Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Rävviken och Bjälbo

Staden tar fram en ny detaljplan för Rävviken och Bjälbo för att reglera bebyggelsens storlek och utformning samt antalet fastigheter i området.

Skiss på samrådes område i Rävviken och Bjälbo

Planområdet omfattar Rävviken och Bjälbo som ligger på Elfvikslandet, på nordöstra delen av Lidingö. Inom planområdet finns 16 bostadsfastigheter intill Rävviksvägen och Bjälbovägen.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Reglera storlek och antal fastigheter

I dag finns områdesbestämmelser som omfattar bebyggelsen vid Rävviken och Bjälbo. Bestämmelsernas syfte är att begränsa bebyggelse och skydda den kulturhistoriska miljön. De reglerar dock inte bebyggelsens storlek och utformning samt antalet fastigheter i området. Några fastigheter har styckats av sedan områdesbestämmelserna togs fram. En ny detaljplan behöver upprättas för att reglera bebyggelsen och antalet fastigheter. I samband med planläggningen behöver även områdets vatten- och avloppsförsörjning utredas.

Planens syfte är att reglera byggrätter, byggnadernas höjd, tillåtet antal huvudbyggnader, tillåtet antal lägenheter per fastighet och fastighetsstorlekar. Detaljplanen ska också ta hänsyn till och reglera det kulturhistoriska värdet i området. Kulturvärdena bevaras genom införande av skyddsbestämmelser på de fastigheter som har höga värden. På alla fastigheter regleras byggnadernas storlek, utformning och placering. Ny- och ombyggnationer i området ska göras med hög gestaltningsambition, anpassas till områdets karaktär och utformas i enlighet med den historiska traditionen. Ny- och ombyggnation ska ske med hänsyn till innerskärgårdens villabyggnadstradition. Byggnadsdetaljer ska anknyta till den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i området. Ny- och ombyggnation i området får inte förändra bebyggelsemönstret med luftiga tomter. Detaljplanen hindrar avstyckning i området.

Detaljplanens syfte är även att upphäva strandskyddet inom de områden där det finns särskilda skäl för detta. Detaljplanen ska skydda värdefull natur i området samt även möjliggöra att ledningar för dricks- och spillvatten kan förläggas i Bjälbovägen och Rävviksvägen.

Alla bostadsfastigheter i området är i privat ägo.

Status i detaljplaneprocessen

  • Under tiden 26 maj – 12 augusti 2020 var planen på samråd.
  • Under tiden 5 april - 3 maj 2023 var planen på granskning.
  • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkände planen den 29 augusti 2023 och beslutade att överlämna den till kommunfullmäktige för antagande.
  • Planen beräknas antas i kommunfullmäktige den 23 oktober 2023.

Antagande

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkände planen den 29 augusti 2023 och beslutade att överlämna den till kommunfullmäktige för antagande. Antagande planeras ske tidigast 23 oktober 2023.

Handlingar och underlag

Bakgrund Pdf, 161.7 kB.

Samrådsskede Pdf, 161.7 kB.

Granskningsskede Pdf, 161.7 kB.

Antagandeskede Pdf, 161.7 kB.

Observera att planen ännu inte antagits eller vunnit laga kraft. Antagande planeras ske tidigast 22 oktober 2023. Planen vinner laga kraft cirka tre veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.

Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

2015-03-18

Samråd

26 maj – 12 augusti 2020

Granskning

5 april - 3 maj 2023

Antagande

Beräknas till 23 oktober 2023

Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Tidplanen är preliminär.

Handläggare: Ida Aronsson, plan- och bygglovsenheten.

Kontakt
Till toppen av sidan