Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Vitmossan 8

Ny detaljplan ska tas fram för fastigheten Vitmossan 8 i Skärsätra.

Vitmossan 8

Planens syfte är att planlägga fastigheten Vitmossan 8 för att bekräfta och tydliggöra dagens markanvändning som är bostadsändamål. Fastigheten saknar i dag både detaljplan och områdesbestämmelser men byggnaden på fastigheten brukas, och har historiskt brukats, som bostad. Planens syfte är även att skydda den kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnaden med skydds- och varsamhetsbestämmelser.

Status i detaljplaneprocessen

  • Förfas. Detaljplanearbete pågår.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Bakgrund

Fastighetsägaren till Vitmossan 8 i stadsdelen Skärsätra har fått positivt planbesked gällande upprättande av detaljplan. Fastigheten är inte planlagd. Huvudbyggnaden på fastigheten Vitmossan 8 används i dag som bostadshus och en planläggning av fastigheten skulle bekräfta och tydliggöra byggrätt för dagens markanvändning. Byggnaden bedöms vara kulturhistoriskt särskilt värdefull och ska skyddas med skydds- och varsamhetsbestämmelser.

Handlingar och underlag

Förfas

Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

14 december 2022

Samråd

kvartal 2, 2024

Granskning

kvartal 3, 2024

Antagande

kvartal 4, 2024

Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Tidplanen är preliminär.

Handläggare: Ida Aronsson och Gudrun Bohlin, plan- och bygglovsenheten.

Kontakt
Till toppen av sidan