Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Grålaxen 17

Ändring av detaljplan tas fram för fastigheten Grålaxen 17 i stadsdelen Sticklinge.

foto med tomtgräns guldlaxen 23

Planens syfte är att möjliggöra en delning av fastigheten Grålaxen 17 till två fastigheter om vardera minst 800 kvm för bostadsändamål. Syftet bedöms kunna uppfyllas genom en detaljplaneändring där upprättad tomtindelning (0186-80-1980D) upphävs för fastigheten.

Den nya fastigheten ska ligga väster om den befintliga huvudbyggnaden och göras tillgänglig med en skaftväg från Laxvägen.

Planområdet ligger i stadsdelen Norra Sticklinge och omfattar fastigheten Grålaxen 17. Fastigheten är privatägd och har en area på 1804 kvm inklusive skaftfastighet.

Fastighetsägare: Privat

Arbetet med att ta fram detaljplaneförslag pågår. Samråd planeras till september-oktober 2022.

Handlingar och underlag

Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

22 mars 2022

Samråd


Granskning


Antagande


Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Tidplanen är preliminär.

Handläggare: Anna Lindqvist, plan- och bygglovsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan