstävling mot lärarna och avslutar terminen med en finklädd niornas lunch för avgångsklasser innan skolavslutningen och eleverna springer ut på sommarlov.

Till toppen av sidan