Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Rävviken och Bjälbo

Staden tar fram en ny detaljplan för Rävviken och Bjälbo för att reglera bebyggelsens storlek och utformning samt antalet fastigheter i området.

Skiss på samrådes område i Rävviken och Bjälbo

Planområdet omfattar Rävviken och Bjälbo som ligger på Elfvikslandet, på nordöstra delen av Lidingö. Inom planområdet finns 16 bostadsfastigheter intill Rävviksvägen och Bjälbovägen.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Reglera storlek och antal fastigheter

I dag finns områdesbestämmelser som omfattar bebyggelsen vid Rävviken och Bjälbo. Bestämmelsernas syfte är att begränsa bebyggelse och skydda den kulturhistoriska miljön. De reglerar dock inte bebyggelsens storlek och utformning samt antalet fastigheter i området. Några fastigheter har styckats av sedan områdesbestämmelserna togs fram. En ny detaljplan behöver upprättas för att reglera bebyggelsen och antalet fastigheter. I samband med planläggningen behöver även områdets vatten- och avloppsförsörjning utredas.

Planens syfte är att reglera byggrätter, byggnadernas höjd, tillåtet antal huvudbyggnader, tillåtet antal lägenheter per fastighet och fastighetsstorlekar. Detaljplanen ska också ta hänsyn till och reglera det kulturhistoriska värdet i området. Kulturvärdena bevaras genom införande av skyddsbestämmelser på de fastigheter som har höga värden. På alla fastigheter regleras byggnadernas storlek, utformning och placering. Ny- och ombyggnationer i området ska göras med hög gestaltningsambition, anpassas till områdets karaktär och utformas i enlighet med den historiska traditionen. Ny- och ombyggnation ska ske med hänsyn till innerskärgårdens villabyggnadstradition. Byggnadsdetaljer ska anknyta till den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i området. Ny- och ombyggnation i området får inte förändra bebyggelsemönstret med luftiga tomter. Detaljplanen hindrar avstyckning i området.

Detaljplanens syfte är även att upphäva strandskyddet inom de områden där det finns särskilda skäl för detta. Detaljplanen ska skydda värdefull natur i området. Detaljplanen ska även möjliggöra att ledningar för dricks- och spillvatten kan förläggas i Bjälbovägen och Rävviksvägen.

Fastigheterna i området är i privat ägo. Bjälbovägen ingår i planområdet och ligger på en fastighet som ägs av Lidingö stad.

Samråd

Under tiden 26 maj – 12 augusti 2020 var planen på samråd.

Tidplan

Planuppdrag: 2015-03-18
Samråd: 26 maj–12 augusti 2020
Granskning: eventuellt 2022 (beroende av tidplan för VA)
Antagande: eventuellt 2023 (beroende av tidplan för VA)
Laga kraft: Cirka tre veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.

Observera att tidplanen är preliminär.

Handlingar och underlag

Bakgrund

Start-PM för Rävviken och Bjälbo  Pdf, 205.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 205.3 kB)

Samrådsskede

Informationsbrev om samråd Pdf, 471.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 471.5 kB)

Plankarta Rävviken Bjälbo samrådshandling 200417 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.1 MB)

Planbeskrivning Rävviken Bjälbo samrådshandling 200417 Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.6 MB)

Undersökning av betydande miljöpåverkan Pdf, 305.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 305.4 kB)

Handläggare: Ida Aronsson, plan- och bygglovsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan