Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Grålaxen 17

Ändring av detaljplan tas fram för fastigheten Grålaxen 17 i stadsdelen Sticklinge. Vi ställer nu ut planförslaget för granskning för att få in synpunkter. Granskningen pågår mellan 27 november och 18 december 2023.

foto med tomtgräns guldlaxen 23

Fastigheten Grålaxen 17 är i gällande stadsplan och fastighetsplan planlagd med användningen bostäder och får ej delas eftersom gällande tomtindelning inte medger en avstyckning av fastigheten.

Planens syfte är att möjliggöra en delning av fastigheten Grålaxen 17 till två fastigheter om vardera minst 750 kvm för bostadsändamål. Planen skulle då medge att ytterligare ett enbostadshus med komplementbyggnad kan uppföras. Syftet bedöms kunna uppfyllas genom en detaljplaneändring där upprättad tomtindelning (0186-80-1980D) upphävs för fastigheten.

På fastigheten Grålaxen 17 finns i dag ett fristående enfamiljshus. Den nya fastigheten ska ligga väster om den befintliga och ska göras tillgänglig med en skaftväg från Laxvägen.

Planområdet ligger i stadsdelen Norra Sticklinge och omfattar fastigheten Grålaxen 17. Fastigheten är privatägd och har en area på 1804 kvm inklusive skaftfastighet.

Fastighetsägare: Privat

Samråd

Under tiden 27 januari – 22 februari 2023 var planen på samråd.

Granskning

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade 23 maj 2023 att planen får ställas ut för granskning. Granskningen pågår under tiden 27 november - 18 december 2023.

Har du synpunkter på planen och vill lämna ett yttrande så kan du skriva till miljo.stadsbyggnad@lidingo.se eller till Lidingö stad, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 181 82 Lidingö.

Observera att alla yttranden måste skickas in skriftligt. Avsändare ska tydligt framgå. Uppge även adress och fastighetsbeteckning. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.


Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

22 mars 2022

Samråd

27 januari - 22 februari 2023

Granskning

27 november - 18 december 2023

Antagande

kvartal 1, 2024

Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Tidplanen är preliminär.

Handläggare: Marcus Sandbäck, plan- och bygglovsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan