Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Elevhälsa, Torsviks skola

Hos oss på Torsviks skola arbetar elevhälsoteamet förebyggande och hälsofrämjande för att stärka elevernas förutsättningar för lärande och trivsel i skolan.

Elevhälsa, barn som har ett rött hjärta under händerna

Elevhälsoteam bestående av rektor, biträdande rektorer, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer och studie- och yrkesvägledare. Utöver det har skolan tillgång till skolläkare och skolpsykolog.

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskorna och skolläkaren arbetar främst förebyggande med elevers hälsa och deras arbetsmiljö på skolan, både fysiskt, psykiskt och socialt. Behöver du träffa skolläkaren kan du boka tid via skolsköterskan.

Skolsköterskor

Mezhgan Khelachwili, skolsköterska
Årskurs: förskoleklass–6
Telefon: 08-731 44 73
E-post: mezhgan.khelachwili@lidingo.se

Anna Wilzén Palm, skolsköterska
Årskurs: 7–9
Finns på plats under skoldagen.
Telefon: 08–731 44 66
E-post: anna.wilzen.palm@lidingo.se

Kurator

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att vända dig till skolans kurator om du behöver stöd eller vägledning.

Tider hos kurator

Ulrika Löfholm, kurator
Årskurs: förskoleklass–6
Måndag–torsdag 08.00-16.45.
Telefon: 072-453 58 16
E-post: ulrika.lofholm@lidingo.se

Alyne Lunay, kurator
Årskurs: 7–9
Onsdag–fredag (jämna veckor) och torsdag–fredag (ojämna veckor)
Klockan 08.00–16.30
Telefon: 08-731 44 67
E-post: alyne.lunay@lidingo.se

Moa Bildt, kurator, är föräldraledig

När en elev behöver stöd

Många elever behöver någon gång under sin skoltid stöd i skolan. Svårigheterna kan ha olika orsaker. Skolan har ansvar för att utreda orsaker till svårigheterna och ge eleven de anpassningar och/eller stöd som hen behöver.

Specialpedagoger och speciallärare

Anna Almqvist, speciallärare
Årskurs: förskoleklass–årskurs 3
E-post: anna.almqvist@lidingo.se

Malin Öremark
Årskurs: förskoleklass–årskurs 3
E-post: malin.oremark@lidingo.se

Zarah Wallnoff, specialpedagog
Årskurs: 4–6
E-post: zarah.wallnoff@lidingo.se

Eva-Lotta Olsson, speciallärare
Årskurs: 7–9
E-post: eva.lotta.olsson@lidingo.se

Tove Henning
Årskurs 7–9
E-post: tove.e.henning@lidingo.se

Birthe Rasmussen, specialpedagog
Årskurs: 7–9
E-post: birthe.rasmussen@lidingo.se

Studie- och yrkesvägledare

Har du som elev frågor och funderingar om framtiden angående gymnasiet, yrken, olika utbildningsvägar, PRAO eller kanske kring dina studier här och nu är du alltid välkommen att ta kontakt med SYV.

Karin Johansson
E-post: karin.l.johansson@lidingo.se

Trygghet och trivsel

Alla elever i Torsviks skola ska känna sig trygga och utbildningen ska vara fri från diskriminering och kränkande behandling. Vi arbetar för att motverka diskriminering och kränkande behandling, och reagerar och agerar på alla former av detta. Det förebyggande arbetet genomförs kontinuerligt och systematiskt under läsåret. Vi planerar, genomför åtgärder och utvärderar i samverkan med eleverna. Vi har en trygghetsplan och rutin som vi följer för att motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling. Planen har sin utgångspunkt i Lidingö stads trygghetsprogram och omfattar tre delar:

  • Det främjande arbetet, som alltid pågår utan att något särskilt har inträffat.
  • Det förebyggande arbetet, ett målinriktat arbete med aktiva åtgärder som görs utifrån kartläggningar och undersökningar.
  • Det upptäckande och åtgärdande arbetet, som handlar om hög vuxennärvaro och skyndsam hantering av kränkningar.

Trygg och säker under skolåren

Samarbete med Friends, trygghetsråd och kontakt

Torsviks skola har även ett samarbete med stiftelsen Friends i det förebyggande och främjande arbetet. Friends kartlägger varje år elevernas upplevda trygghet i skolan, och alla klasser arbetar med deras temaövningar. Friends ger både metodutbildningar för vår skol- och fritidspersonal och föräldraföreläsningar.

I skolans trygghetsråd ingår skolkuratorer, biträdande rektorer samt fritidspersonal och lärare. Vi har ett råd för förskoleklass – årskurs 3, ett för årskurserna 4–6 och ett för 7–9. Trygghetsråden arbetar för att alla elever ska må bra, vara trygga och trivas i skolan. Rådens främsta uppdrag är att på ett tidigt stadium upptäcka otrygghet och att säkerställa att skolans trygghetsplan följs. Forskning visar att tidiga insatser ger bästa resultat. Torsviks skola har nolltolerans mot kränkningar och all personal och alla elever har ett ansvar att delta i detta trygghetsarbete på olika sätt.

Elever och vårdnadshavare kan alltid kan vända sig till sin mentor, biträdande rektor, kurator eller rektor om man har frågor eller om en incident intäffar.

Lidingö stad har en hög andel trygga barn och elever i sin utbildningsverksamhet. Staden har ett gemensamt trygghetsprogram för sin pedagogiska verksamhet. Syftet med programmet är att alla elever ska känna sig trygga och att verksamheten ska vara fri från diskriminering och kränkande behandling. Där man känner sig trygg, får stöd och uppmuntran, i en miljö som är fri från diskriminering och kränkande behandling finns de bästa förutsättningarna för varje barn och elev att lära sig och utvecklas.

Till toppen av sidan