Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Förslag till nytt kulturmiljöprogram

För att identifiera vilka områden som är särskilt kulturhistoriskt värdefulla har vi inventerat hela Lidingö. De värdefulla områden som identifierats beskrivs i ett förslag till nytt kulturmiljöprogram.

Gula radhus med spröjsade fönster och grönska framför.

Lidingö har ett rikt utbud av värdefulla kulturmiljöer som utgör en viktig del av stadens identitet och vårt gemensamma kulturarv. Kulturmiljöerna berättar öns historia, om hur de människor som bott på här har tänkt, utformat och skapat de karaktärsdrag och den identitet som vi i dag uppfattar som Lidingös.

I frågor om bygglov och vid planläggning görs en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Kulturhistoriskt värde och bevarandet av dessa är ett sådant allmänt intresse som tas upp i plan- och bygglagen. Att värna det allmänna intresset är viktigt för alla. Det är stadens ansvar att intresset tas om hand.

Samråd för nytt kulturmiljöprogram

Mellan den 21 mars och 7 maj 2024 är förslaget till nytt kulturmiljöprogram ute på samråd. Då kan Lidingöbor, föreningar och myndigheter lämna synpunkter på förslaget. Handlingarna går att ladda ner från denna sida eller läsas på plats i stadshuset, entréplan.

Eventuella synpunkter ska skickas skriftligt till oss och vara inkomna senast den 7 maj 2024. Märk din synpunkt med diarienummer LS 2023/120.

  • E-post: kmp2024@lidingo.se
  • Postadress: Lidingö stad, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 181 82 Lidingö

Lidingös nya kulturmiljöprogram

Lidingös första kulturmiljöprogram antogs år 1990 (KMP 1990). Programmet togs fram av byggnadsantikvarier vid Stockholms läns museum och visar skyddsvärda kulturmiljöer och vissa enskilda byggnader som bedömdes ha kulturhistoriska värden. Under åren 2013–2015 inventerades Lidingös bebyggelsemiljöer än en gång.

Nu har allt material gåtts igenom för att se vilka områden som fortfarande bedöms som särskilt värdefulla, och om det finns nya som ska läggas till.

Översynen av Lidingös särskilt kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer ska på förhand kartlägga de områden som visar på värden som motsvarar kraven för särskilt värdefull i plan- och bygglagens mening på Lidingö.

Samrådshandlingar

Kulturmiljöprogrammet består av två delar.

Lidingös kulturmiljöprogram 2024, del 1

En handbok för fastighetsägare och beslutsfattare med regelverk, rutiner och förhållningssätt vid kulturmiljöfrågor.  

Del 1 är en sammanställning av regelverk, mål, centrala begrepp och annan information som är relevant för fastighetsägare vid förvaltning och utveckling. I del 1 tydliggörs miljö- och stadsbyggnadsnämndens rutiner vid de olika stadsbyggnadsprocesserna i de fall staden involveras, bland annat vid detaljplanering, bygglovshandläggning och byggprocess. Del 1 innehåller även generella råd till fastighetsägare om underhåll, ombyggnad och förvaltning av särskilt värdefulla byggnader.

Del 1 ”Lidingös kulturmiljöprogram, del 1 – En handbok för fastighetsägare och beslutsfattare med regelverk, rutiner och förhållningssätt vid kulturmiljöfrågor”. Pdf, 692.2 kB.

Lidingös kulturmiljöprogram 2024, del 2

Lidingös bebyggelsehistoria och särskilt värdefulla områden.

I del 2 presenteras Lidingös bebyggelseutveckling från forntid till nutid och stadens olika stadsdelar beskrivs översiktligt. För varje stadsdel redovisas vilka områden inom stadsdelen som har bedömts vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla. Utpekade områden presenteras med kort sammanfattande värdering.

Del 2 ” Lidingös kulturmiljöprogram, del 2 – Lidingös bebyggelsehistoria och särskilt värdefulla områden”. Pdf, 35.8 MB.

Om du vill läsa en fördjupad text om varje område så hittar du länkar till respektive stadsdel i stycket nedanför som heter Särskilt värdefulla kulturmiljöer på Lidingö. Vill du i stället ladda ner alla beskrivningar på en gång finns de som pdf på länken nedan.

Bilaga 1 – Alla områdesbeskrivningar Pdf, 38.5 MB.

Särskilt värdefulla kulturmiljöer på Lidingö

Nedan kan du se vilka områden i varje stadsdel som har pekats ut som särskilt kulturhistoriskt värdefullt. Till varje område finns en beskrivande text med beskrivning av respektive områdes karaktärsdrag samt råd och riktlinjer.

Du kan även gå in på stadens webbkarta för att ladda ner de texter du är intresserad av.

Lidingö stads webbkarta Länk till annan webbplats.

Baggeby och Larsberg

Stadsdelsbeskrivning:

Kulturmiljöer inom Baggeby och Larsberg:

Bosön, Rudboda och Södergarn

Stadsdelsbeskrivning:

Kulturmiljöer inom Bosön, Rudboda och Södergarn:

Brevik och Mölna

Stadsdelsbeskrivning:

Kulturmiljöer inom Brevik och Mölna:

Ekholmsnäs och Yttringe

Stadsdelsbeskrivning:

Kulturmiljöer inom Ekholmsnäs och Yttringe:

Elfvik

Stadsdelsbeskrivning:

Kulturmiljöer inom Elfvik:

Grönsta, Näset och Bo

Stadsdelsbeskrivning:

Kulturmiljöer inom Grönsta, Näset och Bo

Gångsätra och Mosstorp

Stadsdelsbeskrivning:

Kulturmiljöer inom Gångsätra och Mosstorp:

Gåshaga, Killinge och Käppala

Stadsdelsbeskrivning:

Kulturmiljöer inom Gåshaga, Killinge och Käppala:

Hersby

Islinge

Stadsdelsbeskrivning:

Kulturmiljöer inom Islinge:

Sticklinge

Stadsdelsbeskrivning:

Kulturmiljöer inom Sticklinge:

Torsvik och Herserud

Stadsdelsbeskrivning:

Kulturmiljöer inom Torsvik och Herserud:

Öarna

Stadsdelsbeskrivning:

Kulturmiljöer på öarna:

Kontakt
Till toppen av sidan